Le groupe
ikona eu

Relations avec les investisseurs

Informations de bourse et financières

Centrum wyników

Wielton S.A. na GPW

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Misją Grupy jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. Swoją aktywność Grupa Wielton opiera na czterech kluczowych wartościach, do których zaliczają się: ludzie, inicjatywa, jakość i bezpieczeństwo.

Akcje Wielton S.A. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku.

Cotation des actions

Prix actuel des actions de Wielton S.A.

6.92 zł
Wielton SA [WLT]
Date - 03-12-2022
Volume - 61 396 szt.
Cours minimum - 6.65 zł
Wielton SA [WLT]
Changement de pourcentage 0.00%
Chiffre d'affaires {mille} - 394.42 zł
Cours maximum - 7.29 zł
ISIN: PLWELTN00012
Indeksy: sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG

Cotation des sociétés aujourd'hui

Source - Bourse

Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Wielton S.A.:

Zmiany w kapitale zakładowym Spółki Wielton S.A.: W okresie ostatnich 5 lat nie było zmian w kapitale zakładowym Spółki.

 • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
 • MPSZ Sp. z o.o.** 13.35%
 • Łukasz Tylkowski 9.72%
 • VESTA FIZ 6.70%
 • Autres actionnaires 5.03%
 • Nombre total d’actions 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Investors SCSp est une filiale de MP Investors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Tous les certificats de MP Investors FIZAN géré par Forum TFI S.A. sont couverts par Mariusz et Paweł Szataniak qui contrôlent (directement et indirectement) 50,97% du capital et des votes à l'Assemblée générale des actionnaires de Wielton S.A.

Podsumowując, stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających je również w sposób pośredni jest następujący:

 • MP Inwestors S.à r.l. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 30.772.918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.772.918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,

 • FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada pośrednio 30.772.918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.772.918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,

 • Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak posiadają łącznie pośrednio przez podmiot zależny MPSZ Sp. z o.o. 8.058.300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.058.300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, a ponadto są posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który poprzez podmiot zależny MP Inwestors S.à r.l. posiada 22.714.618 akcji Spółki, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, stanowiących 37,62% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada również poprzez MPSZ Sp. z o.o. wskazane wyżej 8.058.300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.058.300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, z uwagi na fakt iż MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem dominującym spółki MPSZ Sp. z o.o.),

 • fundusze zarządzane przez Forum TFI S.A. (FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych) posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio 34.309.423 akcje Spółki, stanowiące 56,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 34.309.423 głosów, stanowiących 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Voir plus

- MP Inwestors S.à r.l. ma m.in. prawo do wykonywania prawa głosu z wszystkich udziałów w kapitale zakładowym MPSz sp. z o.o. oraz do powoływania i odwoływania większości członków zarządu MPSz sp. z o.o., przez co jest podmiotem dominującym spółki MPSz sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy ofercie publicznej (…),

- MPSz sp. z o.o. jest zobowiązana do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji Wielton S.A. na walnych zgromadzeniach Wielton S.A. w sposób zgodny z instrukcjami przekazanymi przez MP Inwestors S.à r.l.

** Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będący podmiotem dominującym - jedynym wspólnikiem MP Inwestors S.à r.l. oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych są funduszami zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych - Forum TFI S.A.

W związku z powyższym, stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających je również w sposób pośredni jest następujący:

 • MP Inwestors S.à r.l. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio (poprzez MPSz sp. z o.o., z uwagi na fakt, iż MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem dominującym spółki MPSZ sp. z o.o.) 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 • Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada pośrednio (poprzez MP Inwestors S.à r.l.) 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 • Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak posiadają łącznie pośrednio przez podmiot zależny MPSZ sp. z o.o. 8 058 300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8 058 300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, a ponadto są posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiada pośrednio 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym ten stan posiadania obejmuje 22 714 618 akcji posiadanych przez MP Inwestors S.à r.l. oraz ww. 8 058 300 akcji posiadanych przez przez MPSz sp. z o.o.),
 • fundusze zarządzane przez Forum TFI S.A. (Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych) posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio 34 309 423 akcje Spółki, stanowiące 56,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 34 309 423 głosów, stanowiących 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dywidenda

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 
Dywidenda za rok 2017 2018 2019 2020 2021
Data podjęcia uchwały 26.04.2018r. 10.06.2019r. 07.07.2020r. 24.06.2021r. 23.06.2022r.*
Kwota dywidendy I transza

6 037 500 zł

II transza

9 056 250 zł

Łącznie

15 093 750 zł

19 923 750 zł 0 zł I transza

10 263 750 zł

II transza

9 660 000 zł

Łącznie

19 923 750 zł

0 zł
Dywidenda na jedną akcję I transza

0,10 zł

II transza

0,15 zł

Łącznie

0,25 zł

0,33 zł

0 zł

I transza

0,17 zł

II transza

0,16 zł

Łącznie

0,33 zł

0 zł
Dzień dywidendy 30.05.2018r. 18.06.2019r. nd 24.09.2021r. nd
Dzień wypłaty I transza

20.06.2018r.

II transza

29.08.2018r.

27.06.2019r. nd I transza

05.10.2021r.

II transza

22.12.2021r.

nd
Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. nd 60 375 000 szt. nd

Informations financières

Télécharger le tableau >>

Informations financières Rapports annuels consolidés 2016 2017 2018 2019 2020
Revenu net des ventes (milliers PLN) 1 197 698 1 597 248 2 068 313 2 343 187 1 817 302
Profit (perte) d’exploitation (milliers PLN) 82 407 89 037  96 082 89 687 37 017
Bénéfice (perte) brut (milliers PLN) 81 155 84 448 83 538 80 474 19 992
Bénéfice net (perte) (milliers PLN)* 59 604 83 429 70 967 57 891 27 292
Dépréciation (milliers PLN) 23 690 27 090 33 741 52 148 59 025
EBITDA (milliers PLN) 106 097  116 127  129 823 141 835 96 042
Actifs (milliers PLN) 772 695 951 709 1 414 158 1 397 778 1 479 268
Capitaux propres (milliers PLN)* 305 105 316 344 362 325 403 425 427 682
Nombre d’actions (en milliers) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Valeur comptable par action (PLN) 4,33 5,18 5,58 6,25 6,69
Rapport audité par l’auditeu oui oui oui oui oui

 

 

Rapport annuel individuel

2016  2017  2018 2019 2020
Revenu net des ventes (milliers PLN) 757 074 896 322 1 072 345 1 057 627 837 066
Profit (perte) d’exploitation (milliers PLN) 57 725 52 839 56 806 47 918 17 091
Bénéfice (perte) brut (milliers PLN) 55 039 48 835 84 720 40 007 16 755
Bénéfice net (perte) (milliers PLN)* 42 374 57 350 79 601 30 782 27 927
Dépréciation (milliers PLN) 15 833 15 458 18 341 24 686 26 971
EBITDA (milliers PLN) 73 558 68 297 75 147 72 604 44 062
Actifs (milliers PLN) 506 802 678 777 1 006 810 992 585 1 031 680
Capitaux propres (milliers PLN)* 221 238 265 461 327 677 340 215 351 113
Nombre d’actions (en milliers) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Valeur comptable par action (PLN) 3,66 4,40 5,43 5,64 5,82
Rapport audité par l’auditeu oui oui oui oui oui

Calendrier des événements

Agissant en vertu de § 80 alinéa 1 du Règlement du Ministre des finances du 29 mars 2018 sur les informations continues et périodiques à transmettre par les émetteurs des valeurs mobilières […] (Règlement), le Conseil d’administration de Wielton S.A. (Émetteur) rend publiques les échéances de remise des rapports périodiques au cours de l’exercice 2021.

I. Raporty kwartalne

Rapport trimestriel consolidé élargi (QSr) pour le premier trimestre de l’exercice 2021

Rapport trimestriel consolidé élargi (QSr) pour le troisième trimestre de l’exercice 2021

II. Raporty półroczne

Rapport semestriel consolidé élargi (PSr) pour le premier semestre de l’exercice 2021

III. Raporty roczne

Rapport annuel individuel de S.A. (SA-R) pour l’exercice 2020

Rapport annuel consolidé du Groupe Wielton (RS) pour l’exercice 2020

En même temps, l’émetteur informe qu’il a décidé de rendre publics les soi-disants rapports trimestriels et semestriels consolidés „élargis” mentionnés à § 62 alinéa 1 et 3 du Règlement.

Contact

Magda Kołodziejczyk

Agencja M+G

wielton@mplusg.com.pl

+48 22 416 01 02

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl

Centre d’information boursière

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl