Relacje inwestorskie – Aktualności

Przekroczenie wartości dostaw z Michelin Polska S.A.

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż na dzień 19 lutego 2015 roku łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Michelin Polska S.A. (Dostawca) w ramach umowy ramowej (Umowa Ramowa), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku, wyniosła 17,5 mln zł. Ww. wartość dostaw przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2014 r. wyniosły ok. 172,51 mln zł.

Dostawą o najwyższej wartości była dostawa opon z dnia 31 stycznia 2015 r. na kwotę 0,37 mln zł. Szczegółowy opis warunków Umowy Ramowej został przedstawiony w ww. raporcie nr 5/2014.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 4/2015

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SAF Holland Polska Sp. z o.o. z (Dostawca) w okresie od dnia 15 września 2014 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 34/2014 w sprawie obrotów z tym Dostawcą) wyniosła 17,7 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była dostawa osi z dnia 3 października 2014 r. na kwotę 1,11 mln zł. Dostawa, o której mowa powyżej zrealizowana została w ramach wykonania umowy ramowej na dostawy komponentów do budowy przyczep i naczep o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku (Umowa Ramowa).

Szczegółowy opis warunków Umowy Ramowej został przedstawiony w przywołanym powyżej raporcie. Łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2014 r. wyniosły ok. 172,51 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 3/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva Investors Poland S.A. z dnia 19 stycznia 2015 roku o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1 ) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) – zwana dalej „Ustawa”, Aviva Investors Poland S.A., działając w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, tj.:

1)    Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz

2)    Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusze”),

niniejszym informuje jak następuje:

W dniu 1 stycznia 2015 r. rozwiązaniu uległy dotychczasowe umowy o świadczenie przez Aviva Investors Poland S.A. usług zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rzecz ww. Funduszy, wobec czego Aviva Investors Poland S.A. przestało być uprawnione do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki wchodzącej w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy.

W wyniku ww. zdarzenia Aviva Investors Poland S.A., nie posiada już udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jako podmiot, który może w imieniu swoich zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowy komunikat pozostaje bez wpływu na dotychczasowe oświadczenia składane przez Aviva Investors Poland S.A. w imieniu i na rzecz Funduszy w zakresie poziomu zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, który nadal kształtuje się na poziomie powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pobierz raport bieżący nr 2/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

I. Raporty kwartalne:

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2014 roku: 02 marca 2015 r.

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2015 roku: 15 maja 2015 r.

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2015 roku: 16 listopada 2015 r.

II. Raport półroczny:

• Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2015 roku: 31 sierpnia 2015 r.

III. Raporty roczne:

• Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA- R) za 2014 rok: 29 kwietnia 2015 r.

• Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2014 rok: 29 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości tzw. „rozszerzonych” skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 1/2015