Relacje inwestorskie – Aktualności

Zawarcie umów nabycia akcji w spółce Fruehauf Expansion SAS

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wielton”) informuje, iż w dniu wczorajszym zawarł umowę nabycia akcji („Umowa”) w spółce Fruehauf Expansion SAS z siedzibą w Auxerre we Francji („Fruehauf Expansion”) będącej właścicielem spółki operacyjnej Freuhauf SAS z siedzibą w Auxerre we Francji („Fruehauf SAS”). Umowa została zawarta z dotychczasowym akcjonariuszem większościowym Fruehauf Expansion: MBO CAPITAL 2 FCPR i akcjonariuszami mniejszościowymi (łącznie jako „Sprzedający”). Umowa dotyczy nabycia przez Spółkę 65,31% akcji Fruehauf Expansion za cenę 9,5 mln EUR („Pakiet Większościowy”). Docelowo, Spółka zamierza nabyć pozostałe akcje Frueahauf Expansion na warunkach określonych w dalszej części niniejszego raportu.

Nabywane akcji są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń podmiotów trzecich. Dniem przejścia prawa własności akcji Fruehauf Expansion na Spółkę jest dzień zawarcia Umowy. Kapitał zakładowy Fruehauf Expansion dzieli się na 7.063.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 7.063.000 EUR. Fruehauf Expansion jako spółka holdingowa posiada bezpośrednio 100% akcji w spółce operacyjnej Fruehauf SAS.

Fruehauf SAS jest wiodącym producentem naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych z ponad 40% udziałem w kluczowym segmencie rynku naczep we Francji. Firma zatrudnia ponad 400 osób i produkuje rocznie ponad 4000 naczep. Roczne zyski firmy oscylują pomiędzy 2-3 mln EUR przy obrotach na poziomie 100 mln EUR. Fruehauf posiada nowoczesny zakład produkcyjny we Francji, a odbiorcami produktów są klienci w Europie, w tym głównie we Francji. Spółka traktuje nabycie ww. akcji jako inwestycję długoterminową. Zakup otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego producenta naczep w Europie z potencjałem produkcyjnym na poziomie 11 tys. produktów rocznie i obrotami powyższej 250 mln EUR.

Ponadto, w związku z Umową, w dniu wczorajszym Wielton, zawarł porozumienie („Porozumienie”) z mniejszościowymi akcjonariuszami Fruehauf Expansion, Panem Francis Doblin oraz kontrolowaną przez niego spółką Dauphine Investissements („Akcjonariusze Mniejszościowi”). Porozumienie przewiduje m.in. zobowiązanie Wielton do nabycia przez Spółkę, pod warunkiem skorzystania przez Akcjonariuszy Mniejszościowych z przysługującego im prawa („Opcja Put”), pozostałych 34,69% akcji w Fruehauf Expansion („Pakiet Mniejszościowy”) za cenę 6,6 mln EUR powiększoną o premię, której wysokość została uzależniona od przyszłych wyników finansowych Fruehauf SAS. Jednocześnie porozumienie przewiduje prawo Wielton do nabycia Pakietu Mniejszościowego na wymienionych powyżej warunkach („Opcja Call”) w przypadku nieskorzystania przez Akcjonariuszy Mniejszościowych z przysługującej im Opcji Put.

W okresie do 31 grudnia 2017 r. realizacja Opcji Put może mieć miejsce w ciągu 6 miesięcy od daty zaprzestania sprawowania funkcji zarządzającego Fruehauf Expansion i Fruehauf SAS przez odpowiednio Dauphine Investissements i Pana Francis Doblin. Po tej dacie Opcja Put może zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 60 dni, natomiast w przypadku braku jej realizacji, w ciągu kolejnych 60 dni może nastąpić realizacja Opcji Call. Realizacja zarówno Opcji Call jak i Opcji Put może dotyczyć wyłącznie całego Pakietu Mniejszościowego. W celu zabezpieczenia wykonania zapłaty z tytułu wykonania Opcji Put lub Opcji Call, Wielton dostarczył w dniu wczorajszym Akcjonariuszom Mniejszościowym gwarancję bankową w wysokości 6,6 mln EUR.

Umowa i Porozumienie podlegają prawu francuskiemu, a wszelkie spory podlegają jurysdykcji Sądu Gospodarczego w Paryżu. Między stronami Umowy, Porozumienia i ich osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi nie istnieją powiązania. Zawarta Umowa, Porozumienie, oraz nabyte aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.

W celu zapewnienia finansowania przedmiotowej transakcji w dniu 15 maja 2015 r. Emitent zawarł umowę kredytową („Umowa Kredytowa”) z Bankiem BGś BNP Paribas S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (łącznie jako „Kredytodawcy”). Na mocy Umowy Kredytowej Kredytodawcy zobowiązali się udzielić Spółce kredytów, których łączna maksymalna wysokość wynosi 15,55 mln EUR, z czego 6,28 mln EUR w ramach kredytu akwizycyjnego zostało w dniu wczorajszym wykorzystane do zapłaty ceny zakupu akcji określonej w Umowie (pozostała kwota została pokryta ze środków własnych Spółki), 2,67 mln EUR zostało przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych Fruehauf Expansion, a kwota 6,60 mln EUR przeznaczona jest do uruchomienia przy realizacji Opcji Put lub Opcji Call.

Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów stanowią m.in. hipoteki łączne na rzecz Kredytodawców na nieruchomościach położonych w Wieluniu do maksymalnej kwoty 11,91 mln EUR każda, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych i umów ubezpieczenia Spółki, poddanie się egzekucji przez Spółkę, zastaw rejestrowy o wartości 25 mln zł na zapasach spółki zależnej Wielton, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, zastaw na akcjach Fruehauf Expansion i rachunku dywidendy prowadzonym dla Spółki, zastaw na akcjach Fruehauf SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Fruehauf Expansion.

Umowa Kredytowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na wartość udostępnionego finansowania przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki. Przekazanie informacji o pozyskaniu źródeł finansowania transakcji nabycia ww. akcji po stronie Spółki zostało opóźnione w dniu 15 maja 2015 r. na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] (Ustawa) ze względu, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących okoliczności prowadzonych negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg lub wynik i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta.

Ponadto Spółka informuje, iż w dniu 19 maja 2015 r. otrzymała pozytywną opinię Rady Pracowników Fruehauf SAS na realizację transakcji objętej Umową i Porozumieniem. Przekazanie ww. informacji zostało w dniu 19 maja 2015 r. opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy ze względu na to, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących okoliczności prowadzonych negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg lub wynik i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta.

Spółka jednocześnie informuje, iż realizacja ww. transakcji wynika z oferty złożonej przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2014 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. Wiążąca oferta dotyczyła nabycia 100% akcji w Fruehauf Expansion za cenę 17,3 mln zł. Okoliczności negocjacji związane ze złożeniem oferty dotyczące wartości złożonej oferty zostały opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy ze względu na to, iż przekazanie do publicznej wiadomości ww. informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta.

Pobierz raport bieżący 12/2015

Przekroczenie wartości dostaw z SAF Holland Polska Sp. z o.o.

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SAF Holland Polska Sp. z o.o. z (Dostawca) w okresie od dnia 26 stycznia 2015 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 3/2015 w sprawie obrotów z tym Dostawcą) wyniosła 18,12 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była dostawa osi z dnia 11 marca 2015 r. na kwotę 1,02 mln zł. Dostawa, o której mowa powyżej zrealizowana została w ramach wykonania umowy ramowej na dostawy komponentów do budowy przyczep i naczep o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku (Umowa Ramowa).

Szczegółowy opis warunków Umowy Ramowej został przedstawiony w przywołanym powyżej raporcie. Łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 180,5 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 10/2015

Zawarcie umowy dotyczącej aktywów we Włoszech

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19 marca 2015 r. dotyczącego złożenia oferty wiążącej dzierżawy a następnie zakupu aktywów we Włoszech, Zarząd Wielton S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2015 r. spółka w 100% zależna od Emitenta Italiana Rimorchi S.r.l. („Italiana Rimorchi”) podpisała z udziałem Emitenta ze spółką Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. znajdującą się w stanie upadłości likwidacyjnej (CIR) umowę dzierżawy oraz wstępną umowę kupna-sprzedaży („Umowa”), na mocy której Italiana Rimorchi bierze w dzierżawę część przedsiębiorstwa będącego własnością CIR, a po spełnieniu się warunku, o którym mowa poniżej Italiana Rimorchi zobowiązuje się kupić aktywa Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l w upadłości, o których mowa w raporcie bieżącym nr 6/2015.

Umowa przyznaje również Italiana Rimorchi prawo do korzystania z części zakładu w Pescara przez okres dzierżawy. W przypadku kupna aktywów Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l w upadłości przez Italiana Rimorchi lub odsprzedania ich stronom trzecim dzierżawa wygaśnie automatycznie. Oferowana cena nabycia oraz czynsz za dzierżawę nie przekracza kilkunastu procent kapitałów własnych Wielton S.A. Warunkiem podpisania umowy nabycia jest uzyskanie w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. zezwolenia od odpowiednich organów w ramach wskazanej w raporcie bieżącym nr 6/2015 procedury układu z wierzycielami.

Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości jako największy włoski producent i dostawca naczep, przyczep i zabudów na pojazdach ciężarowych pod markami „Cardi”, Merker” i „Viberti” prowadziła działalność w trzech zakładach produkcyjnych w Pescara, Weronie i Turynie zatrudniając łącznie ponad 350 osób. Dzierżawione maszyny i urządzenia pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych i wzrost konkurencyjności produktów Wielton S.A., a korzystanie ze znanych włoskich marek pozwoli na ich wykorzystanie na rynku włoskim oraz w Europie. Umowa jest interpretowana zgodnie z prawem włoskim. Wszelkie spory dotyczące Umowy lub w dowolny sposób wynikające z niej lub z nią związane rozstrzyga Sąd w Weronie.

Na zabezpieczenie zobowiązań Italiana Rimorchi wynikających z Umowy, Italiana Rimorchi przekaże CIR gwarancje bankowe udzielone na zlecenie Wielton S.A. na podstawie otrzymanej przez Emitenta w dniu 30 stycznia 2015 r. umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A., w kwocie rzędu wartości Umowy. Na mocy Umowy o limit wierzytelności Bank udzielił Spółce limitu na okres do 29 września 2017 r. Wykorzystanie limitu może następować w formie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego lub gwarancji bankowych, a intencją Spółki jest przeznaczenie środków w ramach uzyskanego limitu na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z ww. Umowy. Umowa o limit wierzytelności zawiera standardowe dla tego typu umów zapisy, w tym dotyczące obowiązków Spółki wynikających z Umowy o limit wierzytelności takich jak utrzymywanie określonych wskaźników finansowych na ustalonym poziomie. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest m.in. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących własność Spółki (zapasy), cesja należności od dłużników Spółki oraz zastaw rejestrowy na maszynach/urządzeniach stanowiących własność Spółki. Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe do łącznej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami. Środki wykorzystane w ramach limitu będą oprocentowane według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększonej o marżę banku. Gwarancje zostały wystawione w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez Unicredit na rzecz CIR w oparciu o regwarancję Raiffeisen Polbank na zlecenie Wielton w imieniu Italiana Rimorchi, celem przyszłej zapłaty za aktywa CIR. Koszty obsługi gwarancji, w tym prowizja banku i wynagrodzenie Emitenta, nie stanowią istotnej wartości i docelowo zostaną poniesione przez Italiana Rimorchi. Jedyne powiązania między Wielton S.A. i spółką zależną Italiana Rimorchi a CIR dotyczą współpracy handlowej. Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 20 marca 2015 r. Emitent otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 16 marca 2015 r. wpisu do rejestru zastawów zastawu na zapasach Wielton S.A. (tj. materiały m.in. osie, układy pneumatyczne, koła, siłowniki, stal) o wartości około 50 mln zł, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia nie przekracza kilkunastu procent kapitałów własnych Emitenta. Zastaw został ustanowiony na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako zabezpieczenie spłaty w związku z ww. Umową o limit wierzytelności.

Ujawnienie powyższych informacji zostało w dniach 30 stycznia i 20 marca 2015 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o tych szczegółach i okolicznościach negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji, a przez to naruszyć słuszny interes Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 10/2015

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rok

Zarząd Wielton S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz
skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku przekazanym raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku, termin publikacji ww. raportów rocznych wyznaczony był na dzień 29 kwietnia 2015 roku.
Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok ustalony został na dzień 15 kwietnia 2015 roku.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych […]

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 9/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 31 marca 2015 roku od VESTA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz Subfunduszu Akcji wydzielonego w ramach funduszu Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w którego imieniu jako organ działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A o następującej treści:

„Działając w imieniu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej jako „TFI”), działającego jako organ funduszu VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie za numerem 992 (zwanego dalej jako „Fundusz I”), oraz Subfunduszu Akcji wydzielonego w ramach funduszu Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, za nr RFi 547 (zwanego dalej jako „Fundusz II”), w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (zwanej dalej jako „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o zwiększeniu łącznie przez Fundusz I stanu posiadania akcji spółki pod firmą WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu (adres: ul. Baranowskiego 10A, 98-300 Wieluń), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0000225220 (zwanej dalej jako „Spółka”) powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów Spółki. Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 30 marca 2015 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Fundusz I nabył 2.394.534 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje Spółki reprezentujące 3,96% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.394.534 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 3,96% ogólnej liczby głosów Spółki (zwanej dalej jako „Transakcja”).

Przed przeprowadzeniem Transakcji:
1) Fundusz I posiadał bezpośrednio 5 551 298 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 9,20% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5 551 298 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 9,20% ogólnej liczby głosów Spółki;
2) Fundusz II posiadał 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) akcji Spółki reprezentujących 0,0057% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,0057% ogólnej liczby głosów Spółki;

Po przeprowadzeniu Transakcji:
1) Fundusz I posiada bezpośrednio 7 945 832 (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji Spółki reprezentujących 13,16% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 945 832 (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 13,16% ogólnej liczby głosów Spółki;
2) Fundusz II posiada 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) akcji Spółki reprezentujących 0,0057% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,0057% ogólnej liczby głosów Spółki;

Fundusz nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia jego pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki. Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Funduszu, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pobierz raport bieżący nr 8/2015

Przekroczenie wartości dostaw z SSAB

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SSAB (z siedzibą od lipca 2014 r. w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych) w okresie od dnia 2 lipca 2014 r., w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 25/2014, wyniosła 18,2 mln zł i przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec IV kwartału 2014 r. wyniosły ok. 181,1 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była jedna z dostaw blach trudnościeralnych z dnia 10 września 2014 r. na kwotę 0,60 mln zł.

Dostawy, o których mowa powyżej zrealizowane zostały na warunkach, o których Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym nr 25/2014.

Jako kryterium uznania łącznej wartości dostaw za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 7/2015

Złożenie oferty wiążącej zakupu aktywów we Włoszech

Zarząd WIELTON S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2015 r. spółka w 100% zależna od Emitenta Italiana Rimorchi S.r.l. (poprzednia nazwa: Wielton Italia S.r.l), skutecznie złożyła ofertę wiążącą na dzierżawę a następnie nabycie marek i wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i dokumentacji produktów należących do Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. znajdującej się w stanie upadłości likwidacyjnej. Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. jest największym włoskim producentem i dostawcą naczep, przyczep i zabudów na pojazdach ciężarowych pod markami „Cardi”, Merker” i „Viberti”. Warunkiem podpisania umowy nabycia jest uzyskanie gwarancji bankowych na sfinansowanie zakupu oraz uzyskanie koniecznego zezwolenia od odpowiednich organów w ramach procedury układu z wierzycielami określonego we włoskiej ustawie o niewypłacalności, w tym wygranie przetargu publicznego. Oferowana cena nabycia jest rzędu kilkunastu procent kapitałów własnych Wielton S.A. Nabywane maszyny i urządzenia pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych i wzrost konkurencyjności produktów Wielton S.A., a zakup znanych marek pozwoli na ich wykorzystanie na rynku włoskim oraz w Europie.

Ujawnienie powyższych informacji zostało w dniu 21 stycznia 2015 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), z uwagi na fakt, iż ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji, a przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Biorąc pod uwagę aktualną możliwość dostępu do informacji zagranicznych podmiotów zewnętrznych Emitent podjął decyzję o publikacji informacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Pobierz raport bieżący nr 6/2015

Przekroczenie wartości dostaw z Bridgestone Sales Polska

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r. łączna wartość zamówień dostaw opon realizowanych pomiędzy Emitentem a Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. (Dostawca) w okresie od 25 kwietnia 2014 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 10/2014) wyniosła 17,4 mln zł.
Zamówieniem o najwyższej wartości była dostawa opon z dnia 6 maja 2014 r. na kwotę 0,62 mln zł. Ww. dostawa zrealizowana została na podstawie zamówienia złożonego w ramach zawartej między Spółką a Dostawcą umowy długoterminowej na lata 2013 – 2015 na dostawy części (opon) do budowy przyczep i naczep produkowanych przez Emitenta w zakładach w Polsce (Umowa), o której to Umowie Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 10/2014.

Łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2014 r. wyniosły
ok. 172,51 mln.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 5/2015