Skład grupy

Informacje finansowe

Zestawienie wyników

Informacje finansowe

 

 

Skonsolidowane raporty roczne

2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 605 238 588 101 584 207 630 276 1 197 698
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 29 040 35 351 26 496 44 608 82 407
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 642 25 381 7 318 37 098 81 155
Zysk (strata) netto (tys. zł) 22 885 25 786 24 477 33 946 59 604
Amortyzacja (tys. zł) 13 561 14 800 14 508 16 077 23 690
EBITDA (tys. zł) 42 601 50 151 41 004 60 685 106 097
Aktywa (tys. zł) 378 682 387 293 394 310 489 413 772 695
Kapitał własny (tys. zł)* 162 857 186 522 193 862 216 713 305 105
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) 162 857 186 522 193 862 216 713 261 560
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,70 3,09 3,21 3,59 4,33
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK
 

Jednostkowe raporty roczne

2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 564 641 553 995 560 778 613 481 757 074
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 321 30 322 25 598 22 933 57 725
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 179 33 311 14 184 16 249 55 039
Zysk (strata) netto (tys. zł) 17 977 34 557 30 357 11 698 42 374
Amortyzacja (tys. zł) 13 079 14 149 13 909 15 192 15 833
EBITDA (tys. zł) 33 400 44 471 39 507 38 125 73 558
Aktywa (tys. zł) 362 895 381 979 386 117 455 401 506 802
Kapitał własny (tys. zł)* 151 342 182 512 192 494 189 394 221 238
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,51 3,02 3,19 3,14 3,66
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK
Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę
w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.
Dywidenda za rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Data podjęcie uchwały 28.06.2011r. 6.06.2012r. 20.06.2013r. 26.06.2014r. 29.06.2015r. 06.06.2016r. 06.06.2017r.
Kwota dywidendy Brak 12 075 000 zł I transza

7 848 750 zł
II transza

6 641 250 zł
Łącznie

14 490 000 zł

I transza

11 471 250 zł
II transza

6 037 500 zł
Łącznie

17 508 750 zł

I transza

6 037 500 zł
II transza

8 452 500 zł
Łącznie

14 490 000 zł

I transza

6 037 500 zł

II transza

8 452 500 zł

Łącznie

14 490 000 zł

15 093 750 zł

Dywidenda na jedną aukcję Brak 0,20 zł I transza

0,13 zł
II transza

0,11 zł
Łącznie

0,24 zł

I transza

0,19 zł
II transza

0,10 zł
Łącznie

0,29 zł

I transza

0,10 zł
II transza

0,14 zł
Łącznie

0,24 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,06 zł

Łącznie

0,16 zł

0,25 zł

Dzień dywidendy Brak 3.08.2012r. 19.08.2013r. 31.07.2014r. 31.07.2014r. 05.08.2016r. 12.06.2017r.
Dzień wypłaty Brak 24.08.2012r. I transza

2.09.2013r.
II transza

20.12.2013r.

I transza

22.08.2014r.
II transza

10.12.2014r.

I transza

21.08.2015r.
II transza

10.12.2015r.

 

I transza

21.08.2015r.

II transza

10.12.2015r.

26.06.2017r.
Liczba akcji objętych dywidendą Brak 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt.  60 375 000 szt. 60 375 000 szt.
Informacje o prognozach finansowych publikowanych przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat.
I. Prognozy sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011

Zgodnie z opublikowaną w kwietniu 2011 roku prognozą, Wielton S.A. (Spółka, Emitent) planował w roku 2011 osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł., tj. o 66 % wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku, przy sprzedaży ilościowej rzędu 5.755 szt., tj. o 59 % wyższej niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku.

Prognozę sprzedaży na rok 2011 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowany wzrost sprzedaży, zarówno wartościowy jak i ilościowy Zarząd Spółki oparł na zamówieniach, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały wówczas do Spółki, szczególnie z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty.

Inne istotne założenia, będące podstawą publikowanej prognozy były następujące:

 • utrzymanie średniego kursu PLN/EUR w 2011 roku od daty publikacji prognozy na poziomie 4,0119 PLN/EUR,
 • wzrost udziału sprzedaży eksportowej pod względem wartości w strukturze sprzedaży Spółki do 47% z poziomu 36% w okresie czterech kwartałów 2010 roku.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 07/2011
a. Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011.

W grudniu 2011 roku Wielton S.A. poinformował o przekroczeniu prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2011 opublikowanej w kwietniu 2011 roku, zgodnie z którą Emitent planował osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł. W okresie styczeń – listopad 2011 roku przychody ze sprzedaży Wielton S.A. wyniosły 440 mln zł.

Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży związane było w szczególności:

 • z osiągnięciem rekordowej miesięcznej sprzedaży w listopadzie 2011 roku w wysokości przekraczającej 50 mln zł. przy sprzedaży ponad 560 szt. produktów,
 • z wysokim udziałem sprzedaży na rynkach zagranicznych przy sprzyjającym kursie EUR/PLN.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 26/2011
II. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2012 rok

Zgodnie z opublikowaną w marcu 2012 roku prognozą, Emitent planował osiągnąć w 2012 roku skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 20 mln zł, tj. o 82% wyższy niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł tj. o 11% wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2012 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy.

Prognozowany wzrost skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży potwierdzonej wypracowanym w okresie styczeń – luty 2012 roku przychodzie ze sprzedaży na poziomie 98,5 mln zł, przy rekordowym przychodzie ze sprzedaży za miesiąc luty 2012 roku na poziomie 54 mln zł,
 • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały do Spółki, w szczególności w związku z uzyskaniem rekordowej liczby zamówień z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty (głównie rynek rosyjski),
 • planowanemu wzrostowi marży brutto ze sprzedaży.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 12/2012
III. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

Zgodnie z opublikowaną w maju 2013 roku prognozą Emitent planował osiągnąć w 2013 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 20 mln zł, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały do Spółki,
 • planowanym wzroście marży brutto ze sprzedaży dla kategorii asortymentowych objętych prognozą.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 6/2013
a. Aktualizacja prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

W listopadzie 2013 roku Wielton S.A. podjął decyzję o aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta na rok 2013, opublikowanej w maju 2013 roku, która zakładała osiągnięcie w 2013 roku skonsolidowanego zysku netto w wysokości 20 mln zł oraz skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł. Po aktualizacji prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta zakładała osiągnięcie w 2013 roku:

 • skonsolidowanego zysku netto w wysokości 26 mln zł,
 • skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł.

Zaktualizowane prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • wolumenie i strukturze portfela zamówień na czwarty kwartał 2013,
 • wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę za trzy pierwsze kwartały 2013 roku.