Skład grupy

Informacje finansowe

Zestawienie wyników

Informacje finansowe

Skonsolidowane raporty roczne 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 496 045 605 238 588 101 584 207 630 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 721 29 040 35 351 26 496 44 902
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 633 27 642 25 381 7 318 37 489
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 368 22 885 25 786 24 477 33 542
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 14 800 14 508 16 248
EBITDA (tys. zł) 18 721 29 040 50 151 41 004 61 150
Aktywa (tys. zł) 381 451 378 682 375 327 382 344 488 803
Kapitał własny (tys. zł)* 152 413 162 857 174 556 181 896 216 295
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,524 2,697 2,891 3,013 3,583
Raport zbadany przez audytora T N N N N
Skonsolidowane raporty kwartalne IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 119 782 138 401 180 779 168 746 142 397
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 317 3 574 4 877 11 346 23 025
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 907 3 979 1 847 9 269 20 314
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 271 2 852 3 062 7 191 20 437
Amortyzacja (tys. zł) 0 3 803 4 034 0 4 311
EBITDA (tys. zł) 317 7 377 8 911 11 346 27 336
Aktywa (tys. zł) 386 563 426 054 493 859 482 737 488 803
Kapitał własny (tys. zł)* 185 840 184 917 174 893 182 968 216 295
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Zysk na akcję (zł) 0,154 0,047 0,051 0,34
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,078 3,063 2,897 3,583
Raport zbadany przez audytora N N N N

* – przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę
w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.
Dywidenda za rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Data podjęcie uchwały 28.06.2011r. 6.06.2012r. 20.06.2013r. 26.06.2014r. 29.06.2015r. 06.06.2016r. 06.06.2017r.
Kwota dywidendy Brak 12 075 000 zł I transza

7 848 750 zł
II transza

6 641 250 zł
Łącznie

14 490 000 zł

I transza

11 471 250 zł
II transza

6 037 500 zł
Łącznie

17 508 750 zł

I transza

6 037 500 zł
II transza

8 452 500 zł
Łącznie

14 490 000 zł

I transza

6 037 500 zł

II transza

8 452 500 zł

Łącznie

14 490 000 zł

15 093 750 zł

Dywidenda na jedną aukcję Brak 0,20 zł I transza

0,13 zł
II transza

0,11 zł
Łącznie

0,24 zł

I transza

0,19 zł
II transza

0,10 zł
Łącznie

0,29 zł

I transza

0,10 zł
II transza

0,14 zł
Łącznie

0,24 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,06 zł

Łącznie

0,16 zł

0,25 zł

Dzień dywidendy Brak 3.08.2012r. 19.08.2013r. 31.07.2014r. 31.07.2014r. 05.08.2016r. 12.06.2017r.
Dzień wypłaty Brak 24.08.2012r. I transza

2.09.2013r.
II transza

20.12.2013r.

I transza

22.08.2014r.
II transza

10.12.2014r.

I transza

21.08.2015r.
II transza

10.12.2015r.

 

I transza

21.08.2015r.

II transza

10.12.2015r.

26.06.2017r.
Liczba akcji objętych dywidendą Brak 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt.  60 375 000 szt. 60 375 000 szt.
Informacje o prognozach finansowych publikowanych przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat.
I. Prognozy sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011

Zgodnie z opublikowaną w kwietniu 2011 roku prognozą, Wielton S.A. (Spółka, Emitent) planował w roku 2011 osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł., tj. o 66 % wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku, przy sprzedaży ilościowej rzędu 5.755 szt., tj. o 59 % wyższej niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku.

Prognozę sprzedaży na rok 2011 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowany wzrost sprzedaży, zarówno wartościowy jak i ilościowy Zarząd Spółki oparł na zamówieniach, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały wówczas do Spółki, szczególnie z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty.

Inne istotne założenia, będące podstawą publikowanej prognozy były następujące:

 • utrzymanie średniego kursu PLN/EUR w 2011 roku od daty publikacji prognozy na poziomie 4,0119 PLN/EUR,
 • wzrost udziału sprzedaży eksportowej pod względem wartości w strukturze sprzedaży Spółki do 47% z poziomu 36% w okresie czterech kwartałów 2010 roku.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 07/2011
a. Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011.

W grudniu 2011 roku Wielton S.A. poinformował o przekroczeniu prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2011 opublikowanej w kwietniu 2011 roku, zgodnie z którą Emitent planował osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł. W okresie styczeń – listopad 2011 roku przychody ze sprzedaży Wielton S.A. wyniosły 440 mln zł.

Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży związane było w szczególności:

 • z osiągnięciem rekordowej miesięcznej sprzedaży w listopadzie 2011 roku w wysokości przekraczającej 50 mln zł. przy sprzedaży ponad 560 szt. produktów,
 • z wysokim udziałem sprzedaży na rynkach zagranicznych przy sprzyjającym kursie EUR/PLN.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 26/2011
II. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2012 rok

Zgodnie z opublikowaną w marcu 2012 roku prognozą, Emitent planował osiągnąć w 2012 roku skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 20 mln zł, tj. o 82% wyższy niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł tj. o 11% wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2012 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy.

Prognozowany wzrost skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży potwierdzonej wypracowanym w okresie styczeń – luty 2012 roku przychodzie ze sprzedaży na poziomie 98,5 mln zł, przy rekordowym przychodzie ze sprzedaży za miesiąc luty 2012 roku na poziomie 54 mln zł,
 • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały do Spółki, w szczególności w związku z uzyskaniem rekordowej liczby zamówień z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty (głównie rynek rosyjski),
 • planowanemu wzrostowi marży brutto ze sprzedaży.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 12/2012
III. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

Zgodnie z opublikowaną w maju 2013 roku prognozą Emitent planował osiągnąć w 2013 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 20 mln zł, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały do Spółki,
 • planowanym wzroście marży brutto ze sprzedaży dla kategorii asortymentowych objętych prognozą.
PDF Pobierz Raport bieżący nr 6/2013
a. Aktualizacja prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

W listopadzie 2013 roku Wielton S.A. podjął decyzję o aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta na rok 2013, opublikowanej w maju 2013 roku, która zakładała osiągnięcie w 2013 roku skonsolidowanego zysku netto w wysokości 20 mln zł oraz skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł. Po aktualizacji prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta zakładała osiągnięcie w 2013 roku:

 • skonsolidowanego zysku netto w wysokości 26 mln zł,
 • skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł.

Zaktualizowane prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • wolumenie i strukturze portfela zamówień na czwarty kwartał 2013,
 • wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę za trzy pierwsze kwartały 2013 roku.
Podstawowe jednostkowe dane finansowe

Prezentacja jednostkowych danych finansowych Wielton S.A. została dokonana w oparciu o podlegające badaniu dane finansowe za lata obrotowe 2006 – 2011 i dane za I kwartał 2012 r., sporządzone w zgodzie z Polskimi Standardami Rachunkowości.

(w tys. zł)

1Q2012

2011 2010 2009 2008 2007 2006
Przychody ze sprzedaży 159 417 487 255 255 830 159 806 368 435 385 553 278 206
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 482 57 906 21 604 18 445 80 367 80 180 25 432
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 741 14 347 -8 114 -7 010 53 426 56 906 11 825
Zysk (strata) brutto 7 112 8 993 -8 376 -7 116 44 988 55 404 10 616
Zysk (strata) netto 5 448 9 360 -11 204 -6 387 36 045 44 830 8 354

 

(w tys. zł)

31.03.12

31.12.11

31.12.10

31.12.09

31.12.08

31.12.07

31.12.06

 Aktywa razem  393 372  365 312  365 312  280 143  312 886  280 491  140 555
 Aktywa trwałe  146 677  147 759  145 262  149 574  143 581  89 295  64 309
 Wartości niematerialne i prawne  10 974  10 893  7 901  7 044  5 990  4 727  4 480
 Rzeczowe aktywa trwałe  130 627  130 520  130 462  135 151  131 654  82 558  58 768
 Należności długoterminowe  18  5  0 22 39  93  93
 Inwestycje długoterminowe  2 003  2 003  3 555  459  1 063  155  204
 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  3 055  4 338  3 344  6 898  4 835  1 762  764
 Aktywa obrotowe  246 695  217 553  163 369  130 569  169 305  191 196  76 246
 Zapasy  128 734  122 107  103 562  79 238  107 043  63 760  45 784
 Należności krótkoterminowe  111 284  88 834  48 089  26 510  43 356  30 455  23 444
 w tym krótkoterminowe należności handlowe  96 835  76 119  42 087  24 100  35 721  25 600  19 156
 Inwestycje krótkoterminowe  4 452  6 313  11 347  24 460  18 532  96 730  6 734
 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  1 753  3 660  7 950  9 127  7 513  95 682  6 686
 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  2 225  299  371  361  374  251  284

 

 

 (w tys. zł)

31.03.12

31.12.11

 31.12.10

31.12.09

31.12.08

31.12.07

31.12.06

 Kapitał własny  150 888  145 440  136 080  147 285  168 162  145 400  33 500
 Kapitał zakładowy  12 075  12 075  12 075  12 075  12 075  12 075  10 075
 Kapitał zapasowy  124 005  124 005  135 209  141 597  120 042  88 495  14 583
 Zysk (strata) z lat ubiegłych  9360  –  –  –  –  –  488
 Zysk (strata) netto  5 448  9 360  -11 204  -6 387  36 045  44 830  8 354
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  242 484  219 872  172 551  132 858  144 725  135 091  107 055
 Rezerwy na zobowiązania  4 563  4 181  3 784  4 412  3 121  1 853  1 583
 Zobowiązania długoterminowe, w tym  32 871  34 112  40 885  48 024  30 156  23 730  5 285
 kredyty i pożyczki długoterminowe  31 340  33 014  39 712  36 511  27 034  19 830  –
 inne zobowiązania oprocentowane długoterminowe  1 531  1 098  1 173  11 512  3 122  3 900  5 285
 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym  201 000  178 154  125 489  78 771  109 341  105 070  99 084
 kredyty i pożyczki  26 282  20 632  18 895  29 955  12 748  2 937  –
 inne zobowiązania oprocentowane  5 128  7 921  7 462  12 374  18 208  1 744  2 072
 zobowiązania z tytułu dostaw i usług  154 109  130 127  91 906  31 124  63 577  81 863  90 313
 pozostałe zobowiązania  15 481  19 474  7 226  5 320  14 809  18 526  6 699
 Rozliczenia międzyokresowe  4 050  3 425  2 393  1 651  2 106  4 438  1 103
 Liczba akcji (w szt.)  60 375 000  60 375 000  60 375 000  60 375 000  60 375 000  60 375 000  50 375 000
 Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł)  0,09  0,16  -0,19  -0,11  0,60  0,74  0,17

 

 

Wskaźniki płynności

1Q2012

 2011

2010

 2009  2008

2007

2006

 Wskaźnik płynności bieżącej  1,23  1,22  1,30  1,66  1,55  1,82  0,77
 Wskaźnik płynności szybkiej  0,59  0,54  0,48  0,65  0,57  1,21  0,31
 Wskaźniki rentowności
 Rentowność netto sprzedaży  3,4%  1,9%  -4,4%  -4,0%  9,8%  11,6%  3,0%
 Stopa zwrotu z kapitałów (ROE)  3,7%  6,9%  -7,6%  -4,2%  27,3%  44,6%  33,2%
 Stopa zwrotu z kapitałów (ROE)  1,4%  2,6%  -3,6%  -2,3%  11,5%  16,0%  5,9%
 Wskaźnik aktywności
 Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach)  73  91  148  181  106  60  60
 Wskaźnik rotacji należności (w dniach)  63  67  69  61  43  29  31
 Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)  113  133  179  180  108  99  130
 Wskaźnik zadłużenia
 Dług oprocentowany do EBITDA  6,7  2,5  22,1  85,9  1,0  0,5  0,5