Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 3/INNOMOTO 2/2019

Zapytanie ofertowe 3/INNOMOTO 2/2019

dotyczące wyboru realizatora usługi zaprojektowania form oraz przeprowadzenie symulacji formowania form 6 elementów z zastosowaniem technologii flexformingu/hydroformowania, w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Opracowanie technologii hydroformowania wybranych elementów naczepy celem stworzenia innowacyjnej naczepy INNFLEXTRAILER” którego realizacja jest objęta dofinansowaniem w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Sektorowe programy B+R”, Program Sektorowy „INNOMOTO”

 

POBIERZ DOKUMENT

 

Request For Tender No. /INNOMOTO 2/2019

Request For Tender No. /INNOMOTO 2/2019

In response to Request For Tender No. /INNOMOTO 2/2019  concerning the selection of the service provider for the design, construction and testing of 6 elements forms with using the flexforming / hydroforming technology as part of the project implementation under the name: „Development of hydroforming technology for selected semi-trailer elements to create an innovative INNFLEXTRAILER trailer”, project, co-financed by the European Fund for Regional Development within the scope of Task 1.2 Smart Growth Operational Program 2014- 2020 – „Sectoral R&D programmes”, „INNOMOTO”

 

DOWNLOAD DOCUMENT

ATTACHMENT:

RELATIONSHIPS DECLARATION >>
BID TEMPLATE >>
SPECIMEN LISTINGS IN FLEXFORMINGHYDROFORMING TECHNOLOGIES >>

Zapytanie ofertowe 1/PK

 Wieluń, 10.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie technologii zautomatyzowanego gięcia zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości”.

Numer zapytania ofertowego: 1/PK

 

POBIERZ DOKUMENT

Załączniki:

FORMULARZ OFERTY >>
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ >>
WYKAZ DOŚWIADCZENIA >>

Zapytanie ofertowe Wielton S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE WIELTON S.A.

OPIS ZLECENIA

Firma Wielton S.A., która posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech, Francji, oraz montownie w Rosji, Włoszech i Afryce, poszukuje dostawcy do współpracy nad przeprowadzeniem badań nad nowoczesnymi metodami zarządzania produkcją, monitorowania i kontroli procesów produkcyjnych (w tym również nadzoru efektywności produkcji, identyfikowalności produktów i ich lokalizacji w trakcie produkcji i transportu).

PRZEDMIOT ZLECENIA:

 1. Zakres prac
 • przeprowadzenie badań nad metodami zarządzania procesem produkcyjnym i przepływem informacji,
 • przeprowadzenie badań nad inteligentnym śledzeniem produktu – zakład,
 • przeprowadzenie badań nad inteligentnym śledzeniem produktu – poza zakładem,
 • przeprowadzenie badań nad inteligentnym utrzymaniem ruchu, monitoring maszyn i mediów,
 • przeprowadzenie badań nad rozszerzoną rzeczywistość w pracy operatorów,
 • przeprowadzenie badań nad modułowością produkcji oraz zarządzanie konfiguracjami,
 • przeprowadzenie badań nad inteligentnym łańcuchem dostaw,
 • przeprowadzenie badań nad zintegrowanymi procesami planistycznymi,
 • przeprowadzenie badań nad kompleksową integracją,
 • usługa doradcza nad wyborem rozwiązania do lokalizowania produktów,
 • wykonanie badań nad wyborem odpowiedniej metody inteligencji obliczeniowej uwzględniając klasyczne oraz nowoczesne metody analityczne,
 • wykonanie badań służących wybraniu odpowiedniej metody monitorowania parametrów maszyn,
 • pomoc w wybraniu metody inteligencji obliczeniowej, wykrywającą powstanie awarii w czasie rzeczywistym.
 1. Sposób realizacji projektu

Wszystkie wskazane punktu zakresu projektu powinny być realizowane wg następującego, zaplanowanego podziału na etapy:

 • analiza procesów i opracowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań,
 • realizacja narzędzi w zakresie metodyk oprogramowania wspomagającego i innych rozwiązań technologicznych,
 • przygotowanie scenariuszy, uruchomienie i przeprowadzenie badań,
 • analiza wyników, wnioski i roadmapa wdrożeniowa.

 

 1. Opis wymagań odnośnie oczekiwanego kształtu narzędzi zarządzania produkcją, będących przedmiotem badań

Ogólne:

 • otwarte rozwiązania: kastomizowalne, modułowe, skalowalne, możliwe do elastycznej konfiguracji,
 • dostęp poprzez przeglądarkę WEB,
 • wykorzystanie systemu czasu rzeczywistego,
 • możliwość automatycznego generowania raportu i wykresów dla odpowiednich zadanych kryteriów,
 • dwukierunkowy interfejs ERP za pomocą webservice’ów.

Unowocześnienia:

 • możliwość przeprowadzenia szkoleń operatora-montażysty za pomocą np. wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem okularów VR,
 • interaktywne, konfigurowalne dotykowe ekrany wielkoformatowe do spotkań i odpraw produkcyjnych do analizy wskaźników i realizacji celów,
 • algorytm wyboru odpowiedniej obsady do rozwiązania awarii,
 • algorytm optymalizujący produkcję pod kątem minimalizacji przezbrojeń i maksymalizowania wydajności maszyn produkcyjnych.

Forecasting:

 • przewidywanie awarii maszyny na podstawie danych z dodatkowo zainstalowanych czujników drgań poprzez zastosowanie odpowiedniego modelu matematycznego,
 • przewidywanie czasu potrzebnego do podjęcia akcji i naprawy awarii,
 • możliwość planowania rekurencyjnych przeglądów dla maszyn i narzędzi na podstawie rzeczywistych danych z maszyn (OEE) jak ilość roboczogodzin, roboczocykli.

przewidywanie wydajności produkcji/ trendy wydajności produkcji

Automatyka:

 • komunikacja z automatyką przemysłową za pomocą różnorodnych protokołów komunikacyjnych wraz z możliwością dopisania dedykowanego sterownika dla Wielton S.A.,
 • przesyłanie automatycznie nastaw procesowych do automatyki przemysłowej,
 • komunikacja z urządzeniami pomiarowymi,
 • monitorowanie zużycia narzędzi i maszyn,
 • monitorowanie parametrów procesowych (w tym spawalniczych) w czasie rzeczywistym,
 • budowa i realizacja bezprzewodowej komunikacji z mobilnymi urządzeniami produkcyjnymi i laboratoryjnymi,
 • automatyzacja procesu poprzez automatyczne zliczanie sztuk, przypisywanie kodów

Interfejs i administracja:

 • interfejsy graficzne systemu powinny być przygotowane w językach: PL, EN, FR, DE, IT, RU,
 • wysoko biznesowe raporty i analizy parku maszynowego,
 • system dedykowany dla rozwiązań mobilnych: smartfony, tablety, mobilne skanery,
 • system powiadomień o awariach na mobilne urządzenia,
 • powiadomienia e-mail, SMS oraz VOICE poprzez lokalnie zainstalowany hardware,
 • tworzenie użytkowników i pracowników wraz z przypisaniem im uprawnień i ról.

Produkcja:

 • obliczanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu uwzględniając czas pracy maszyny (czujniki), operatora (raporty), zużycie materiałów (Traceability) oraz mediów (przetworniki),
 • analiza wąskich gardeł produkcji i wskazanie jak poprawić aktualny proces produkcji,
 • obliczanie wskaźnika OEE, MTBF, COPQ,
 • spersonalizowane wskaźniki wydajności,
 • monitorowanie stabilności procesu (SPC) w czasie rzeczywistym – natychmiastowe reagowanie na obniżoną jakość,
 • workflow dokumentów i procesów produkcyjnych,
 • raportowanie produkcji w dowolnym momencie produkcji: dobre, złe sztuki, awarie i mikroprzestoje maszyn,
 • obsługa reworku, złomowania,
 • zgłaszanie awarii i usterek,
 • monitorowanie czasu reakcji technika i czasu naprawy,
 • analizy dla działu Utrzymania Ruchu,
 • porównanie produkcji z założonymi celami,
 • planowanie produkcji za pomocą drag&drog,
 • graficzna wizualizacja zleceń za pomocą wykresu Gantta,
 • algorytm optymalizacji produkcji.

Traceability:

 • śledzenie lokalizacji produktu na dowolnym etapie produkcji i transportu pomiędzy zakładami,
 • drukowanie etykiet z konfiguratorem wyglądu etykiet,
 • etykietowanie partii materiałów zapewniając pełne Traceability materiałowe,
 • śledzenie Traceability,
 • monitorowanie zużycia surowca w czasie rzeczywistym,
 • monitorowanie zużycia mediów w czasie rzeczywistym,
 • powiązanie sygnałów z maszyn produkcyjnych z produkcją,
 • śledzenie powstania defektów i przestojów.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA

– realizacja wszystkich punktów powyższego zlecenia

 • referencje z brania udziału wdrożeń systemów do nadzoru efektywności produkcji, w minimum 3 zakładach produkcyjnych,
 • poziom zatrudnienia oferenta: minimum 30 pracowników na etacie, bądź współpracujących z dostawcą na podstawie innej formy współpracy,
 • dostawca powinien posiadać sprzęt niezbędny do badań i testów,
 • doświadczenie w budowaniu funkcjonalnego interfejsu z systemem ERP QAD, poparte minimum 3 referencjami, bądź prezentacjami z przeprowadzonych badań,
 • zdolność do aktualizowania oprogramowania over-the-air (OTA) poparte minimum 3 referencjami, bądź prezentacjami z przeprowadzonych badań,
 • dostarczenie dokumentacji końcowej w języku PL i EN,
 • prowadzenie projektu w języku polskim,
 • deklaracja wykonania realizacji zlecenia do dnia 30.10.2021.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wielton.office@wielton.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Słupski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505 450 777

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej

Termin składania ofert:

28-06-2018

Warunki płatności po realizacji poszczególnych zadań:

Oferta powinna uwzględniać wycenę w podziale na powyższe etapy realizacji. Płatność będzie dokonywana w podziale na nie.

Opracowanie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy typu furgon-chłodnia do przewozu towarów w warunkach chłodniczych.

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych produktów w postaci naczep typu furgon-chłodnia do przewozu towarów, tj. żywność i produkty farmaceutyczne, w warunkach chłodniczych.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr POIR.01.02.00-00-0216/16-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 19 972 770,69 PLN

Całkowita kwota dofinansowania: 8 848 067,41 PLN

Wkład własny: 11 124 703,28

Zapytanie ofertowe 1/INNOMOTO/2017

 Wieluń, 12.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program Sektorowy „INNOMOTO”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w roku 2017

Numer zapytania ofertowego: 1/INNOMOTO/2017

POBIERZ DOKUMENT