Skład grupy

INFORMACJE FINANSOWE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Informacje finansowe

 

 

Skonsolidowane raporty roczne

2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 605 238 588 101 584 207 630 276 1 197 698
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 29 040 35 351 26 496 44 608 82 407
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 642 25 381 7 318 37 098 81 155
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 22 885 25 786 24 477 33 946 59 604
Amortyzacja (tys. zł) 13 561 14 800 14 508 16 077 23 690
EBITDA (tys. zł) 42 601 50 151 41 004 60 685 106 097
Aktywa (tys. zł) 378 682 387 293 394 310 489 413 772 695
Kapitał własny (tys. zł)* 162 857 186 522 193 862 216 713 261 560
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,70 3,09 3,21 3,59 4,33
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK
 

Jednostkowe raporty roczne

2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 564 641 553 995 560 778 613 481 757 074
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 321 30 322 25 598 22 933 57 725
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 179 33 311 14 184 16 249 55 039
Zysk (strata) netto (tys. zł) 17 977 34 557 30 357 11 698 42 374
Amortyzacja (tys. zł) 13 079 14 149 13 909 15 192 15 833
EBITDA (tys. zł) 33 400 44 471 39 507 38 125 73 558
Aktywa (tys. zł) 362 895 381 979 386 117 455 401 506 802
Kapitał własny (tys. zł)* 151 342 182 512 192 494 189 394 221 238
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,51 3,02 3,19 3,14 3,66
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK

 

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę
w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.
Dywidenda za rok 2012 2013 2014 2015 2016
Data podjęcie uchwały 20.06.2013r. 26.06.2014r. 29.06.2015r. 06.06.2016r. 06.06.2017r.
Kwota dywidendy I transza

7 848 750 zł
II transza

6 641 250 zł
Łącznie

14 490 000 zł

I transza

11 471 250 zł
II transza

6 037 500 zł
Łącznie

17 508 750 zł

I transza

6 037 500 zł
II transza

8 452 500 zł
Łącznie

14 490 000 zł

I transza

6 037 500 zł

II transza

8 452 500 zł

Łącznie

14 490 000 zł

15 093 750 zł

Dywidenda na jedną aukcję I transza

0,13 zł
II transza

0,11 zł
Łącznie

0,24 zł

I transza

0,19 zł
II transza

0,10 zł
Łącznie

0,29 zł

I transza

0,10 zł
II transza

0,14 zł
Łącznie

0,24 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,06 zł

Łącznie

0,16 zł

0,25 zł

Dzień dywidendy 19.08.2013r. 31.07.2014r. 31.07.2014r. 05.08.2016r. 12.06.2017r.
Dzień wypłaty I transza

2.09.2013r.
II transza

20.12.2013r.

I transza

22.08.2014r.
II transza

10.12.2014r.

I transza

21.08.2015r.
II transza

10.12.2015r.

 

I transza

21.08.2015r.

II transza

10.12.2015r.

26.06.2017r.
Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt.  60 375 000 szt. 60 375 000 szt.
Informacje o prognozach finansowych publikowanych przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat.
I. Prognozy sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011

Zgodnie z opublikowaną w kwietniu 2011 roku prognozą, Wielton S.A. (Spółka, Emitent) planował w roku 2011 osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł., tj. o 66 % wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku, przy sprzedaży ilościowej rzędu 5.755 szt., tj. o 59 % wyższej niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku.

Prognozę sprzedaży na rok 2011 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowany wzrost sprzedaży, zarówno wartościowy jak i ilościowy Zarząd Spółki oparł na zamówieniach, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały wówczas do Spółki, szczególnie z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty.

Inne istotne założenia, będące podstawą publikowanej prognozy były następujące:

 • utrzymanie średniego kursu PLN/EUR w 2011 roku od daty publikacji prognozy na poziomie 4,0119 PLN/EUR,
 • wzrost udziału sprzedaży eksportowej pod względem wartości w strukturze sprzedaży Spółki do 47% z poziomu 36% w okresie czterech kwartałów 2010 roku.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 07/2011
a. Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011.

W grudniu 2011 roku Wielton S.A. poinformował o przekroczeniu prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2011 opublikowanej w kwietniu 2011 roku, zgodnie z którą Emitent planował osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł. W okresie styczeń – listopad 2011 roku przychody ze sprzedaży Wielton S.A. wyniosły 440 mln zł.

Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży związane było w szczególności:

 • z osiągnięciem rekordowej miesięcznej sprzedaży w listopadzie 2011 roku w wysokości przekraczającej 50 mln zł. przy sprzedaży ponad 560 szt. produktów,
 • z wysokim udziałem sprzedaży na rynkach zagranicznych przy sprzyjającym kursie EUR/PLN.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 26/2011
II. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2012 rok

Zgodnie z opublikowaną w marcu 2012 roku prognozą, Emitent planował osiągnąć w 2012 roku skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 20 mln zł, tj. o 82% wyższy niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł tj. o 11% wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2012 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy.

Prognozowany wzrost skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży potwierdzonej wypracowanym w okresie styczeń – luty 2012 roku przychodzie ze sprzedaży na poziomie 98,5 mln zł, przy rekordowym przychodzie ze sprzedaży za miesiąc luty 2012 roku na poziomie 54 mln zł,
 • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały do Spółki, w szczególności w związku z uzyskaniem rekordowej liczby zamówień z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty (głównie rynek rosyjski),
 • planowanemu wzrostowi marży brutto ze sprzedaży.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 12/2012
III. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

Zgodnie z opublikowaną w maju 2013 roku prognozą Emitent planował osiągnąć w 2013 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 20 mln zł, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały do Spółki,
 • planowanym wzroście marży brutto ze sprzedaży dla kategorii asortymentowych objętych prognozą.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 6/2013
a. Aktualizacja prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

W listopadzie 2013 roku Wielton S.A. podjął decyzję o aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta na rok 2013, opublikowanej w maju 2013 roku, która zakładała osiągnięcie w 2013 roku skonsolidowanego zysku netto w wysokości 20 mln zł oraz skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł. Po aktualizacji prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta zakładała osiągnięcie w 2013 roku:

 • skonsolidowanego zysku netto w wysokości 26 mln zł,
 • skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł.

Zaktualizowane prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • wolumenie i strukturze portfela zamówień na czwarty kwartał 2013,
 • wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę za trzy pierwsze kwartały 2013 roku.
Podstawowe jednostkowe dane finansowe

Prezentacja jednostkowych danych finansowych Wielton S.A. została dokonana w oparciu o podlegające badaniu dane finansowe za lata obrotowe 2006 – 2011 i dane za I kwartał 2012 r., sporządzone w zgodzie z Polskimi Standardami Rachunkowości.

(w tys. zł)

1Q2012

2011 2010 2009 2008 2007 2006
Przychody ze sprzedaży 159 417 487 255 255 830 159 806 368 435 385 553 278 206
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 482 57 906 21 604 18 445 80 367 80 180 25 432
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 741 14 347 -8 114 -7 010 53 426 56 906 11 825
Zysk (strata) brutto 7 112 8 993 -8 376 -7 116 44 988 55 404 10 616
Zysk (strata) netto 5 448 9 360 -11 204 -6 387 36 045 44 830 8 354

 

(w tys. zł)

31.03.12

31.12.11

31.12.10

31.12.09

31.12.08

31.12.07

31.12.06

Aktywa razem 393 372 365 312 365 312 280 143 312 886 280 491 140 555
Aktywa trwałe 146 677 147 759 145 262 149 574 143 581 89 295 64 309
Wartości niematerialne i prawne 10 974 10 893 7 901 7 044 5 990 4 727 4 480
Rzeczowe aktywa trwałe 130 627 130 520 130 462 135 151 131 654 82 558 58 768
Należności długoterminowe 18 5 0 22 39 93 93
Inwestycje długoterminowe 2 003 2 003 3 555 459 1 063 155 204
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 055 4 338 3 344 6 898 4 835 1 762 764
Aktywa obrotowe 246 695 217 553 163 369 130 569 169 305 191 196 76 246
Zapasy 128 734 122 107 103 562 79 238 107 043 63 760 45 784
Należności krótkoterminowe 111 284 88 834 48 089 26 510 43 356 30 455 23 444
w tym krótkoterminowe należności handlowe 96 835 76 119 42 087 24 100 35 721 25 600 19 156
Inwestycje krótkoterminowe 4 452 6 313 11 347 24 460 18 532 96 730 6 734
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 753 3 660 7 950 9 127 7 513 95 682 6 686
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 225 299 371 361 374 251 284

 

 

(w tys. zł)

31.03.12

31.12.11

31.12.10

31.12.09

31.12.08

31.12.07

31.12.06

Kapitał własny 150 888 145 440 136 080 147 285 168 162 145 400 33 500
Kapitał zakładowy 12 075 12 075 12 075 12 075 12 075 12 075 10 075
Kapitał zapasowy 124 005 124 005 135 209 141 597 120 042 88 495 14 583
Zysk (strata) z lat ubiegłych 9360 488
Zysk (strata) netto 5 448 9 360 -11 204 -6 387 36 045 44 830 8 354
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 242 484 219 872 172 551 132 858 144 725 135 091 107 055
Rezerwy na zobowiązania 4 563 4 181 3 784 4 412 3 121 1 853 1 583
Zobowiązania długoterminowe, w tym 32 871 34 112 40 885 48 024 30 156 23 730 5 285
kredyty i pożyczki długoterminowe 31 340 33 014 39 712 36 511 27 034 19 830
inne zobowiązania oprocentowane długoterminowe 1 531 1 098 1 173 11 512 3 122 3 900 5 285
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 201 000 178 154 125 489 78 771 109 341 105 070 99 084
kredyty i pożyczki 26 282 20 632 18 895 29 955 12 748 2 937
inne zobowiązania oprocentowane 5 128 7 921 7 462 12 374 18 208 1 744 2 072
zobowiązania z tytułu dostaw i usług 154 109 130 127 91 906 31 124 63 577 81 863 90 313
pozostałe zobowiązania 15 481 19 474 7 226 5 320 14 809 18 526 6 699
Rozliczenia międzyokresowe 4 050 3 425 2 393 1 651 2 106 4 438 1 103
Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000 50 375 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,16 -0,19 -0,11 0,60 0,74 0,17

 

 

Wskaźniki płynności

1Q2012

2011

2010

2009 2008

2007

2006

Wskaźnik płynności bieżącej 1,23 1,22 1,30 1,66 1,55 1,82 0,77
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,54 0,48 0,65 0,57 1,21 0,31
Wskaźniki rentowności
Rentowność netto sprzedaży 3,4% 1,9% -4,4% -4,0% 9,8% 11,6% 3,0%
Stopa zwrotu z kapitałów (ROE) 3,7% 6,9% -7,6% -4,2% 27,3% 44,6% 33,2%
Stopa zwrotu z kapitałów (ROE) 1,4% 2,6% -3,6% -2,3% 11,5% 16,0% 5,9%
Wskaźnik aktywności
Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) 73 91 148 181 106 60 60
Wskaźnik rotacji należności (w dniach) 63 67 69 61 43 29 31
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) 113 133 179 180 108 99 130
Wskaźnik zadłużenia
Dług oprocentowany do EBITDA 6,7 2,5 22,1 85,9 1,0 0,5 0,5