Aktualności – Wielton

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SAF Holland Polska Sp. z o.o. z (Dostawca) w okresie od dnia 15 września 2014 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 34/2014 w sprawie obrotów z tym Dostawcą) wyniosła 17,7 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była dostawa osi z dnia 3 października 2014 r. na kwotę 1,11 mln zł. Dostawa, o której mowa powyżej zrealizowana została w ramach wykonania umowy ramowej na dostawy komponentów do budowy przyczep i naczep o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku (Umowa Ramowa).

Szczegółowy opis warunków Umowy Ramowej został przedstawiony w przywołanym powyżej raporcie. Łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2014 r. wyniosły ok. 172,51 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 3/2015

Naczepy wywrotki i zabudowy wywrotki Wielton trafią do Turkmenistanu

Naczepy wywrotki i zabudowy wywrotki Wielton trafią do Turkmenistanu

65 sztuk produktów  Wielton – 50 naczep NW3S50PD i 15 zabudów trafi do Turkmenistanu.

Konstrukcja podwozia wywrotek wykonana jest z wysokowytrzymałej stali DOMEX®, trzyosiowa, z pneumatycznym zawieszeniem. Posiada 2 nogi podporowe z płynną regulacją i stalowy, składany tylny zderzak. Zawór H-S umożliwia podnoszenie i opuszczanie podwozia. Podnoszona jest także pierwsza oś w cyklu automatycznym z możliwością ręcznego sterowania.

Skrzynia naczepy wykonana jest z wysokowytrzymałej stali, podłoga ze stali HARDOX®.

Na życzenie klienta – firmy MIRMAN TRANSPORT FORWARDING COMPANY AG w wywrotkach wprowadzono modyfikacje. Wewnętrzna długość ramy została wydłużona do 11 000 mm.

Kontrahent – szwajcarska firma z siedzibą w St. Gallen – zajmuje się rozwojem nowoczesnych technologii w transporcie i doradztwem w budowie najnowszych rozwiązań logistycznych. Swoją działalność aktywnie prowadzi m.in. w Turkmenistanie, gdzie trafią naczepy i zabudowy z Wieltonu. Pierwszy transport dostarczony zostanie w styczniu, kolejny w lutym 2015 r. Niewątpliwie będzie to niecodzienny przejazd do Azji Środkowej – wywrotki bowiem, zgodnie z życzeniem klienta, malowane były w 5 różnych kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, szarym i żółtym.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva Investors Poland S.A. z dnia 19 stycznia 2015 roku o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1 ) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) – zwana dalej „Ustawa”, Aviva Investors Poland S.A., działając w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, tj.:

1)    Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz

2)    Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusze”),

niniejszym informuje jak następuje:

W dniu 1 stycznia 2015 r. rozwiązaniu uległy dotychczasowe umowy o świadczenie przez Aviva Investors Poland S.A. usług zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rzecz ww. Funduszy, wobec czego Aviva Investors Poland S.A. przestało być uprawnione do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki wchodzącej w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy.

W wyniku ww. zdarzenia Aviva Investors Poland S.A., nie posiada już udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jako podmiot, który może w imieniu swoich zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowy komunikat pozostaje bez wpływu na dotychczasowe oświadczenia składane przez Aviva Investors Poland S.A. w imieniu i na rzecz Funduszy w zakresie poziomu zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, który nadal kształtuje się na poziomie powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pobierz raport bieżący nr 2/2015

Wielton na wystawie w Ministerstwie Gospodarki

Wielton na wystawie w Ministerstwie Gospodarki

Do czerwca br. potrwa wystawa w holu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, na której modele swoich produktów prezentują firmy przemysłu motoryzacyjnego.  Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni przedstawiciele największych firm branży automotiv w Polsce.

W listopadzie Wielton był uczestnikiem konferencji organizowanej w MG  „Motoryzacja – Przemysł – Nauka”, jest także współautorem studium wykonalności do programu sektorowego branży motoryzacyjnej, pn. Innomoto.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

I. Raporty kwartalne:

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2014 roku: 02 marca 2015 r.

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2015 roku: 15 maja 2015 r.

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2015 roku: 16 listopada 2015 r.

II. Raport półroczny:

• Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2015 roku: 31 sierpnia 2015 r.

III. Raporty roczne:

• Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA- R) za 2014 rok: 29 kwietnia 2015 r.

• Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2014 rok: 29 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości tzw. „rozszerzonych” skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 1/2015

Wielton z Fundacją Krwinka

Wielton z Fundacją Krwinka

Fundacja Krwinka, która od 19 lat pomaga dzieciom onkologicznie i hematologicznie chorym – oraz ich rodzinom, będącym w bardzo trudnej, kryzysowej sytuacji, jak co roku zorganizowała Spotkanie Wigilijne na oddziałach onkologicznych Szpitala Klinicznego nr 4 przy ul. Spornej w Łodzi. Wśród upominków były i te dostarczone przez firmę Wielton. Było świątecznie, serdecznie i… domowo.

– Ile dzieci jest w tej chwili po opieką Fundacji?

Elżbieta Budny, Prezes Fundacji „Krwinka”: – To nie jest stała liczba, bo wciąż zmienia się ilość dzieci, korzystających z naszej opieki. Szacujemy, że w danym momencie mamy pod opieką około osiemdziesięciu małych pacjentów. Obecnie najmłodsze dziecko, będące pod opieką fundacji, ma zaledwie dwa miesiące życia.

– Koniec roku to zwykle czas podsumowań, liczyła Pani ilu dzieciom udało się pomóc?

E.B.: – W  sumie z naszej pomocy skorzystało dotąd cztery tysiące rodzin. Ponad dwa tysiące dziewcząt zaszczepionych zostało trzema dawkami szczepionki przeciwko wirusowi HPV podczas realizacji corocznego programu. Z edukacji społecznej w zakresie dawstwa szpiku i profilaktyki nowotworowej korzysta rocznie około tysiąca osób.

– Jedną z misji fundacji jest szukanie dawców szpiku. Jeszcze kilka lat temu znalezienie potencjalnych dawców było niezwykle trudne, było niewielu chętnych. Jak jest dzisiaj?

E.B.: – Świadomość społeczeństwa w zakresie dawstwa szpiku jest znacznie większa, w odniesieniu do początkowego okresu naszych działań. Dobrze, że osoby zainteresowane taką formą pomocy innemu człowiekowi, mogą korzystać z różnych źródeł informacji, w tym oferowanych przez „Krwinkę”. W ten sposób stopniowo eliminowane są mity na temat dawstwa i metod pobierania szpiku/ komórek macierzystych, a także główna przyczyna oporu przed dawstwem szpiku – strach. Zwiększa się liczba potencjalnych dawców, ale ciągle jest niewystarczająca, bo każdy człowiek ma inny układ genetyczny. Dobór dawcy dla biorcy (chorego) wymaga maksymalnie identycznych kombinacji antygenów HLA. Zatem, im więcej jest zarejestrowanych potencjalnych dawców, tym istnieje większe prawdopodobieństwo szybkiego doboru zgodnego antygenowo dawcy i wykonania przeszczepu.

– Kto może zostać dawcą szpiku?

E.B.: – Dawcą może zostać każdy pełnoletni i zdrowy człowiek. Jest kilka przebytych i przewlekłych chorób, które eliminują kandydata, np. żółtaczka, zawał serca, nadciśnienie, cukrzyca, astma, łuszczyca, zakażenie wirusem HIV.

– Czy zdarza się, że mimo iż ktoś zadeklarował chęć oddania  szpiku rezygnuje w najważniejszym momencie?
Z jakich powodów?

E.B.: – Zdarza się, że ktoś poproszony o oddanie szpiku nie może w danym momencie mieć go pobranego. Tak jest w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, pojawienia się choroby przewlekłej, a w przypadku kobiet urodzenia dziecka. Było też kilka przypadków rezygnacji z bycia dawcą. Wiąże się to z nieodpowiedzialnością zarejestrowanego potencjalnego dawcy lub wcześniejszym „szpanerstwem” wobec określonej grupy społecznej.

– Wielu wciąż uważa, że oddanie szpiku jest dla dawcy bolesne i niebezpieczne. Jak jest naprawdę?

E.B.: –  Istnieją dwie metody pobierania szpiku i każdy dawca ma prawo wyboru. Jedna poprzez separację komórek macierzystych z krwi obwodowej. Wiąże się to z ok. tygodniowym przygotowaniem organizmu, założeniem dwóch wenflonów i kilkugodzinnym procesem separacji. W drugiej metodzie (krótszej), w znieczuleniu ogólnym szpik pobiera się strzykawką z talerzy biodrowych. W trakcie zabiegu dawca nie odczuwa bólu, a po wybudzeniu pojawiający się dyskomfort eliminowany jest odpowiednimi lekami. Na drugi dzień po pobraniu dawca może opuścić szpital.

– Jeśli ktoś chce pomóc gdzie powinien się zgłosić?

E.B.: – Każda osoba, która zechce zarejestrować się w polskim rejestrze dawców szpiku jako potencjalny dawca, znajdzie wszelkie informacje odnośnie miejsca (jak najbliżej miejsca zamieszkania) pobrania materiału do określenia antygenów zgodności tkankowej HLA na stronie www.poltransplant.org.pl

Wiem, jak bardzo jest potrzebna każda, w różnej postaci pomoc dzieciom onkologicznie chorym, bo sama przeszłam przez wszystkie etapy leczenia własnego synka. Wiem, co potrzebują dzieci, rodzice, lekarze…

Fundacja Krwinka organizuje małym pacjentom i ich rodzinom pomoc finansową, które obejmuje zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka w trakcie leczenia (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna) oraz niefinansową – opieka psychologiczna, pedagogiczna. Jest to również opieka wolontaryjna – organizowanie dzieciom hospitalizowanych zajęć wypełniający czas w taki sposób, aby zapominały o chorobie i cierpieniu; wspomaganie procesu leczenia poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, także corocznego Zjazdu Pacjentów Wyleczonych i w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej. Fundacja , jako jedyna w kraju, organizuje turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny dla dzieci będących w trakcie intensywnego leczenia. Fundacja  modernizuje oddziały, remontuje i wyposaża w aparatury medyczne kliniki onkologiczne, a obecnie zakończyła przygotowania nowego budynku szpitalnego dla onkologii dziecięcej w Łodzi (sfinansowanie projektu budowlanego).

Fundacja podnosi także wiedzę społeczną o chorobach nowotworowych i sposobie ich zapobiegania
w programach: Dawca szpiku, profilaktyka nowotworowa i Sport to zdrowie.

KRS 0000165702

 

Nowy Rok z Magtransem

Nowy Rok z Magtransem

Magtrans to jeden z najbardziej lojalnych klientów Wieltonu. Firma transportowo-spedycyjna z Buska Zdroju odebrała kolejne 20 naczep kurtynowych. Po ponad 10 latach współpracy obu przedsiębiorstw, Magtrans ma
w swoim taborze prawie 250 naczep – wszystkie z Wieltonu.

1982 rok to początki dzałalności firmy w transporcie krajowym. Dziś to dynamicznie rozwijająca się firma
z nowoczesnym taborem, specjalizująca się w przewozach krajowych i międzynarodowych. Laureat „Diamentów Forbesa” i „Gazeli Biznesu”. Transport umożliwił firmie Magtrans także rozwój działalności logistycznej. Obecnie posiada 5000 m2 powierzchni magazynowej. Oferuje zintegrowane usługi logistyczno – magazynowe, dostosowane do każdego klienta. Cały tabor firmy Magtrans to samochody ciężarowe, których silniki są zgodne z europejskimi normami emisji spalin EURO 5 oraz EURO 6. W 2007 roku firma świadczy usługi także w zakresie logistyki kolejowej.

Współpracę z Wieltonem spedytor z Buska Zdroju rozpoczął w 2004 roku od zakupu naczepy skrzyniowo-plandekowej i megi. W następnym roku firma zamówiła już 14 sztuk, potem było już tylko lepiej. W swoim taborze Magtrans posiada  wywrotki do złomu, naczepy kurtynowe, kurtynowe mega, skrzyniowo-plandekowe i skrzyniowo-plandekowe mega. Najwięcej, bo ponad 200 sztuk, posiada naczep kurtynowych z logo Wieltonu. 10 sztuk, z ostatniego zamówienia (20 szt.) firma odbierze w styczniu 2015 r.