News & Press

Raport bieżący nr 15/2015

Data sporządzenia: 2015-06-05

Skrócona nazwa emitenta WIELTON S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomień dotyczących stanu posiadania akcji Wielton S.A.

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku otrzymał zawiadomienia dotyczące zmian w stanie posiadania akcji Spółki:

I. Zawiadomienie z dnia 5 czerwca 2015 roku od Panów Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69, art. 69a ust. 1 pkt 3 i art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej Paweł Szataniak, Mariusz Szataniak zawiadamiają o zmianach w stanie posiadania akcji w Wielton S.A., w wyniku:

1) przeniesienia w dniu 5 czerwca 2015r. na  rachunek „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s. c., 4.029.150 akcji Wielton S.A. należących do Pawła Szataniak, stanowiących wkład niepieniężny do spółki cywilnej „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s.c. na rachunek „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s. c.,

2) przeniesienia w dniu 5 czerwca 2015r. na  rachunek „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s. c., 4.029.150 akcji Wielton S.A. należących do Mariusza Szataniak, stanowiących wkład niepieniężny do spółki cywilnej „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s.c.,

(Powyższe akcje nadal pozostają w bezpośrednim posiadaniu Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak, w ramach współwłasności łącznej.)

3) zbycia w dniu 3 czerwca 2015r. przez MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 22.714.618  akcji Wielton S.A. na rzecz spółki zależnej, MP INWESTORS SCSp z siedzibą Luksemburgu, co stanowi 37.63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37.63% udziału w ogólnej liczbie głosów,

Przed opisanymi powyżej czynnościami Paweł Szataniak oraz Mariusz Szataniak posiadali:

– każdy z osobna, bezpośrednio po 4.029.150 akcji Wielton S.A., co stanowi 6,67% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 4.029.150 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 6,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów,

– pośrednio (poprzez MP inwestors FIZ AN) 22.714.618  akcji Wielton S.A., co stanowi 37.63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37.63% udziału w ogólnej liczbie głosów,

– łącznie pośrednio i bezpośrednio 30.772.918 akcji Wielton S.A., co stanowi 50,97% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 30.772.918  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 50,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po opisanych powyżej czynnościach Paweł Szataniak oraz Mariusz Szataniak posiadają łącznie:

– bezpośrednio 8.058.300 akcji Wielton S.A., co stanowi 13,34% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 8.058.300 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 13,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów,

– pośrednio 22.714.618  akcji Wielton S.A., co stanowi 37.63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37.63% udziału w ogólnej liczbie głosów,

– pośrednio i bezpośrednio 30.772.918 akcji Wielton S.A., co stanowi 50,97% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 30.772.918  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 50,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Szataniak oraz Paweł Szataniak nie planują zwiększenia  udziału w ogólnej liczbie głosów w Wielton S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Nie istnieją inne niż wskazane w zawiadomieniu podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienie, posiadające akcje spółki. Nie istnieje osoba trzecia, z którą którykolwiek z podmiotów dokonujących zawiadomienia zawarłby umowę w sprawie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”

II. Zawiadomienie z dnia 3 czerwca 2015 roku od MP Inwestors SCSp z siedzibą w Luksemburgu o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69, Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej MP Inwestors SCSp zawiadamia o nabyciu w dniu 3 czerwca 2015r. 22.714.618 akcji Wielton S.A., co stanowi 37.63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37.63% udziału w ogólnej liczbie głosów. Nabycie akcji nastąpiło od podmiotu dominującego, tj. MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Przed opisaną powyżej czynnością MP Inwestors SCSp nie posiadał akcji Wielton S.A.

Po opisanej powyżej czynności, MP Inwestors SCSp posiada bezpośrednio 22.714.618  akcji Wielton S.A., co stanowi 37.63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37.63% udziału w ogólnej liczbie głosów

MP Inwestors SCSp nie planuje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Wielton S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Nie istnieją inne niż wskazane w zawiadomieniu podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienie, posiadające akcje spółki. Nie istnieje osoba trzecia, z którą którykolwiek z podmiotów dokonujących zawiadomienia zawarłby umowę w sprawie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”

III. Dwa jednobrzmiące zawiadomienia z dnia 3 czerwca 2015 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Panów Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak, odpowiednio Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące transakcji nabycia przez MP Inwestors SCSp, w którym ww. osoby są członkami organów, w dniu 3 czerwca 2015 roku 1.135.731 akcji Wielton S.A. za cenę 1,42 euro za akcję poza rynkiem regulowanym w drodze umowy cywilno-prawnej jako wkładu niepieniężnego tytułem pokrycia kapitału zakładowego oraz 21.578.887 akcji Wielton S.A. za cenę 1,42 euro za akcję poza rynkiem regulowanym w drodze umowy cywilno-prawnej tytułem zwolnienia ze zobowiązania pieniężnego. Nabycie akcji nastąpiło od podmiotu dominującego wobec MP INWESTORS SCSp, tj. od MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

RB 15.2015