The Group
ikona eu

Investor relations

Financial and stock market information

Centrum wyników

Wielton S.A. on the WSE

The Wielton Group is one of the three largest manufacturers of semi-trailers, trailers and car bodies in Europe and the top ten producers in the industry worldwide. The Group's mission is to create and deliver the best transportation solutions for business. The Group bases its activities on four key values, which include people, initiative, quality and safety.

Wielton S.A. shares have been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2006.

Share prices

Today's Wielton S.A. share price

7.19 zł
Wielton SA [WLT]
Date - 12-06-2024
Volume - 65 082 szt.
Low price - 6.94 zł
Wielton SA [WLT]
Percentage change 1.64%
Trade (thousand) - 473.17 zł
High price - 7.57 zł
ISIN: PLWELTN00012
Indeksy: sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG

Company listings - today

Source - Warsaw Stock Exchange

Structure of shareholders holding directly or indirectly at least 5% of the total number of votes of Wielton S.A.:

Changes in the share capital of Wielton S.A.: There have been no changes in the Company's share capital over the past five years.

  • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
  • MPSZ Sp. z o.o. ** 13.35%
  • Łukasz Tylkowski 9.72%
  • VESTA FIZ 6.70%
  • Other shareholders 5.03%
  • The total number of shares 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Investors S.à r.l. is a subsidiary of MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. All investment certificates of MP Investors FIZAN managed by Forum TFI S.A. are held by Mariusz and Paweł Szataniak, who together control (directly and indirectly) 50.97% of shares in the initial capital and votes at Wielton S.A. AGM.

See more

- MP Inwestors S.à r.l. ma m.in. prawo do wykonywania prawa głosu z wszystkich udziałów w kapitale zakładowym MPSz sp. z o.o. oraz do powoływania i odwoływania większości członków zarządu MPSz sp. z o.o., przez co jest podmiotem dominującym spółki MPSz sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy ofercie publicznej (…),

- MPSz sp. z o.o. jest zobowiązana do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji Wielton S.A. na walnych zgromadzeniach Wielton S.A. w sposób zgodny z instrukcjami przekazanymi przez MP Inwestors S.à r.l.

** Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będący podmiotem dominującym - jedynym wspólnikiem MP Inwestors S.à r.l. oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych są funduszami zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych - Forum TFI S.A.

W związku z powyższym, stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających je również w sposób pośredni jest następujący:

  • MP Inwestors S.à r.l. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio (poprzez MPSz sp. z o.o., z uwagi na fakt, iż MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem dominującym spółki MPSZ sp. z o.o.) 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,
  • Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada pośrednio (poprzez MP Inwestors S.à r.l.) 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,
  • Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak posiadają łącznie pośrednio przez podmiot zależny MPSZ sp. z o.o. 8 058 300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8 058 300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, a ponadto są posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiada pośrednio 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym ten stan posiadania obejmuje 22 714 618 akcji posiadanych przez MP Inwestors S.à r.l. oraz ww. 8 058 300 akcji posiadanych przez przez MPSz sp. z o.o.),
  • fundusze zarządzane przez Forum TFI S.A. (Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych) posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio 34 309 423 akcje Spółki, stanowiące 56,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 34 309 423 głosów, stanowiących 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dywidenda

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 
Dywidenda za rok 2017 2018 2019 2020 2021
Data podjęcia uchwały 26.04.2018r. 10.06.2019r. 07.07.2020r. 24.06.2021r. 23.06.2022r.*
Kwota dywidendy I transza

6 037 500 zł

II transza

9 056 250 zł

Łącznie

15 093 750 zł

19 923 750 zł 0 zł I transza

10 263 750 zł

II transza

9 660 000 zł

Łącznie

19 923 750 zł

0 zł
Dywidenda na jedną akcję I transza

0,10 zł

II transza

0,15 zł

Łącznie

0,25 zł

0,33 zł

0 zł

I transza

0,17 zł

II transza

0,16 zł

Łącznie

0,33 zł

0 zł
Dzień dywidendy 30.05.2018r. 18.06.2019r. nd 24.09.2021r. nd
Dzień wypłaty I transza

20.06.2018r.

II transza

29.08.2018r.

27.06.2019r. nd I transza

05.10.2021r.

II transza

22.12.2021r.

nd
Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. nd 60 375 000 szt. nd

Financial information

Download table >>

Consolidated ANNUAL reports 2016 2017 2018 2019 2020
Net revenues from sales (thousand PLN) 1 197 698 1 597 248 2 068 313 2 343 187 1 817 302
Profit (loss) on operations (thousand PLN) 82 407 89 037  96 082 89 687 37 017
Gross profit (loss) (thousand PLN) 81 155 84 448 83 538 80 474 19 992
Net profit (loss) (thousand PLN)* 59 604 83 429 70 967 57 891 27 292
Amortisation and depreciation (thousand PLN) 23 690 27 090 33 741 52 148 59 025
EBITDA (thousands PLN) 106 097  116 127  129 823 141 835 96 042
Asserts (thousand PLN) 772 695 951 709 1 414 158 1 397 778 1 479 268
Equity (thousand PLN)* 305 105 316 344 362 325 403 425 427 682
Number of shares (thousand pcs)* 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Book value per share (PLN) 4,33 5,18 5,58 6,25 6,69
Audited report  Y  Y Y Y Y

 

 

Separate annual REPORTS

2016  2017  2018 2019 2020
Net revenues from sales (thousand PLN) 757 074 896 322 1 072 345 1 057 627 837 066
Profit (loss) on operations (thousand PLN) 57 725 52 839 56 806 47 918 17 091
Gross profit (loss) (thousand PLN) 55 039 48 835 84 720 40 007 16 755
Net profit (loss) (thousand PLN)* 42 374 57 350 79 601 30 782 27 927
Amortisation and depreciation (thousand PLN) 15 833 15 458 18 341 24 686 26 971
EBITDA (thousands PLN) 73 558 68 297 75 147 72 604 44 062
Asserts (thousand PLN) 506 802 678 777 1 006 810 992 585 1 031 680
Equity (thousand PLN)* 221 238 265 461 327 677 340 215 351 113
Number of shares (thousand pcs)* 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Book value per share (PLN) 3,66 4,40 5,43 5,64 5,82
Audited report Y Y Y Y Y

Events time line

Acting pursuant to § 80 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance of march 29th, 2018 on current and periodic information presented by issuers of securities […] (Regulation), the Management Board of Wielton S.A. (The Issuer) discloses in public the following dates of submission of periodic reports for 2021.

I. Raporty kwartalne

Extended Consolidated Quarterly Report (QSr) for Q1 2022

Extended Consolidated Quarterly Report (QSr) for Q3 2022

II. Raporty półroczne

Extended Consolidated Interim Report (PSr) for H1 2022

III. Raporty roczne

Separate Annual Report of Wielton S.A. (SA-R) for 2021

Consolidated Annual Report of the Wielton Group (RS) for 2021

At the same time, the Issuer informs that it made a decision on disclosing in public the so-called „extended” consolidates quarterly and interim reports referred to in § 62 items 1 and 3 of the Regulation.

Contact

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl

Stock Exchange Information Centre

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl