News & Press

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 31 marca 2015 roku od VESTA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz Subfunduszu Akcji wydzielonego w ramach funduszu Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w którego imieniu jako organ działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A o następującej treści:

„Działając w imieniu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej jako „TFI”), działającego jako organ funduszu VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie za numerem 992 (zwanego dalej jako „Fundusz I”), oraz Subfunduszu Akcji wydzielonego w ramach funduszu Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, za nr RFi 547 (zwanego dalej jako „Fundusz II”), w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (zwanej dalej jako „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o zwiększeniu łącznie przez Fundusz I stanu posiadania akcji spółki pod firmą WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu (adres: ul. Baranowskiego 10A, 98-300 Wieluń), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0000225220 (zwanej dalej jako „Spółka”) powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów Spółki. Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 30 marca 2015 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Fundusz I nabył 2.394.534 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje Spółki reprezentujące 3,96% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.394.534 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 3,96% ogólnej liczby głosów Spółki (zwanej dalej jako „Transakcja”).

Przed przeprowadzeniem Transakcji:
1) Fundusz I posiadał bezpośrednio 5 551 298 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 9,20% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5 551 298 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 9,20% ogólnej liczby głosów Spółki;
2) Fundusz II posiadał 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) akcji Spółki reprezentujących 0,0057% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,0057% ogólnej liczby głosów Spółki;

Po przeprowadzeniu Transakcji:
1) Fundusz I posiada bezpośrednio 7 945 832 (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji Spółki reprezentujących 13,16% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 945 832 (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 13,16% ogólnej liczby głosów Spółki;
2) Fundusz II posiada 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) akcji Spółki reprezentujących 0,0057% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,0057% ogólnej liczby głosów Spółki;

Fundusz nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia jego pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki. Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Funduszu, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pobierz raport bieżący nr 8/2015