Aktualności – Wielton

Raport „Transport drogowy w Polsce 2021+” – wytworzenie połowy polskiego PKB uzależnione od transportu drogowego

Transport drogowy towarów odgrywa krytyczną rolę przy wytwarzaniu połowy polskiego PKB. Pełni również coraz większą rolę w gospodarce europejskiej, odpowiadając m.in. za ponad 20 proc. przewozów drogowych między Niemcami a Francją. Branża rozwija się w średnim tempie ok. 10 proc. rocznie. Ale jednocześnie mierzy się kilkoma strategicznymi wyzwaniami, które wymagają dostosowania zarówno po stronie firm, jak i polityk publicznych. Z badania związku pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz centrum analiz SpotData wynika, że najważniejszym wyzwaniem z punktu widzenia firm jest brak pracowników oraz zmiany regulacji europejskich w ramach tzw. Pakietu Mobilności, których znaczenie firmy oceniają na 8,1 pkt na skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza największą intensywność problemu). Bardzo duże znaczenie mają też coraz ostrzejsze regulacje środowiskowe oraz nieuczciwa konkurencja, z oceną na poziomie 6,1 pkt.

Raport jest dostępny do pobrania pod linkiem: https://kampania.wielton.com.pl/transport-drogowy-w-polsce-2021/

Takie są najważniejsze wnioski z raportu „Transport drogowy w Polsce 2021+”, który został opracowany przez SpotData na zlecenie i przy merytorycznej współpracy ze związkiem pracodawców Transport i Logistyka Polska. Partnerami publikacji są Inelo oraz Wielton Group. Raport jest jedynym, kompleksowym opracowaniem, które pokazuje stan rozwoju branży w Polsce i najważniejsze wyzwania przed nią stojące. Opiera się na analizach publicznych danych statystycznych z Polski i Europy, sprawozdaniach finansowych 100 największych firm w kraju, własnym badaniu ilościowym na próbie 115 przedsiębiorstw oraz rozmowach z przedstawicielami przewoźników.

Nadszedł wreszcie czas, aby podjąć się zadania ambitniejszego, jakim jest próba całościowego opisania polskiego rynku transportu drogowego. Pokazania jaki jest on naprawdę, kogo obsługuje, kto z nim współpracuje i co wnosi dla całej polskiej gospodarki narodowej, dla społeczeństwa oraz dla Polski i Europy

– mówi Maciej Wroński, prezes TLP.

Mam nadzieję, że raport okaże się pomocny nie tylko dla przedsiębiorców z branży TSL, ale także dla naszych klientów i partnerów biznesowych, dla potencjalnych inwestorów oraz dla polityków i administracji publicznej, od których w dużej mierze zależą warunki działania transportu drogowego

– dodaje prezes Wroński.

Jak rośnie rola transportu w gospodarce Polski i Europy

Transport drogowy towarów jest jedną z trzech największych branż polskiej gospodarki, obok handlu hurtowego i handlu detalicznego. Bezpośredni udział sektora transportu i magazynowania w polskim PKB wynosi 6 proc. , ale jego znaczenie dla gospodarki jest znacząco wyższe. Bez transportu inne branże nie mogłyby funkcjonować – szczególnie handel i przemysł. Z szacunków TLP i SpotData wynika, że transport jest jedną z krytycznych pozycji kosztowych dla branż, które wytwarzają 50 proc. polskiego PKB. Jednocześnie firmy transportowe zatrudniają milion osób, wożą 85 proc. polskiego eksportu i płacą ponad 16 mld zł podatków do budżetu państwa i samorządów.

Polskie firmy transportowe mają ogromny wkład nie tylko do polskiej, ale całej europejskiej gospodarki. W 2008 roku polscy przewoźnicy wozili 8 proc. towarów transportowanych drogami z Niemiec do Francji, a w 2020 roku – już jedną czwartą. Wożą też ponad 20 proc. towarów w transporcie drogowym z Niemiec do Włoch, Czech i Wielkiej Brytanii.

Rynek europejski odpowiada za największy wzrost pracy przewozowej wykonywanej przez polskie przedsiębiorstwa. Łącznie wypracowują one ponad 300 miliardów tonokilometrów pracy przewozowej, z czego najwięcej (ok. 120 miliardów t-km) na rynku krajowym. Najszybciej rośnie jednak praca przewozowa wykonywana w cross-trade (przewóz między innymi krajami poza Polską) oraz w kabotażu (przewóz w ramach innych krajów) , która w ostatniej dekadzie rosła w średnim tempie 9,4 proc. rocznie. Praca przewozowa w eksporcie, imporcie i przewozach krajowych rosła zaś w tempie między 4 a 5 proc. rocznie.

Za tymi zmianami strukturalnymi podąża też bardzo duży popyt na nowoczesny sprzęt transportowy. W ostatnich latach polskie firmy na dużą skalę inwestowały w nową flotę samochodów i przyczep. Ponad połowa przewozów jest już wykonywana pojazdami, których wiek nie przekracza 5 lat. Najszybciej rośnie flota pojazdów (samochodów, przyczep i naczep) dużych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. Wśród nich dominują pojazdy o charakterze uniwersalnym – na przykład popularne naczepy skrzyniowe/plandekowe, najczęściej widoczne na drogach – ale najszybciej rośnie flota pojazdów specjalistycznych, przeznaczonych do przewozu towarów o wysokich wymaganiach dotyczących warunków przewozu. Są to m.in. pojazdy przeznaczone do przewozu płynów, gazów, materiałów sypkich i niebezpiecznych oraz w temperaturach kontrolowanych. Związane jest to z postępującą specjalizacją przewozów towarowych, której towarzyszy przyspieszenie postępu technologicznego.

Przyszłość rynku transportowego stoi dzisiaj pod znakiem licznych zmian. Wiele z nich w znaczący sposób przyspieszyła pandemia koronawirusa. Digitalizacja, automatyzacja, pojazdy autonomiczne, zrównoważony transport to zdecydowanie aspekty, które będą miały duży wpływ na branżę

– mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Obserwujemy wyraźne ożywienie w sektorze transportowym, jednocześnie coraz poważniejszym problemem jest bardzo wyraźny deficyt kierowców zawodowych. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na poprawę komfortu i bezpieczeństwa ich pracy, na co odpowiedzią jest m.in. digitalizacja i automatyzacja procesów. Wraz z rozwojem zautomatyzowanych centrów logistycznych standardem w naczepach stają się takie rozwiązania, jak elektrycznie zsuwany dach czy boki naczepy, które pozwalają na bezobsługowy załadunek i wyładunek. Coraz szersze zastosowanie znajdują także rozwiązania telematyczne, a po upowszechnieniu technologii 5G mogą one pozwolić na realne zastosowanie pojazdów autonomicznych. Technologie te z pewnością nie zastąpią w pełni kierowców, ale pozwolą na jeszcze większą optymalizację przewozów

– dodaje prezes Golec.

Transport odgrywa dużą rolę w rozwoju wielu branż polskiej i europejskiej gospodarki, ale znaczenie kilku z nich zasługuje na szczególne wyróżnienie. Po pierwsze, jest to handel (hurtowy i detaliczny) – bardzo szybko rosnąca gałąź gospodarki, która w ostatnich latach przechodzi zmiany technologiczne w kierunku rozwoju e-handlu, co ma ogromny wpływ na popyt na usługi transportowe i logistyczne. Jedna czwarta popytu na usługi transportu drogowego pochodzi z tego sektora gospodarki. Po drugie, są to branże przetwórcze, w tym głównie spożywcza, materiałów budowlanych, motoryzacyjna, metalowa, chemiczna czy papiernicza. Po trzecie, jest to budownictwo, które odgrywa duże znaczenie w gospodarce w okresie intensywnego wzrostu inwestycji publicznych (drogi, linie kolejowe), czy prywatnych (nieruchomości komercyjne i mieszkania).

Można powiedzieć, że transport drogowy wozi polski sukces gospodarczy. Wzrost PKB w ostatnich dwóch dekadach opierał się w dużej mierze na wzroście eksportu, czy to bezpośrednio przez firmy sprzedające za granicę, czy pośrednio przez rozwinięte w kraju łańcuchy dostaw. Firmy transportowe odgrywają ogromną rolę w tym wzroście, nie tylko poprzez przewóz towarów innych firm, ale też poprzez sprzedaż własnych usług dla klientów zagranicznych w ramach kabotażu i cross-trade. Co więcej, pełnią one istotną rolę w rozwoju nowoczesnej branży handlowej, która przechodzi gwałtowną transformację w kierunku e-handlu. Nie każdy dostrzega gołym okiem, że polski handel należy do najbardziej dynamicznych i nowoczesnych w Unii Europejskiej, w czym firmy transportowe też mają swój udział

– mówi Ignacy Morawski, dyrektor SpotData.

Rynek się konsoliduje, przybywa dużych firm

W Polsce działa 125 tys. firm zajmujących się transportem drogowym towarów. Najwięcej stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Kluczowe dla rozwoju branży, ze względu na jej międzynarodowy charakter, jest 38 tys. firm posiadających licencję wspólnotową. Ważnym trendem na rynku jest postępująca stopniowo konsolidacja, czyli wzrost znaczenia firm średnich i dużych, kosztem mikroprzedsiębiorstw.

Po drugie, rosnące wymagania pracowników dotyczące warunków zatrudnienia są łatwiejsze do spełnienia w firmach większych, realizujących bardziej złożone zlecenia i dzięki temu wypłacających wyższe wynagrodzenia. Po trzecie, wzrost znaczenia kabotażu i cross-trade sprawia, że przewagę zyskują firmy zdolne do obsługi dużych międzynarodowych zleceń, najczęściej w wielu językach obcych. Po czwarte, zmiana pokoleniowa w polskich przedsiębiorstwach 30 lat po transformacji ustrojowej sprzyja konsolidacji przedsiębiorstw i przejmowaniu udziałów w rynku przez te firmy, które zmianą pokoleniową umieją lepiej zarządzać.

W raporcie pokazane są najważniejsze trendy w wynikach finansowych 100 największych przedsiębiorstw. Widać, że przychody rosną w tempie ok. 10 proc., marże są utrzymywane na stabilnym poziomie, podobnie jak wskaźniki zadłużenia. Istotnym zjawiskiem jest wzrost relacji płac do przychodów – czyli jednostkowych kosztów pracy. O ile jeszcze w 2017 roku relacja płac do przychodów wynosiła 7,2 proc., o tyle w 2020 roku już 8,3 proc. Ten proces będzie prawdopodobnie kontynuowany ze względu na zmiany strukturalne na rynku pracy.

Popyt na pracowników rośnie szybciej niż ich dostępność

W całym sektorze logistycznym w Polsce pracuje niemal milion osób, a w transporcie drogowym ok. 750 tys. Popyt na pracę rośnie szybciej niż podaż pracowników, co sprawia, że warunki do rozwoju stają się coraz trudniejsze. W ostatniej dekadzie przeciętny przyrost zatrudnienia w transporcie drogowym wynosił 4,6 proc. rocznie, podczas gdy praca przewozowa rosła w tempie ok. 6 proc. rocznie. Dysproporcja między przyrostem zatrudnienia a realnym – mierzonym pracą przewozową – przyrostem ilości wykonywanej pracy może być częściowo niwelowana dzięki zwiększaniu wydajności pracy, ale ten czynnik nie wystarcza, by dostępna grupa pracowników mogła bez problemu zaspokoić rosnący popyt. Dlatego rośnie odsetek przedsiębiorstw, dla których brak dostępu do wykwalifikowanej kadry stanowi barierę rozwojową. Jeszcze w roku 2011 w całym sektorze transportu i magazynowania takich przedsiębiorstw było ok. 10–15 proc., a w 2019 r. już ok. 45–50 proc. Podczas pandemii COVID-19 ten odsetek wyraźnie spadł, ale później zaczął szybko wracać do przedkryzysowych poziomów.

Firmy muszą uzupełniać braki kadrowe pracą imigrantów, których znaczenie dla rozwoju branży staje się krytyczne. W latach 2015-2021 liczba kierowców z innych krajów wzrosła z 13 do 131 tys. Szczególnie duży jest popyt na nowych kierowców w transporcie międzynarodowym. Jest to praca bardzo trudna, wymagająca prowadzenia innego niż standardowy stylu życia, do której gotowych jest coraz mniej osób. Dlatego struktura wiekowa kierowców w transporcie międzynarodowym i mieszanym jest inna niż średnio w gospodarce – w transporcie 34 proc. kierowców ma powyżej 50 lat, podczas gdy średnio w gospodarce udział tej grupy wiekowej wynosi 28 proc. Przekonanie ludzi do podejmowania pracy kierowcy stanowi jedno z największych wyzwań dla firm transportowych.

Duży popyt przekłada się na wysoki wzrost płac. Według danych firmy Inelo w transporcie międzynarodowym i mieszanym przeciętna wypłata netto kierowcy wynosiła w 2021 r. 7,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 12,5 proc. w ciągu zaledwie roku. Dla porównania, przeciętny wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniósł w analogicznym okresie 8,6 proc. A w 2022 roku może być jeszcze wyższy.

Bardzo ważnym elementem struktury wypłat dla kierowców do 02.02.2022 r. były diety i ryczałty za nocleg. W przewozach na duże odległości stanowiły one nawet 60–70 proc. wypłaty netto. Zgodnie z regulacjami zawartymi w pakiecie mobilności zryczałtowane dodatki za zwrot kosztów podróży (diety i ryczałty za nocleg) nie mogą się zaliczać do wymaganego za granicą wynagrodzenia kierowcy wykonującego pracę podlegającą przepisom o delegowaniu. Odpowiedzią na to była nowelizacja polskiej ustawy o czasie pracy kierowców, która zlikwidowała zagraniczne podróże służbowe

– mówi Bartosz Najman, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży Inelo.

To sprawia, że od lutego 2022 r. przewoźnicy zobowiązani są do podniesienia wynagrodzenia brutto kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Ostateczne koszty pracy zależą również od pozostałych polskich regulacji krajowych określających zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i podstawę opodatkowania wynagrodzenia (m.in. Polski Ład, ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw)

– dodaje Bartosz Najman.

Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed rynkiem

Z tego powodu brak pracowników to największe wyzwanie dla rynku. Tak wynika z badania ilościowego przeprowadzonego wśród firm transportowych przez TLP i SpotData. Firmy oceniły wagę tego wyzwania na 8,1 pkt na skali od 1 do 10, gdzie 10 oznaczało maksymalną możliwą ocenę wyzwania. Identyczną ocenę uzyskało wyzwanie związane z wprowadzeniem w Unii Europejskiej tzw. Pakietu Mobilności, który m.in. podnosi wymagania związane z komfortem pracy kierowców i ich wynagrodzeniem.

Jak firmy będą sobie z tym radzić? Jedna opcja to fragmentaryzacja łańcuchów dostaw, czyli wzrost znaczenia hubów krajowych. Jest to ściśle związane z rozwojem transportu intermodalnego, który musi zyskiwać na znaczeniu jeżeli europejski rynek ma się rozwijać w warunkach kurczącej się siły roboczej i rosnących wymogów środowiskowych. W przyszłości towary będą przewożone w większej mierze przez kolej i rozwożone po poszczególnych krajach przez pojazdy ciężarowe operujące na relatywnie krótszych trasach niż dziś. Wreszcie bardzo istotne są zmiany technologiczne – szczególnie możliwość wprowadzenia pojazdów autonomicznych.

Kolejne bardzo istotne wyzwanie to dbałość o środowisko. Wynika ona zarówno z nowych regulacji, jak też z rosnącej presji klientów. Z badania wynika, że aż 2/3 firm transportowych odczuwa, że klienci zaostrzają wymagania środowiskowe w przetargach na usługi transportowe. Jednocześnie UE wprowadza pakiet Fit For 55, który włączy transport drogowy do systemu handlu emisjami, co sprawi, że rynek będzie musiał się szybko dostosować pod względem technologicznym i przechodzić na nowe rodzaje napędów. Nie do końca jeszcze wiadomo, czy będą to częściej napędy wodorowe czy elektryczne. Z badania wynika, że zdania w tej kwestii są w miarę równo podzielone.

Mimo wyzwań, firmy planują intensywny rozwój. Z badania wynika, że aż 72 proc. firm planuje w najbliższym czasie zakup nowych pojazdów, 42 proc. planuje inwestycje w cyfryzację procesów, a 16 proc. w budowę magazynów. Duża rola polskich firm na europejskim rynku sprawia, że bardzo mało prawdopodobny jest scenariusz wypierania tych firm z zachodnich krajów, mimo nieprzyjaznych regulacji, takich jak Pakiet Mobilności. Polskie firmy zyskały mocną pozycję na wielu kluczowych szlakach transportowych, mają doświadczenie, zasoby, są konkurencyjne. Rola sektora w polskiej i europejskiej gospodarce będzie rosła.

Przyszłość polskiego transportu drogowego zależy jednak w dużej mierze od polityki państwa polskiego. Aby sprostać opisanym w raporcie wyzwaniom oraz nieprzewidywalnym zdarzeniom takim, jak pandemia COVID-19 lub wojna na Ukrainie, potrzebne jest systemowe wsparcie Rządu i jego współpraca z branżą.

– stwierdza Maciej Wroński, prezes TLP.

Bez likwidacji barier administracyjnych, bez mechanizmów zapobiegających skokowym i drastycznym wzrostom kosztów pracy i paliwa, bez uproszczenia zasad rozliczania pracy kierowców w międzynarodowych przewozach drogowych oraz bez uruchomienia środków finansowych na transformację klimatyczną transportu drogowego, w niedalekiej przyszłości dzisiejsza pozycja naszej branży może być jedynie wspomnieniem. A skutki zaniechań lub niewłaściwej polityki odczuje cała polska gospodarka narodowa, budżet państwa i społeczeństwo.

– przestrzega Maciej Wroński.

Skokowy wzrost przychodów Grupy Wielton w 2021 roku.

Skokowy wzrost przychodów Grupy Wielton w 2021 roku. Grupa zwiększa aktywność w Europie i Afryce, aby zrekompensować ubytek sprzedaży w Rosji i Ukrainie.

W 2021 r. trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych zwiększył przychody rdr. o 48 proc. do ok. 2,7 mld zł. To o 15 proc. więcej niż w 2019 roku, czyli w okresie sprzed pandemii.

Dynamiczny wzrost przychodów Grupy jest efektem większego od zakładanego wzrostu wolumenów sprzedaży i podwyższenia cen produktów, a także pozytywnego wpływu kursów walut na wynik finansowy.

Wynik EBITDA był wyższy o 50 proc. niż w 2020 r. pomimo znaczącej presji kosztowej oraz ograniczonej dostępności surowców i komponentów. Grupa zanotowała pozytywny wynik EBITDA we wszystkich swoich spółkach. Marża EBITDA wyniosła 5,4 proc. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 10,4 proc. w 2020 r. do 11,4 proc. w 2021 r.

Grupa utrzymuje na bezpiecznym poziomie wskaźnik dług netto/EBITDA. Na koniec 2021 r. wynosił on 2,44 wobec poziomu 3,8 zanotowanego w poprzednim roku.

W związku z sytuacją wojenną w Ukrainie Zarząd Wielton S.A. zdecydował o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy do Rosji. Jednocześnie Grupa podejmuje działania mające na celu ograniczenie skali negatywnego wpływu sytuacji na Wschodzie na prowadzoną działalność, zwiększając aktywność w pozostałych krajach Europy oraz w Afryce.

Trudne do przewidzenia skutki makroekonomiczne wojny w Ukrainie wpłynęły na decyzję o odłożeniu publikacji Strategii Grupy na lata 2022-2025 planowanej uprzednio na przełom kwietnia i maja 2022 roku.

Wzrost zyskowności na wszystkich poziomach, zanotowany przez Grupę Wielton w 2021 roku, był rezultatem wyższych o 48 proc. przychodów ze sprzedaży, utrzymywania dyscypliny kosztowej w Grupie, a także poprawy efektu dźwigni operacyjnej, uzyskanej dzięki modernizacji zakładu produkcyjnego w Wieluniu. Grupa wypracowała marżę EBITDA w wysokości 5,4 proc., pomimo wyzwań związanych z rosnącymi cenami surowców i komponentów oraz utrudnieniami w ich pozyskaniu, a także mniejszą dostępnością pracowników. Jako trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani do sprostania rynkowym wyzwaniom i dalszego umacniana naszej pozycji rynkowej

– mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

W 2021 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wzrosły o ponad 48 proc. do ok. 2,7 mld złi przekroczyły o 15 proc. poziom wypracowany w 2019 roku, czyli sprzed wybuchu pandemii. Wolumeny sprzedaży wyniosły 21 870 szt., zwiększając się rdr. o 41 proc. oraz przewyższając o 5 proc. wartość z 2019 r.

Wynik EBITDA zwiększył się rdr. o 50 proc. do 144,5 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 5,4 proc. (Grupa zakładała, że sięgnie ona ok. 7 proc.). Wielton utrzymał poziom marży EBITDA z 2020 r. pomimo wyzwań związanych z rosnącymi cenami surowców i komponentów wywierającymi znaczącą presję na marże oraz utrzymującą się mniejszą dostępnością pracowników, szczególnie we Francji i Wielkiej Brytanii.

Priorytetem Grupy Wielton jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa płynnościowego oraz dalsze aktywne zarządzanie kapitałem pracującym i długiem. Na koniec 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na bezpiecznym poziomie 2,44 wobec 3,8 na koniec 2020 r. Wynik ten był jednak wyższy od zakładanego (2,0) z uwagi na wzrost cen komponentów i zwiększenie zapasów umożliwiających utrzymanie ciągłości produkcji przy rosnących wolumenach sprzedaży.

Poszukując dalszych możliwości rozwoju, koncentrowaliśmy się na rozwoju mocy produkcyjnych i poszerzeniu oferty produktowej, jednocześnie utrzymując ścisłą dyscyplinę kosztową. W 2021 roku przy ok. 48–proc. wzroście przychodów ze sprzedaży, koszty sprzedaży zwiększyły się o 38 proc., a koszty ogólnego zarządu o 26 proc. Podjęliśmy szereg działań niwelujących wpływ rekordowo wysokich cen surowców, głównie stali i aluminium, poprzez zawieranie kontraktów na okresy od czterech do sześciu miesięcy, przesuwanie w czasie implementacji wzrostu cen u dostawców komponentów oraz zabezpieczanie dostaw materiałów. Efekty przyniosły również działania związane z podwyżkami cen sprzedawanych wyrobów, a także wprowadzenie formuły surowcowej RMI dla niektórych nowo zawieranych umów

– mówi Piotr Kamiński, CFO Grupy Wielton.

Grupa z sukcesem wykorzystała ubiegłoroczne ożywienie w branży transportowej, podejmując efektywne działania sprzedażowe oraz zwiększając moce produkcyjne. Historycznie wysoką wartość osiągnął, zgodnie z oczekiwaniami, rynek w Polsce, a wolumeny na pozostałych rynkach zbliżyły się lub przekroczyły poziomy z 2019 r.

Spółka Fruehauf, z udziałami na poziomie 19,7 proc., utrzymała pozycję lidera we Francji, osiągając poziom sprzedaży powyżej 4,88 tys. sztuk, czyli o 17 proc. wyższy niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek francuski wzrósł o 1 proc. rdr. Francja jest krajem, w którym Grupa notuje najwyższe przychody ze sprzedaży swoich produktów. W ubiegłym roku wyniosły one ok. 643,5 mln zł wobec 541,9 mln zł rok wcześniej. W 2021 roku w Polsce spółka Wielton sprzedała ok. 5,16 tys. sztuk, wypracowując 89- proc. wzrost i utrzymując trzecią pozycję z 12,7 proc. udziałem w rynku. Przychody ze sprzedaży w Polsce zwiększyły się rdr. o 98 proc. do 518,7 mln zł. Z kolei w Wielkiej Brytanii spółka Lawrence David sprzedała ok. 3,87 tys. sztuk, wobec ok. 3,39 tys. rok wcześniej (wzrost o 14 proc. rdr.), co przełożyło się na 12,8 proc. udziałów w rynku i pozycję wicelidera branży. Przychody na rynku brytyjskim poszły w górę o 32 proc. do 391,7 mln zł. W Niemczech spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 72-proc. wzrost wolumenu, do poziomu 1 325 sztuk. Natomiast spółka Viberti zwiększyła poziom sprzedaży o 97 proc., czyli znacznie powyżej wzrostu całego rynku, zajmując 7. miejsce we Włoszech.

W 2021 r. Grupa Wielton rozszerzyła działalność o kolejny rynek europejski, dzięki przejęciu pod koniec roku 80 proc. udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén. Zrealizowała także znaczące inwestycje o łącznej wartości 75,5 mln zł, m.in. zwiększające moce produkcyjne i poziom automatyzacji parku maszynowego w kluczowych spółkach. W Wieltonie moce wytwórcze wzrosły z 44 szt. do 75 szt. dziennie, a w Lawrence David z 21 szt. do 23 szt. dziennie.

SYTUACJA W UKRAINIE

W związku z sytuacją wojenną w Ukrainie Zarząd Wielton S.A. zdecydował o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy do Rosji. Jednocześnie Grupa podejmuje działania mające na celu ograniczenie skali negatywnego wpływu sytuacji na Wschodzie na prowadzoną działalność, zwiększając aktywność w pozostałych krajach Europy oraz w Afryce.

Sytuacja wojenna w Ukrainie uniemożliwia nam obecnie prowadzenie działalności na tamtejszym rynku. Zdecydowaliśmy również o zawieszeniu dostaw do Rosji, gdzie posiadamy montownię – od 24 lutego br. nie trafił tam żaden z naszych produktów. Trudne do przewidzenia skutki makroekonomiczne niepewnej sytuacji na Wschodzie skłoniły nas do aktywnego działania sprzedażowego w pozostałych krajach europejskich oraz w Afryce, aby jak najskuteczniej zrekompensować ubytek przychodów w Rosji i Ukrainie – łącznie sprzedaż na tych rynkach stanowiła w 2021 r. ok. 11 proc. przychodów Grupy

– dodał Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Nowości w ofercie produktów Wielton AGRO

Wielton AGRO wprowadza do oferty trzy nowe produkty. Wszystkie nowości, które odpowiadają na realne problemy i potrzeby gospodarstw rolnych, charakteryzuje wysoka wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania i zaawansowane rozwiązania technologiczne. Produkty te zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowych Targów Agro Show w Bednarach, które odbyły się we wrześniu 2021 r.

Przyczepa objętościowa do transportu biomasy, platforma tandem do przewozu bel i dwuosiowa platforma do przewozu bel z zabezpieczeniem bocznym to nowości, które Wielton AGRO wprowadził do swojej oferty na początku 2022 roku. Specjaliści pracujący nad poszczególnymi przyczepami współpracowali i konsultowali proponowane rozwiązania z właścicielami gospodarstw rolnych, którzy są końcowym użytkownikiem i stanowią najlepsze źródło wiedzy z jakimi zadaniami mierzą się każdego dnia.

Nasze nowe pojazdy po raz pierwszy zostały pokazane szerokiej publiczności podczas jesiennej edycji targów Agro Show. Była to doskonała okazja do spotkania, zarówno dla naszych klientów, którzy mogli zapoznać się z nowościami produktowymi, jak i dla nas, ponieważ możemy na gorąco poznać ich opinie. Muszę przyznać, że premiera naszych produktów była niezwykle udana, a właściciele gospodarstw rolnych z zainteresowaniem podeszli do naszych propozycji i bardzo dobrze je ocenili. Mamy świadomość, że w sposób realny adresujemy ich potrzeby i oferujemy wsparcie w wykonywaniu ich codziennej pracy.

– mówi Dariusz Porzuczek, dyrektor Wielton AGRO.

Przyczepa objętościowa do transportu biomasy

Model PRC-2/V40 to przyczepa objętościowa, o kubaturze 40m3, przeznaczona do transportu biomasy (np. sieczki, kukurydzy, trawy) i dla gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą. W konstrukcji wykorzystano zawieszenie BOOGIE, które doskonale sprawdziło się również w przyczepach skorupowych typu PRC-2HP. Pojazd wyposażony jest w dyszel resorowany oleopneumatycznie i 4-łańcuchowy, listwowy podajnik podłogowy z centralnym smarowaniem łożysk przednich przenośnika. Skrzynia została wykonana z profili trapezowych i wyposażona w drzwi z drabinką umożliwiającą swobodny dostęp do ładunku. Konstrukcja skrzyni została także przystosowana do montażu walców dozujących.

Przyczepa objętościowa do transportu biomasy

Platforma tandem do trudnych warunków polowych

Cechą charakterystyczną modelu PRC-2S/S12 platformy tandem do przewozu bel jest wykonanie konstrukcji podwozia ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki temu pojazd ten doskonale sprawdzi się nawet w trudnych warunkach polowych i na terenach górzystych. Ta uniwersalna platforma przeznaczona jest głównie dla mniejszych gospodarstw, w których znacznie utrudnione jest manewrowanie przyczepą, bądź zespołem pojazdów. W konstrukcji podwozia wykorzystano osie ADR z homologacją do 40km/h, resory paraboliczne i automatyczny hamulec postojowy. Podłoga pojazdu została wykona z blachy o grubości 3mm z podniesionymi obrzeżami blokującymi zsuwanie się palet. Dodatkowo, obrzeża boczne posiadają otwory do mocowania pasów zabezpieczających ładunek. Wygodę użytkowania gwarantują niski ergonomiczny próg załadunkowy i amortyzowany dyszel.

Platforma tandem do trudnych warunków polowych

Platforma do przewozu bel z zabezpieczeniem bocznym

Model PRS-2S/S12 to platforma, w której przewożone bele są skutecznie zabezpieczane przez hydraulicznie podnoszone i opuszczane burty boczne. Pojazd ten przeznaczony jest do mniejszych gospodarstw i do transportu bel odbywającego się na dłuższych trasach. Platforma została wyposażona w wytrzymałą podłogę, wykonaną z blachy o grubości 3 mm, z podniesionymi obrzeżami uniemożliwiającymi zsuwanie się palet i otworami do mocowania pasów zabezpieczających ładunek. Komfort i bezpieczeństwo użytkowania zapewniają niski, ergonomiczny próg załadunkowy, automatyczny hamulec postojowy, dyszel amortyzowany oraz resory paraboliczne.

Platforma do przewozu bel z zabezpieczeniem bocznym

Grupa Wielton zawiesza dostawy na rynek rosyjski i odwołuje realizację celów na 2022 rok

Grupa Wielton zawiesza dostawy na rynek rosyjski i odwołuje realizację celów na 2022 rok

Zarząd Wielton S.A. podjął decyzję o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy na rynek rosyjski. Wielton nie zrealizował żadnej dostawy na rynek rosyjski od 24 lutego tego roku.

Grupa Wielton szacuje, że negatywny rozwój sytuacji związany ze stanem wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą może spowodować konieczność utworzenia odpisów na należności, jak również odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, w wysokości do ok. 4 mln euro. Ze względu na to, że sytuacja na wymienionych rynkach ulega bardzo szybkim i trudnym do przewidzenia zmianom, jest na bieżąco monitorowana a poziom niezbędnych do utworzenia odpisów zostanie ustalony na moment publikacji raportów okresowych. Jednocześnie Grupa podejmuje działania mające na celu ograniczenia skali wpływu sytuacji na działalność Grupy.

Ze względu na sytuację nadzwyczajnej niepewności prowadzenia działalności na rynkach rosyjskim i ukraińskich oraz jej możliwy znaczący wpływ na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie, Spółka podjęła decyzję o odwołaniu celów dla Grupy Wielton na 2022 rok, o których informowała 17 lutego. Z tego samego powodu Spółka zdecydowała się odłożyć publikację Strategii Grupy na lata 2022-2025, która była planowana na przełom kwietnia i maja 2022 roku.

Sytuacja jaką obecnie obserwujemy za wschodnią granicą jest bezprecedensowa na bardzo wielu poziomach. W związku z tym bardzo trudno jest przewidzieć jej wpływ na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie. Z tego powodu zdecydowaliśmy się wstrzymać publikację naszej strategii na lata 2022-2025, jak również odwołać nasze cele na ten rok, które przygotowywaliśmy w momencie, kiedy nikt jeszcze nie przewidywał rozwoju sytuacji z jakim mamy obecnie do czynienia. Jednocześnie pracujemy nad przeformułowaniem naszych tegorocznych planów operacyjnych, tak aby ubytek przychodów z rynków wschodnich zrekompensować większą aktywnością sprzedażową na innych rynkach Europy i Afryki. Kontynuujemy także analizy dotyczące przygotowania nowej strategii, która powinna uwzględniać zmieniającą się sytuację geopolityczną i koniunkturalną. Wierzę, że nasza stabilna sytuacja finansowa, bezpieczny poziom zadłużenia i wieloletnie doświadczenie pozwolą nam w odpowiedni sposób poradzić sobie z wyzwaniami jakie niesie obecna wysoka zmienność otoczenia gospodarczego

– mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Jednocześnie nie pozostajemy bierni wobec sytuacji na wschodniej granicy. Angażujemy się w różne formy pomocy. Mamy w swoich szeregach pracowników z Ukrainy. Wspieramy ich i ich rodziny, udzielając im pomocy organizacyjnej oraz wsparcia w sprawach logistycznych i administracyjnych. Jesteśmy również gotowi pomóc w bezpiecznym sprowadzeniu kolejnych bliskich naszych pracowników do Polski, aby mogli znaleźć tu schronienie. W tym celu przygotowaliśmy mieszkania, w których będą mogły zamieszkać ich rodziny. Nie zapominamy także o innych potrzebujących przybywających do naszego kraju. Nasi pracownicy są zaangażowani w zbiórki odzieży, środków higieny, podstawowych środków medycznych i żywności i inne różne formy pomocy. Pomagamy także w transporcie na granicę. We współpracy z Pamapolem dostarczyliśmy również na granicę naczepę pełną produktów żywnościowych

– dodaje Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

OBECNA SYTUACJA SPÓŁEK GRUPY W UKRAINIE I ROSJI

Grupa posiada spółki zależne w Ukrainie i Rosji powołane do prowadzenia działalności handlowej i marketingowo-reklamowej. Spółka w Rosji posiada także montownię wyrobów marki Wielton. Jednocześnie do lutego 2022 roku Grupa prowadziła bezpośrednią sprzedaż wyrobów na tych rynkach ze spółki dominującej Wielton S.A. Przychody Grupy ze sprzedaży realizowanej na tych rynkach wyniosły w 2021 roku 299,5 mln zł, co stanowiło ok. 11,1% przychodów ze sprzedaży Grupy Wielton.

RYNEK UKRAIŃSKI

W 2021 roku przychody z rynku ukraińskiego wyniosły 43,7 mln zł, co stanowiło ok. 1,6% przychodów ze sprzedaży Grupy. W 2021 roku Grupa sprzedała na rynku ukraińskim 324 produkty, z udziałem rynkowym szacowanym na poziomie ok. 12%.

Ze względu na fakt, iż siedziba spółki zależnej w Ukrainie mieści się na terenie objętym działaniami wojennymi nie jest możliwe jej normalne funkcjonowanie. Od ostatnich dni lutego spółka nie prowadzi sprzedaży. Dostęp do posiadanych zapasów naczep jest obecnie niemożliwy. Nie jest prowadzona również wysyłka żadnych nowych wyrobów do Ukrainy. Spółka posiada należności od klientów, które w obecnej sytuacji nie są spłacane. Możliwości transferów środków pieniężnych z Ukrainy są bardzo ograniczone.

RYNEK ROSYJSKI

W 2021 roku przychody z rynku rosyjskiego wyniosły 255,8 mln zł, co stanowiło ok. 9,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Do lutego 2022 roku Rosja zaliczana była przez Grupę Wielton do grupy rynków strategicznych. W 2021 roku Grupa sprzedała na rynku rosyjskim 2353 produkty i zajmowała w Rosji dziewiąte miejsce w rejestracjach nowych naczep i przyczep z udziałem rynkowym na poziomie 3,8%.

Od 24 lutego tego roku Wielton nie zrealizował żadnej dostawy na rynek rosyjski. Zarząd Wielton S.A. podjął decyzję o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy na rynek rosyjski.

Grupa Wielton przejmuje hiszpańskiego producenta naczep Guillén i wkracza na kolejny rynek europejski

Grupa Wielton przejęła 80% udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén Desarrollos Industriales S.L., będącej producentem naczep i przyczep o ponad 125-letniej historii, za kwotę 4,6 mln EUR, przy czym wartość ostateczna będzie znana po zaudytowaniu wyników rocznych spółki. Przejęcie pozostałych 20% udziałów planowane jest w 2026 roku w modelu earn-out, w którym cena będzie oparta o zysk EBITDA wypracowany w 2025 roku.

Dzięki przejęciu Grupa rozszerza swoją działalność o kolejny ważny rynek – Hiszpanię – którego potencjał wynosi ok. 14.000 sztuk rocznie, a także uzyskuje dostęp do rynku portugalskiego o wielkości ok. 2.500 sztuk rocznie.

Guillén w portfolio Wielton Group

Dokonana transakcja oznacza także szereg efektów synergii w obszarze produkcyjnym, produktowym, sprzedażowym i kosztowym. Należą do nich m.in. możliwość rozszerzenia portfolio produktowego Guillén o pojazdy Grupy Wielton, sprzedaż wybranych produktów Grupy poprzez kanały dystrybucyjne Guillén czy wytwarzanie w Hiszpanii wybranych niestandardowych produktów Grupy Wielton na potrzeby rynków sąsiadujących (Francja, Portugalia). Lokalizacja zakładu Guillén sprzyja również optymalizacji kosztów transportu produktów Grupy do południowej Francji oraz krajów północnej Afryki.

Przejęcie oznacza także pogłębienie współpracy z TIP Trailer Services, jednym z największych na świecie graczy na rynku wynajmu i serwisowania pojazdów ciężarowych, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż produktów Guillén (po przejęciu NEXT Rent będącego dotychczas częścią Grupy Guillén).

Hiszpania to duży i interesujący nas rynek, któremu przyglądaliśmy się od dłuższego czasu i poddaliśmy dogłębnej analizie. Przejmując dobrze zautomatyzowany i zrobotyzowany, charakteryzujący się zapasem wolnych mocy produkcyjnych, zakład Guillén, otwieramy sobie możliwość skokowego wzrostu na rynku hiszpańskim i portugalskim. Zyskujemy dodatkową platformę produkcyjno-montażową, zlokalizowaną w pobliżu ważnych dla nas rynków – południowej Francji i północnej Afryki. Akwizycja ta w pełni wpisuje się w realizowaną oraz planowaną ścieżkę rozwoju Grupy Wielton. Jestem pewien, że firma Guillén pod skrzydłami Grupy Wielton będzie mogła w pełni wykorzystać swój potencjał rozwoju

– mówi Paweł Szataniak, Chairman Grupy Wielton.

125 Lat Hiszpańskiego Doświadczenia

Guillén to szósty producent naczep i przyczep w Hiszpanii, którego historia sięga 1895 roku. Firma specjalizuje się w produkcji naczep kurtynowych, furgonowych i podkontenerowych oraz posiada zaawansowany technologicznie i dobrze zautomatyzowany zakład produkcyjny zlokalizowany w trójkącie produkcyjnym Walencja-Saragossa-Barcelona, przy autostradzie łączącej terytorium Hiszpanii i Francji. Oczekiwane przychody Guillén na koniec 2021 roku osiągną wartość ponad 16 mln EUR, przy sprzedaży na poziomie ok. 627 sztuk. Posiadana przez firmę baza produkcyjna i tereny przylegające pozwalają na znaczące zwiększenie skali produkcji w najbliższych latach. Hiszpański producent posiada ponad 19 tys. m2 powierzchni produkcyjnej, magazynowej oraz biurowej. Guillén zatrudnia obecnie 89 osób. Celem Grupy Wielton jest zwiększenie wolumenu produkcji Guillén do ponad 1600 sztuk w 2025 roku oraz rozszerzenie asortymentu o produkty Grupy Wielton

– dodaje Jose Luis Guillén, Dyrektor Generalny Grupy Guillén.

Grupa Wielton, poprzez strategię multibrandu, koncentruje się na wspieraniu tworzących ją lokalnych marek, przy jednoczesnym rozwoju synergii na poziomach: produktowym, produkcyjnym, sprzedażowym i kosztowym. Pozwala to zwiększać potencjał poszczególnych spółek i umacniać rynkową pozycję Grupy Wielton, przy jednoczesnym zachowaniu unikalnego charakteru każdej z marek Grupy. Przyjęta strategia zostanie zachowana w przypadku spółki Guillén, która po dołączeniu do Grupy Wielton będzie kontynuowała swoją działalność pod dotychczasową nazwą. Za przeprowadzenie integracji odpowiedzialny będzie Jose Luis Guillén, dotychczasowy współwłaściciel i Dyrektor Generalny Grupy Guillén.

Szanując ogromne doświadczenie i profesjonalizm Jose Luisa Guilléna oraz jego wkład w rozwój całej Grupy Guillén, to właśnie jemu powierzamy odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu integracji oraz kontynuowanie zarządzania firmą. Jestem przekonany, że pozwoli to na płynne włączenie Guillén do Grupy Wielton oraz skuteczne wykorzystanie możliwych efektów synergii. Przejęcie oznacza również rozszerzenie zakresu współpracy z TIP, jednym z największych na świecie graczy na rynku wynajmu i serwisowania pojazdów cieżarowych, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż produktów Guillén po przejęciu NEXT Rent. Postrzegamy to jako interesującą szansę na rozszerzenie naszych obecnych kanałów dystrybucyjnych

– dodaje Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Zakup spółki Guillén wpisuje się w dotychczasową ścieżkę rozwoju Grupy poprzez akwizycje, po wcześniejszych przejęciach włoskiej marki Viberti (2015), lidera rynku francuskiego – Fruehauf (2015), niemieckiej spółki Langendorf (2017) oraz działającej w Wielkiej Brytanii spółki Lawrence David (2018). Połączenie wzrostu organicznego z rozwojem poprzez akwizycje pozwala Grupie na systematyczną ekspansję geograficzną i umacnianie pozycji jednego z czołowych producentów naczep w Europie. W procesie przejęcia spółki Guillén Grupę Wielton wspierali JP Weber oraz Cayla Consulting Group, BROSETA i ILV SILVER.

Grupa Wielton publikuje szacunkowe wyniki: przekroczenie poziomu zakładanej sprzedaży i przychodów w 2021 roku

Grupa Wielton publikuje szacunkowe wyniki: przekroczenie poziomu zakładanej sprzedaży i przychodów w 2021 roku.

W 2021 r. trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych zwiększył przychody rdr. o ponad 48 proc. do ok. 2,69 mld zł, przekraczając zakładany poziom o 12 proc., zgodnie z wynikami wstępnymi.

Dynamiczny wzrost przychodów Grupy Wielton jest efektem większego od zakładanego wzrostu wolumenów sprzedaży i podwyższenia cen produktów, a także pozytywnego wpływu kursów walut na wynik finansowy.

Według wstępnych danych, Grupa wypracowała wynik EBITDA wyższy o prawie 43 proc. niż rok wcześniej, pomimo znaczącej presji kosztowej oraz ograniczonej dostępności surowców i komponentów. Grupa osiągnęła szacunkową marżę EBITDA na poziome 5,1 proc.

W 2022 r. planowany jest dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży wolumenowej do wysokości ok. 26 tys. sztuk i przychodów do poziomu ok. 3,8 mld zł. oraz wypracowanie marży EBITDA na poziomie ok. 6,0 proc.

Grupa zamierza kontynuować rozbudowę mocy produkcyjnych i zwiększanie efektywności operacyjnej. W tym celu przewiduje zainwestować ok. 150 mln zł w br.

Na przełomie kwietnia i maja planowane jest ogłoszenie strategii na lata 2022-2025.

W 2021 r. przychody Grupy Wielton, zgodnie z wstępnymi wynikami, przekroczyły zakładaną wartość o ponad 12 proc. Osiągnięcie takich przychodów było możliwe dzięki szybkiej i właściwie ukierunkowanej reakcji na trudne otoczenie rynkowe, systematycznemu zwiększaniu zdolności produkcyjnych i wolumenów sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach, przy stopniowym podnoszeniu cen produktów, z zachowaniem ścisłej dyscypliny kosztowej. Jednocześnie rekordowe wzrosty cen surowców i komponentów, a także zakłócenia w płynności dostaw oraz mniejsza dostępność pracowników wywierały znaczną presję na rentowność biznesu. W efekcie marża EBITDA Grupy jest na poziomie niższym od spodziewanego. Utrzymujemy silną pozycję trzeciego gracza na rynku europejskim, a wypracowane wyniki i zrealizowane inwestycje stanowią solidną podstawę do dalszych wzrostów

– mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

W 2021 r. szacowane skonsolidowane przychody Grupy Wielton wzrosły o ponad 48% do ok. 2,69 mld zł., czyli były o 12 proc. wyższe od założonych. Wolumeny sprzedaży wyniosły 21 870 szt., zwiększając się rdr. o 41 proc. oraz przekraczając o ponad 9 proc. zakładany poziom. Pomimo znaczącego wzrostu cen oraz ograniczeń dostępności surowców i komponentów, a także problemów z pozyskaniem pracowników na części rynków, Grupa wypracowała szacunkową EBITDA o wartości ok. 137 mln zł, odnotowując prawie 43 proc. wzrost rdr, co przekłada się na marżę EBITDA na poziomie 5,1 proc. Wynik ten jest jednak niższy od zakładanego przez Grupę na 2021 rok (ok. 7 proc.).

Marże pozostawały pod dużą presją szczególnie w drugiej połowie 2021 r. W trzecim kwartale ubiegłego roku średni poziom ofert cenowych na stal, kluczowego surowca dla branży transportowej, był o ok. 100 proc. wyższy niż w grudniu 2020 r. W całym 2021 r. przeciętne ceny stali wzrosły na świecie o 80 proc., utrzymując się na poziomie najwyższym od 13 lat. Znacznie droższe niż w latach ubiegłych było również aluminium. W ubiegłym roku ceny tego surowca zwiększyły się średnio o 40 proc. Negatywnie na wyniki branży wpływały także wzrosty cen energii elektrycznej oraz frachtów morskich.

Grupa Wielton koncentruje się na utrzymaniu wysokiego bezpieczeństwa płynnościowego oraz na dalszym aktywnym zarządzaniu kapitałem pracującym i długiem. Na koniec 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 2,6 wobec 3,8 na koniec 2020 r. Wynik ten był jednak wyższy od zakładanego (2,0) z uwagi na wzrost cen komponentów i zwiększenie zapasów umożliwiających utrzymanie ciągłości produkcji przy rosnących wolumenach sprzedaży.

Dzięki efektywnym działaniom sprzedażowym i zwiększonym mocom produkcyjnym Grupa z sukcesem wykorzystała ożywienie w branży transportowej. Historycznie wysoką wartość osiągnął, zgodnie z założeniami, rynek w Polsce, a wolumeny na pozostałych rynkach zbliżyły się lub przekroczyły wartości z 2019 r. Wyjątek stanowi rynek francuski, który odbudowuje się znacznie wolniej, głównie z powodu ograniczonej dostępności komponentów i zasobów ludzkich.

Spółka Fruehauf, z udziałami na poziomie 19,7 proc., utrzymała pozycję lidera we Francji, osiągając, zgodnie z założeniami, poziom rejestracji powyżej 4,5 tys. sztuk, czyli o 9 proc. wyższy niż przed rokiem. W Polsce, spółka Wielton zarejestrowała ok. 4,0 tys. sztuk, wypracowując 100 proc. wzrost i utrzymując trzecią pozycję z 12,7 proc. udziałem w rynku. Z kolei w Wielkiej Brytanii spółka Lawrence David zarejestrowała ok. 2,8 tys. sztuk, wobec niespełna 2,0 tys. rok wcześniej (wzrost o 42 proc. rdr.), co przełożyło się na 13 proc. udziałów w rynku i pozycję wicelidera branży. W Niemczech spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 8-proc. wzrost rejestracji, do poziomu 783 sztuk. Z kolei spółka Viberti zwiększyła poziom rejestracji o 79 proc., czyli znacznie powyżej wzrostu całego rynku, zajmując 7. miejsce we Włoszech.

Jednocześnie w 2021 r. Grupa Wielton wkroczyła na kolejny rynek europejski, dzięki przejęciu pod koniec roku 80 proc. udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén. Zrealizowała także wiele znaczących inwestycji, o łącznej wartości 75,5 mln zł, m.in. zwiększających moce produkcyjne i poziom automatyzacji parku maszynowego w kluczowych spółkach.

Celem Grupy Wielton na 2022 r. jest osiągnięcie sprzedaży wolumenowej na poziomie ok. 26 tys. sztuk., co oznacza wzrost o 19 proc. rdr. W zależności od kraju, Grupa zakłada zróżnicowane zwiększenie poziomu rejestracji: we Francji o 21 proc., w Polsce o 36 proc., a w Wielkiej Brytanii o 11 proc. Planuje także dynamiczny wzrost przychodów o 41 proc. do wartości ok. 3,8 mld zł. Możliwa do wypracowania marża EBITDA Grupy szacowana jest na poziomie ok. 6,0 proc. Planowane jest kontrolowane zmniejszanie wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu ok. 2 na koniec 2022 r.

Grupa zapowiada dalszą rozbudowę i unowocześnianie swoich zakładów w Europie. Strategiczne projekty inwestycyjne Grupy zostaną wyszczególnione w strategii rozwoju na kolejne lata.

Kluczowymi celami Grupy Wielton na 2022 rok pozostają dalszy, dynamiczny wzrost skali działalności, utrzymanie bezpieczeństwa łańcucha dostaw w obliczu utrzymujących się ograniczeń w dostępności surowców i komponentów, a także optymalne zarządzanie kapitałem pracującym i zasobami ludzkimi. Równie ważne jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej w oparciu o innowacyjną ofertę produktową, dostosowaną do zmieniających się potrzeb naszych klientów. W bieżącym roku planujemy szeroko zakrojone inwestycje na poziomie ok. 150 mln zł., które przeznaczymy głównie na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych w Polsce, we Francji i w Wielkiej Brytanii. Aktualnie finalizujemy prace nad strategią rozwoju na nadchodzące lata, którą planujemy ogłosić na przełomie kwietnia i maja tego roku

– dodaje Paweł Szataniak.

Wielton S.A. po raz kolejny gra z WOŚP i zaprasza do licytacji

W całym swoim cyklu życia naczepa marki Wielton okrąży kulę ziemską średnio 20 razy. To długa i wyczerpująca droga, dlatego produkty te muszą być wytrzymałe i bezpieczne. Jak powstają tego typu naczepy? Co się kryje za ścianami tych pojazdów? Jakie technologie wykorzystuje Wielton podczas produkcji? Czy linia produkcyjna w Wieluniu jest zautomatyzowana i zrobotyzowana? Odpowiedź na te pytania pozna zwycięzca aukcji przygotowanej przez Wielton S.A. z okazji 30. finału WOŚP. Przedmiotem licytacji jest udział w odcinku Anatomii Wieltonu poświęconym zwiedzaniu zakładów w Wieluniu w towarzystwie Adriana Truckera Pakera.

Wielton S.A. już po raz kolejny wspiera zbiórkę Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której celem w tym roku jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Żeby zebrać jak najwięcej funduszy, firma zaprasza do licytacji w aukcji, której zwycięzca weźmie udział w odcinku Anatomii Wieltonu, w którym po terenie zakładów oprowadzi go Adrian Trucker Paker.

To już 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a my jesteśmy pod nieustannym wrażeniem tego, co fundacja robi dla zdrowia dzieci i wspierania ich prawidłowego rozwoju. Tym chętniej po raz kolejny angażujemy się w pomoc i zapraszamy do udziału w aukcji, w której można wylicytować spełnienie dziecięcych marzeń lub znaleźć odpowiedź na kilka nurtujących pytań natury technicznej – czyli zobaczyć od kuchni zakład, w którym produkowane są naczepy i wziąć udział w odcinku „Anatomii Wieltonu”. Wiem, że jest wielu pasjonatów, których interesuje „jak to jest zrobione”, a teraz będą mieli okazję na znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. A to wszystko w szczytnym celu, który z dumą wszyscy wspieramy

– zachęca Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

„Anatomia Wieltonu” to kanał na YouTube, na którym firma publikuje filmy ukazujące tajniki powstawania i testowania pojazdów z logo Wieltonu. Dzięki temu poznajemy nowe produkty oraz technologię wytwarzania, która za nimi stoi, a także ciekawostki z życia kierowców zawodowych. Przedmiotem tegorocznej aukcji jest gościnny udział w odcinku Anatomii Wieltonu, w którym zwycięzca licytacji, a wraz z nim widzowie, zwiedzi zakłady w Wieluniu. Przewodnikiem po procesie produkcji będzie zawodowy kierowca i influencer – Adrian Trucker Paker. Adrian zna się na pojazdach ciężarowych od strony praktycznej i przybliży tajemnice życia w drodze oraz eksploatacji naczep. Będzie przewodnikiem spaceru, podczas którego zajrzymy do hal produkcyjnych, zobaczymy jak nowe technologie działają na co dzień, w tym w jaki sposób wykorzystywana jest automatyzacja i robotyzacja produkcji w Wieluniu.

– mówi Paweł Szataniak, Chairman Grupy Wielton.

Termin realizacji przedmiotu aukcji zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięzcą po jej zakończeniu i wpłacie wylicytowanej kwoty.

Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/udzial-w-odcinku-anatomii-wieltonu-11743018697

Montaż w Wielton Rosja

Montownia w Szeremietiewie powstała w 2012 roku. Hala o łącznej powierzchni 740 m2 znajduje się w dzielnicy Solnechnogorsk obwodu moskiewskiego, we wsi Isakovo, niedaleko lotniska Szeremietiewo. Pierwotnym celem jej powstania była instalacja zabudów na podwoziach samochodów ciężarowych VOLVO.

Zespół pracowników produkcji został przeszkolony w zakładzie Wielton S.A . w Wieluniu na wydziale montażu. Dodatkowe szkolenia przeprowadzone w ośrodkach szkoleniowych Hyva i Binotto, które dotyczyły instalacji i konserwacji systemów hydraulicznych. Kadra oddziału składa się z monterów, magazynierów, inspektorów kontroli jakości oraz kierownika produkcji. Organizacja produkcji jest certyfikowana, zgodnie z normami ISO 9001-2011, otrzymaliśmy też międzynarodowy kod identyfikacyjny producenta pojazdów (WMI). Od 2018 roku w spółce zorganizowano dodatkowo system montażu 7 typów naczep kurtynowych oraz wywrotek. Zestawy montażowe dostarczane są z wieluńskiej fabryki.

Montaż w Wielton Rosja

Zabudowy wywrotki są seryjnie montowane na dowolnych europejskich podwoziach, głównie VOLVO i Mercedesa. W sumie od 2012 roku w Rosji zainstalowano ponad 2000 zabudów wywrotek różnych typów na podwoziach europejskich ciężarówek.

Proces produkcyjny nie został przerwany nawet podczas największego lockdownu w 2020 roku. W tym czasie wyremontowaliśmy również części wspólne, zmodernizowaliśmy szatnie, pojawiła się strefa klienta przeznaczona do odbioru nadwozi, gotowego wyposażenia i oczekiwania dla klientów.

W najbliższym czasie rozbudowany zostanie magazyn gotowych wyrobów i wybudowane zostaną nowe pomieszczenia dla personelu. W związku z planami wprowadzenia drugiej zmiany produkcyjnej i wzrostu wydajności do 100 szt. miesięcznie, powstaje nowy magazyn części zamiennych. Powierzchnia nowego magazynu zostanie podwojona i posłuży on do startu rosyjskiego HUB-u do sprzedaży oryginalnych części zamiennych w krajach unii celnej. Jesteśmy gotowi, aby zaspokoić wszystkie potrzeby klientów i partnerów serwisowych zgodnie z nową strategią rozwoju obsługi aftersales i marki ABERG.

Montaż w Wielton Rosja

Procesem tym kieruje Ekaterina Vatnik. Ekaterina jest w firmie od 2010 roku, czyli od samego początku sprzedaży oryginalnych części zamiennych Wielton w Rosji. Zajmuje się wieloma obszarami: komunikacją z klientami, doborem części zamiennych, zawieraniem umów, katalogowaniem, wycenami, reklamacjami, a także współpracą z firmami transportowymi i celnymi. W tym czasie sieć serwisowa rozrosła się i objęła całą Rosję, od Kaliningradu po Władywostok. Rozwój ciągle trwa, a kolejnym krokiem jest audyt partnerskiej sieci serwisowej.

Dzięki temu spółka Wielton Rosja zapewnia swoim klientom, dealerom i partnerom serwisowym pełen cykl usług oraz wyznacza nowe cele rozwojowe.

Proces produkcyjny w Viberti Rimorchi

Proces produkcyjny w Viberti Rimorchi składa się z kilku etapów, w których uczestniczą pracownicy różnych obszarów. Cały proces rozpoczyna się odbiorem z Wielton S.A. naczep wraz z materiałami do wyposażenia i montażu. Platformy przyjeżdżają pakowane po trzy lub cztery sztuki, a pomiędzy nimi składowane są elementy potrzebne do ich całościowego montażu. Na tym etapie prowadzimy wstępną kontrolę dostarczonych produktów przez logistykę, mającą na celu zweryfikowanie ewentualnych nieprawidłowości lub wad.

Viberti Rimorchi - Proces Produkcyjny

Zwykłemu cyklowi montażu i przygotowań mogą towarzy-szyć dalsze etapy, a mianowicie wykańczanie i rekonfiguracja pojazdów, lakierowanie i poprawki, a nawet naprawa już zarejestrowanych naczep, która może obejmować czynności takie jak usunięcie prostych nieprawidłowości czy całkowite doposażenie pojazdu.

Viberti Rimorchi - Proces Produkcyjny

Wreszcie, w ostatniej fazie procesu produkcyjnego Viberti nie może zostać pominięta kontrola pojazdów, podczas której przeprowadzane są testy techniczne i funkcjonalne w celu sprawdzenia zgodności gotowych naczep przed ich dostawą. W Viberti Rimorchi każdego dnia pracownicy przykładają najwyższą wagę do każdego szczegółu konstrukcji naczep, ponieważ wiedzą, że tylko w ten sposób zaspokoją potrzeby włoskich klientów.

Viberti Rimorchi - Proces Produkcyjny

Po otrzymaniu półproduktów i materiałów do wyposażenia, przeprowadzany jest faktyczny demontaż wszystkich przywiezionych w transporcie elementów, a następnie przygotowywane są linie stanowisk montażowych. Gdy już to zrobimy, montujemy koła, nadkola i wszystkie opcjonalne elementy wyposażenia naczepy.

Viberti Rimorchi - Proces Produkcyjny

W Viberti Rimorchi istnieją dwa stanowiska do montowania pojazdów: jedno przeznaczone jest dla naczep furgonowych, a drugie, z nielicznymi wyjątkami, przeznaczone jest dla naczep wywrotek. Jednak są też inne stanowiska: do montażu skrzyni załadunkowej (wspomniane powyżej), a na kolejnym montowane są opony. Dalej znajduje się także hala końcowego montażu i konfiguracji, następnie stanowisko plombowania pojazdów, a jako ostania hala serwisowa, w której wykonywane są naprawy w ramach obsługi posprzedażnej.

Viberti Rimorchi - Proces Produkcyjny

Poza wspomnianymi stanowiskami znajduje się także stacja montażu dachów, stacja montażu felg, piec lakierniczy, hala homologacji naczep i wreszcie hala, w której czyścimy pojazdy gotowe do odbioru.

Fruehauf na targach Solutrans 2021

Targi Solutrans, które odbyły się w dniach 16-20 listopada 2021 r., są międzynarodowym wydarzeniem skierowanym dla wszystkich podmiotów sektora pojazdów użytkowych. Jak co dwa lata, nieprzerwanie od 2007 roku, na Targach obecny był Fruehauf.

W tym roku udział Fruehaufa w wystawie był wielkim sukcesem, efektem kilkumiesięcznej pracy. Podjęte wysiłki zaowocowały prezentacją innowacyjnych pojazdów i ich nowych opcji. Na stoisku Fruehauf o powierzchni 660 m2 wystawiono łącznie 7 pojazdów:

HYD-DRIVE: ten pierwszy na świecie, napędzany wodorem furgon zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Został zaprezentowany z nowymi opcjami: SAFE-CONTROL (kamery 360° usuwające martwe punkty) oraz Novacom (system telematyczny).

DISTRICT: pojazd z kurtynami bocznymi typu tridem przeznaczony do transportu miejskiego z systemem kierunkowym zapewniającym lepszą zwrotność. Przy długości 13,60 m zapewnia maksymalną ładowność. Prezentowany z nowym nadwoziem wyposażonym w system Quick Slide, umożliwiającym szybkie otwieranie i zamykanie kurtyny w mniej niż 2 minuty.

RAIL&ROAD: Nowy pojazd dedykowany do transportu multimodalnego, który może być transportowany drogą morską i jest kompatybilny ze wszystkimi typami wagonów oraz stan-dardami transportu kolejowego.

MULTIFLEX: naczepa kontenerowa z możliwością wydłużania przedniej części w celu lepszego rozłożenia ładunku.

SAFE-TIPP: Nowa wywrotka z przenośnikiem taśmowym do specyficznych, trudno dostępnych miejsc. System wywrotu umożliwia szybkie i bezpieczne manewrowanie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Wywrotka OPTIMUM: Wywrotka aluminiowa dedykowana do zaopatrywania placów budowy z nowymi automatycznymi drzwiami hydraulicznymi.

Wywrotka INTENSIVE: Stalowa wywrotka z dnem o grubości 6 mm i burtami o grubości 4 mm, ująca dużą wszechstronność zastosowania.

Zaprezentowane innowacje wywołały prawdziwy entuzjazm, przyciągając na stoisko ponad tysiąc odwiedzających. ces na Targach jest wynikiem ciągłego rozwoju innowacji i jakości produktów „designed to last”.

W ciągu pięciu dni targów zmobilizowaliśmy zespoły sprzedaży i marketingu, aby całe wydarzenie przebiegło pomyślnie. Ten sukces jest wspólnym wysiłkiem, zarówno zespołu sprzedaży i marketingu, jak i dla wszystkich pozostałych zaangażowanych zespołów: od R&D (czyli działu badawczo-rozwojowego) po produkcję.

Na tegorocznej edycji wydarzenia gościło ponad 50 000 zwiedzających, 60 000 profesjonalistów i 1000 wystawców. Udział w Targach świadczy o nieustannym dążeniu Fruehauf do oferowania najlepszych produktów i najwyższej jakości usług. Solutrans 2021 dał firmie możliwość zaistnienia po raz kolejny w świadomości klientów. Nowe zamówienia na wystawiane pojazdy są kolejnym dowodem sukcesu Targów.