Skład grupy

Notowania akcji

Dzisiejszy kurs akcji Wielton S.A.

13.80 zł
Wielton SA [WLT]
Data - 21-03-2018
Wolumen - 12 904 szt.
Kurs minimalny - 13.48 zł
Wielton SA [WLT]
Zmiana procentowa 0.00%
Obrót (tys.) - 167.75 zł
Kurs maksymalny - 14.06 zł

Notowania spółki - dzisiaj

Żródło – Giełda Papierów Wartościowych

Raporty giełdowe

Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu

Opinie niezależnych biegłych rewidentów

Prezentacje

Informacje finansowe

 

 

Skonsolidowane raporty roczne

2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 605 238 588 101 584 207 630 276 1 197 698
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 29 040 35 351 26 496 44 608 82 407
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 642 25 381 7 318 37 098 81 155
Zysk (strata) netto (tys. zł) 22 885 25 786 24 477 33 946 59 604
Amortyzacja (tys. zł) 13 561 14 800 14 508 16 077 23 690
EBITDA (tys. zł) 42 601 50 151 41 004 60 685 106 097
Aktywa (tys. zł) 378 682 387 293 394 310 489 413 772 695
Kapitał własny (tys. zł)* 162 857 186 522 193 862 216 713 305 105
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) 162 857 186 522 193 862 216 713 261 560
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,70 3,09 3,21 3,59 4,33
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK
 

Jednostkowe raporty roczne

2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 564 641 553 995 560 778 613 481 757 074
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 321 30 322 25 598 22 933 57 725
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 179 33 311 14 184 16 249 55 039
Zysk (strata) netto (tys. zł) 17 977 34 557 30 357 11 698 42 374
Amortyzacja (tys. zł) 13 079 14 149 13 909 15 192 15 833
EBITDA (tys. zł) 33 400 44 471 39 507 38 125 73 558
Aktywa (tys. zł) 362 895 381 979 386 117 455 401 506 802
Kapitał własny (tys. zł)* 151 342 182 512 192 494 189 394 221 238
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,51 3,02 3,19 3,14 3,66
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK

Kalendarium wydarzeń

„Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty kwartalne

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2018 roku

Raport półroczny

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2018 roku

Raporty roczne

Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA-R) za 2017 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2017 rok

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikować raportów okresowych za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości tzw. "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Struktura akcjonariatu

  • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
  • MPSZ Sp. z o.o.** 13.35%
  • Łukasz Tylkowski 9.72%
  • VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych 6.27%
  • Pozostali akcjonariusze 33.04%
  • Ogólna liczba akcji 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Inwestors S.à r.l. (przed przekształceniem: MP Inwestors SCSp) jest podmiotem zależnym od MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wszystkie certyfikaty MP Inwestors FIZAN zarządzanego przez Forum TFI S.A. są objęte przez Mariusza i Pawła Szataniak, którzy łącznie kontrolują (bezpośrednio i pośrednio) 50,97% akcji w kapitale zakładowym i głosów na WZ Wielton S.A.

Kontakt

Centrum Informacji Giełdowej

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl