Die Gruppe
ikona eu

Investorenberichte

Börsen- und Finanzinformationen

Centrum wyników

Wielton S.A. na GPW

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Misją Grupy jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. Swoją aktywność Grupa Wielton opiera na czterech kluczowych wartościach, do których zaliczają się: ludzie, inicjatywa, jakość i bezpieczeństwo.

Akcje Wielton S.A. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku.

Aktienkurse

Aktueller Kurs der Wielton S.A.-Aktien

6.92 zł
Wielton SA [WLT]
Datum - 03-12-2022
Volumen - 61 396 szt.
Mindestkurs - 6.65 zł
Wielton SA [WLT]
Änderung in Prozent 0.00%
Umsätze (Tsd.) - 394.42 zł
Maximaler Kurs - 7.29 zł
ISIN: PLWELTN00012
Indeksy: sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG
Quelle – Warschauer Wertpapierbörse

Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Wielton S.A.:

Zmiany w kapitale zakładowym Spółki Wielton S.A.: W okresie ostatnich 5 lat nie było zmian w kapitale zakładowym Spółki.

 • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
 • MPSZ Sp. z o.o.** 13.35%
 • Łukasz Tylkowski 9.72%
 • VESTA FIZ 6.70%
 • Sonstige Aktionäre 5.03%
 • Allgemeine Aktienzahl 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Inwestors SCSp ist eine Tochtergesellschaft der MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Alle Zertifikate der MP Inwestors FIZAN, die von der Forum TFI S.A. verwaltet wird, wurden von Mariusz und Paweł Szataniak übernommen, die gemeinsam (direkt und indirekt) 50,97% der Aktien und Stimmen in der WZ Wielton S.A. halten.

Podsumowując, stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających je również w sposób pośredni jest następujący:

 • MP Inwestors S.à r.l. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 30.772.918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.772.918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,

 • FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada pośrednio 30.772.918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.772.918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,

 • Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak posiadają łącznie pośrednio przez podmiot zależny MPSZ Sp. z o.o. 8.058.300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.058.300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, a ponadto są posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który poprzez podmiot zależny MP Inwestors S.à r.l. posiada 22.714.618 akcji Spółki, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, stanowiących 37,62% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada również poprzez MPSZ Sp. z o.o. wskazane wyżej 8.058.300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.058.300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, z uwagi na fakt iż MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem dominującym spółki MPSZ Sp. z o.o.),

 • fundusze zarządzane przez Forum TFI S.A. (FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych) posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio 34.309.423 akcje Spółki, stanowiące 56,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 34.309.423 głosów, stanowiących 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Mehr sehen

- MP Inwestors S.à r.l. ma m.in. prawo do wykonywania prawa głosu z wszystkich udziałów w kapitale zakładowym MPSz sp. z o.o. oraz do powoływania i odwoływania większości członków zarządu MPSz sp. z o.o., przez co jest podmiotem dominującym spółki MPSz sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy ofercie publicznej (…),

- MPSz sp. z o.o. jest zobowiązana do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji Wielton S.A. na walnych zgromadzeniach Wielton S.A. w sposób zgodny z instrukcjami przekazanymi przez MP Inwestors S.à r.l.

** Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będący podmiotem dominującym - jedynym wspólnikiem MP Inwestors S.à r.l. oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych są funduszami zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych - Forum TFI S.A.

W związku z powyższym, stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających je również w sposób pośredni jest następujący:

 • MP Inwestors S.à r.l. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio (poprzez MPSz sp. z o.o., z uwagi na fakt, iż MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem dominującym spółki MPSZ sp. z o.o.) 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 • Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada pośrednio (poprzez MP Inwestors S.à r.l.) 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 • Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak posiadają łącznie pośrednio przez podmiot zależny MPSZ sp. z o.o. 8 058 300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8 058 300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, a ponadto są posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiada pośrednio 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym ten stan posiadania obejmuje 22 714 618 akcji posiadanych przez MP Inwestors S.à r.l. oraz ww. 8 058 300 akcji posiadanych przez przez MPSz sp. z o.o.),
 • fundusze zarządzane przez Forum TFI S.A. (Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych) posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio 34 309 423 akcje Spółki, stanowiące 56,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 34 309 423 głosów, stanowiących 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dywidenda

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 
Dywidenda za rok 2017 2018 2019 2020 2021
Data podjęcia uchwały 26.04.2018r. 10.06.2019r. 07.07.2020r. 24.06.2021r. 23.06.2022r.*
Kwota dywidendy I transza

6 037 500 zł

II transza

9 056 250 zł

Łącznie

15 093 750 zł

19 923 750 zł 0 zł I transza

10 263 750 zł

II transza

9 660 000 zł

Łącznie

19 923 750 zł

0 zł
Dywidenda na jedną akcję I transza

0,10 zł

II transza

0,15 zł

Łącznie

0,25 zł

0,33 zł

0 zł

I transza

0,17 zł

II transza

0,16 zł

Łącznie

0,33 zł

0 zł
Dzień dywidendy 30.05.2018r. 18.06.2019r. nd 24.09.2021r. nd
Dzień wypłaty I transza

20.06.2018r.

II transza

29.08.2018r.

27.06.2019r. nd I transza

05.10.2021r.

II transza

22.12.2021r.

nd
Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. nd 60 375 000 szt. nd

Finanzinformationen

Tabelle herunterladen >>

Finanzinformationen Konsolidierte Jahresabschlüss 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoverkaufserlöse (Tsd. PLN) 1 197 698 1 597 248 2 068 313 2 343 187 1 817 302
Gewinn (Verlust) aus der Geschäftstätigkeit (Tsd. PLN) 82 407 89 037 96 082 89 687 37 017
Bruttogewinn (Bruttoverlust) (Tsd. PLN) 81 155 84 448 83 538 80 474 19 992
Nettogewinn (Nettoverlust) (Tsd. PLN)* 59 604 83 429 70 967 57 891 27 292
Abschreibungen (Tsd. PLN) 23 690 27 090 33 741 52 148 59 025
EBITDA (Tsd. PLN) 106 097 116 127 129 823 141 835 96 042
Aktiva (Tsd. PLN) 772 695 951 709 1 414 158 1 397 778 1 479 268
Eigenkapital (Tsd. PLN)* 305 105 316 344 362 325 403 425 427 682
Anzahl der Aktien (Tsd. St.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Buchungswert pro Aktie (PLN) 4,33 5,18 5,58 6,25 6,69
Vom Auditor geprüfter Berich J J J J J

Zeitplan

Handelnd gemäß § 80 Abs. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die laufenden und periodischen Informationen, die von Emittenten der Wertpapiere veröffentlicht werden […] (Verordnung), veröffentlicht der Vorstand von Wielton S.A. (Emittent) die Fristen für die Übermittelung von periodischen Berichten im Jahre 2021.

I. Raporty kwartalne

Konsolidierter erweiterter Quartalbericht (QSr) für das 1. Quartal 2021

Konsolidierter erweiterter Quartalbericht (QSr) für das 3. Quartal 2021

II. Raporty półroczne

Konsolidierter erweiterter Halbjahresbericht (PSr) für das 1. Halbjahr 2021

III. Raporty roczne

Einzeljahresbericht von Wielton S.A. (SA-R) für das Jahr 2020

Konsolidierter Jahresbericht der Kapitalgruppe Wielton (RS) für das Jahr 2020

Gleichzeitig informiert der Emittent, dass er die Entscheidung getroffen hat, so-genannte „erweiterte“ konsolidierte Quartalsberichte und den Halbjahresbericht öffentlich bekannt zu geben, die in § 62 Abs. 1 bzw. 3 der Verordnung genannt werden.

Kontakt

Magda Kołodziejczyk

Agencja M+G

wielton@mplusg.com.pl

+48 22 416 01 02

Investorenberichte

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl

Börseninformationszentrum

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl