Skład grupy

Notowania akcji

Dzisiejszy kurs akcji Wielton S.A.

12.54 zł
Wielton SA [WLT]
Data - 20-01-2018
Wolumen - 20 692 szt.
Kurs minimalny - 12.34 zł
Wielton SA [WLT]
Zmiana procentowa 0.00%
Obrót (tys.) - 248.30 zł
Kurs maksymalny - 13.14 zł

Notowania spółki - dzisiaj

Żródło – Giełda Papierów Wartościowych

Raporty giełdowe

Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu

Opinie niezależnych biegłych rewidentów

Prezentacje

Informacje finansowe

Skonsolidowane raporty roczne 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 496 045 605 238 588 101 584 207 630 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 721 29 040 35 351 26 496 44 902
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 633 27 642 25 381 7 318 37 489
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 368 22 885 25 786 24 477 33 542
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 14 800 14 508 16 248
EBITDA (tys. zł) 18 721 29 040 50 151 41 004 61 150
Aktywa (tys. zł) 381 451 378 682 375 327 382 344 488 803
Kapitał własny (tys. zł)* 152 413 162 857 174 556 181 896 216 295
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,524 2,697 2,891 3,013 3,583
Raport zbadany przez audytora T N N N N

Kalendarium wydarzeń

„Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Raporty kwartalne

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2017 roku

Raporty półroczne

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 roku

Raporty roczne

Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA-R) za 2016 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2016 rok

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikować raportów okresowych za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości tzw. „rozszerzonych” skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.”

Struktura akcjonariatu

  • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
  • MPSZ Sp. z o.o.** 13.35%
  • Łukasz Tylkowski 9.72%
  • VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych 6.27%
  • Pozostali akcjonariusze 33.04%
  • Ogólna liczba akcji 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Inwestors S.à r.l. (przed przekształceniem: MP Inwestors SCSp) jest podmiotem zależnym od MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wszystkie certyfikaty MP Inwestors FIZAN zarządzanego przez Forum TFI S.A. są objęte przez Mariusza i Pawła Szataniak, którzy łącznie kontrolują (bezpośrednio i pośrednio) 50,97% akcji w kapitale zakładowym i głosów na WZ Wielton S.A.

Kontakt

Centrum Informacji Giełdowej

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl