News & Press

Grupa Wielton publikuje szacunkowe wyniki: przekroczenie poziomu zakładanej sprzedaży i przychodów w 2021 roku.

W 2021 r. trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych zwiększył przychody rdr. o ponad 48 proc. do ok. 2,69 mld zł, przekraczając zakładany poziom o 12 proc., zgodnie z wynikami wstępnymi.

Dynamiczny wzrost przychodów Grupy Wielton jest efektem większego od zakładanego wzrostu wolumenów sprzedaży i podwyższenia cen produktów, a także pozytywnego wpływu kursów walut na wynik finansowy.

Według wstępnych danych, Grupa wypracowała wynik EBITDA wyższy o prawie 43 proc. niż rok wcześniej, pomimo znaczącej presji kosztowej oraz ograniczonej dostępności surowców i komponentów. Grupa osiągnęła szacunkową marżę EBITDA na poziome 5,1 proc.

W 2022 r. planowany jest dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży wolumenowej do wysokości ok. 26 tys. sztuk i przychodów do poziomu ok. 3,8 mld zł. oraz wypracowanie marży EBITDA na poziomie ok. 6,0 proc.

Grupa zamierza kontynuować rozbudowę mocy produkcyjnych i zwiększanie efektywności operacyjnej. W tym celu przewiduje zainwestować ok. 150 mln zł w br.

Na przełomie kwietnia i maja planowane jest ogłoszenie strategii na lata 2022-2025.

W 2021 r. przychody Grupy Wielton, zgodnie z wstępnymi wynikami, przekroczyły zakładaną wartość o ponad 12 proc. Osiągnięcie takich przychodów było możliwe dzięki szybkiej i właściwie ukierunkowanej reakcji na trudne otoczenie rynkowe, systematycznemu zwiększaniu zdolności produkcyjnych i wolumenów sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach, przy stopniowym podnoszeniu cen produktów, z zachowaniem ścisłej dyscypliny kosztowej. Jednocześnie rekordowe wzrosty cen surowców i komponentów, a także zakłócenia w płynności dostaw oraz mniejsza dostępność pracowników wywierały znaczną presję na rentowność biznesu. W efekcie marża EBITDA Grupy jest na poziomie niższym od spodziewanego. Utrzymujemy silną pozycję trzeciego gracza na rynku europejskim, a wypracowane wyniki i zrealizowane inwestycje stanowią solidną podstawę do dalszych wzrostów

– mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

W 2021 r. szacowane skonsolidowane przychody Grupy Wielton wzrosły o ponad 48% do ok. 2,69 mld zł., czyli były o 12 proc. wyższe od założonych. Wolumeny sprzedaży wyniosły 21 870 szt., zwiększając się rdr. o 41 proc. oraz przekraczając o ponad 9 proc. zakładany poziom. Pomimo znaczącego wzrostu cen oraz ograniczeń dostępności surowców i komponentów, a także problemów z pozyskaniem pracowników na części rynków, Grupa wypracowała szacunkową EBITDA o wartości ok. 137 mln zł, odnotowując prawie 43 proc. wzrost rdr, co przekłada się na marżę EBITDA na poziomie 5,1 proc. Wynik ten jest jednak niższy od zakładanego przez Grupę na 2021 rok (ok. 7 proc.).

Marże pozostawały pod dużą presją szczególnie w drugiej połowie 2021 r. W trzecim kwartale ubiegłego roku średni poziom ofert cenowych na stal, kluczowego surowca dla branży transportowej, był o ok. 100 proc. wyższy niż w grudniu 2020 r. W całym 2021 r. przeciętne ceny stali wzrosły na świecie o 80 proc., utrzymując się na poziomie najwyższym od 13 lat. Znacznie droższe niż w latach ubiegłych było również aluminium. W ubiegłym roku ceny tego surowca zwiększyły się średnio o 40 proc. Negatywnie na wyniki branży wpływały także wzrosty cen energii elektrycznej oraz frachtów morskich.

Grupa Wielton koncentruje się na utrzymaniu wysokiego bezpieczeństwa płynnościowego oraz na dalszym aktywnym zarządzaniu kapitałem pracującym i długiem. Na koniec 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 2,6 wobec 3,8 na koniec 2020 r. Wynik ten był jednak wyższy od zakładanego (2,0) z uwagi na wzrost cen komponentów i zwiększenie zapasów umożliwiających utrzymanie ciągłości produkcji przy rosnących wolumenach sprzedaży.

Dzięki efektywnym działaniom sprzedażowym i zwiększonym mocom produkcyjnym Grupa z sukcesem wykorzystała ożywienie w branży transportowej. Historycznie wysoką wartość osiągnął, zgodnie z założeniami, rynek w Polsce, a wolumeny na pozostałych rynkach zbliżyły się lub przekroczyły wartości z 2019 r. Wyjątek stanowi rynek francuski, który odbudowuje się znacznie wolniej, głównie z powodu ograniczonej dostępności komponentów i zasobów ludzkich.

Spółka Fruehauf, z udziałami na poziomie 19,7 proc., utrzymała pozycję lidera we Francji, osiągając, zgodnie z założeniami, poziom rejestracji powyżej 4,5 tys. sztuk, czyli o 9 proc. wyższy niż przed rokiem. W Polsce, spółka Wielton zarejestrowała ok. 4,0 tys. sztuk, wypracowując 100 proc. wzrost i utrzymując trzecią pozycję z 12,7 proc. udziałem w rynku. Z kolei w Wielkiej Brytanii spółka Lawrence David zarejestrowała ok. 2,8 tys. sztuk, wobec niespełna 2,0 tys. rok wcześniej (wzrost o 42 proc. rdr.), co przełożyło się na 13 proc. udziałów w rynku i pozycję wicelidera branży. W Niemczech spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 8-proc. wzrost rejestracji, do poziomu 783 sztuk. Z kolei spółka Viberti zwiększyła poziom rejestracji o 79 proc., czyli znacznie powyżej wzrostu całego rynku, zajmując 7. miejsce we Włoszech.

Jednocześnie w 2021 r. Grupa Wielton wkroczyła na kolejny rynek europejski, dzięki przejęciu pod koniec roku 80 proc. udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén. Zrealizowała także wiele znaczących inwestycji, o łącznej wartości 75,5 mln zł, m.in. zwiększających moce produkcyjne i poziom automatyzacji parku maszynowego w kluczowych spółkach.

Celem Grupy Wielton na 2022 r. jest osiągnięcie sprzedaży wolumenowej na poziomie ok. 26 tys. sztuk., co oznacza wzrost o 19 proc. rdr. W zależności od kraju, Grupa zakłada zróżnicowane zwiększenie poziomu rejestracji: we Francji o 21 proc., w Polsce o 36 proc., a w Wielkiej Brytanii o 11 proc. Planuje także dynamiczny wzrost przychodów o 41 proc. do wartości ok. 3,8 mld zł. Możliwa do wypracowania marża EBITDA Grupy szacowana jest na poziomie ok. 6,0 proc. Planowane jest kontrolowane zmniejszanie wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu ok. 2 na koniec 2022 r.

Grupa zapowiada dalszą rozbudowę i unowocześnianie swoich zakładów w Europie. Strategiczne projekty inwestycyjne Grupy zostaną wyszczególnione w strategii rozwoju na kolejne lata.

Kluczowymi celami Grupy Wielton na 2022 rok pozostają dalszy, dynamiczny wzrost skali działalności, utrzymanie bezpieczeństwa łańcucha dostaw w obliczu utrzymujących się ograniczeń w dostępności surowców i komponentów, a także optymalne zarządzanie kapitałem pracującym i zasobami ludzkimi. Równie ważne jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej w oparciu o innowacyjną ofertę produktową, dostosowaną do zmieniających się potrzeb naszych klientów. W bieżącym roku planujemy szeroko zakrojone inwestycje na poziomie ok. 150 mln zł., które przeznaczymy głównie na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych w Polsce, we Francji i w Wielkiej Brytanii. Aktualnie finalizujemy prace nad strategią rozwoju na nadchodzące lata, którą planujemy ogłosić na przełomie kwietnia i maja tego roku

– dodaje Paweł Szataniak.