Le groupe

Programy unijne

Wielton S.A. uczestniczy w projekcie:

OPRACOWANIE TECHNOLOGII HYDROFORMOWANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW NACZEPY CELEM STWORZENIA INNOWACYJNEJ NACZEPY INNFLEXTRAILER

POIR.01.02.00-00-0047/18

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii hydroformowania wybranych elementów naczepy celem stworzenia innowacyjnej naczepy INNFLEXTRAILER. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do własnej działalności Wnioskodawcy

innowacji produktowej w postaci innowacyjnej naczepy INNFLEXTRAILER. Podstawowym działaniem projektu jest opracowanie założeń dla technologii hydroformowania elementów stalowych oraz wybór parametrów procesów wytwórczych a w toku prac rozwojowych opracowanie technologii hydroformowania komponentów naczepy, a następnie zbudowanie linii technologicznej opierającej się o metodę flexformingu.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R » Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 29 701 696,51PLN

Całkowita kwota dofinansowania: 12 056 383,91PLN

Wkład własny: 17 645 312,60 PLN

 

 

 

 

 

Wielton S.A. uczestniczy w projekcie:

AKTYWIZACJA MIĘDZYNARODOWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA LOTNICZEGO POPRZEZ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROMOCYJNO-BIZNESOWYM W POWIĄZANIU Z DZIAŁALNOŚCIĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ ZRZESZONYCH CZŁONKÓW KLASTRA

POIR.02.03.03-24-0001/17-00

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Wartość Projektu – 6 851 892,00 PLN

Wartość dofinansowania – 3 828 620,00 PLN

 

Pobierz więcej

 

 

Opracowanie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy typu furgon-chłodnia do przewozu towarów w warunkach chłodniczych.

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych produktów w postaci naczep typu furgon-chłodnia do przewozu towarów, tj. żywność i produkty farmaceutyczne, w warunkach chłodniczych.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr POIR.01.02.00-00-0216/16-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 19 972 770,69 PLN

Całkowita kwota dofinansowania: 8 848 067,41 PLN

Wkład własny: 11 124 703,28

Pobierz więcej

 

 

 

 

 

Projekt rozwojowy nr POIG 04.05.02-00-070/12
„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu”

 

Contact

Programmes européens

Anna Rus

tel +48 43 843 45 10 int. 432

fax +48 43 843 16 25

a.rus@wielton.com.pl

Projets et programmes de l'UE

Leszek Taratuta

tel +48 43 843 45 10 int. 383

fax +48 43 843 16 25

l.taratuta@wielton.com.pl