News & Press

W I kwartale 2019 roku przychody Grupy Wielton wyniosły 639,9 mln zł i były o 33,3% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym
Przychody Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2019 roku były wyższe o ponad 33 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 639,9 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 20,9 mln zł. przy 3,5 proc. wzroście do analogicznego okresu 2018 r. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec kwartału był aż o 8,8 mln zł wyższy niż przed rokiem i osiągnął wartość 42,1 mln zł przy rentowności 6,6 proc. Znaczący wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 5 767 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost o ponad 30%.

Grupa Wielton po raz kolejny odnotowała wzrost zarówno na poziomie przychodu, jak i wolumenu sprzedaży. W pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedaliśmy łącznie ponad 5 760 szt. produktów, a nasze przychody przekroczyły 630 mln zł i były wyższe o 33 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warto podkreślić, że istotny wpływ wzrostów w omawianym okresie, miała także wysoka aktywność naszych spółek zagranicznych. Ich łączny wolumen sprzedaży był wyższy po pierwszym kwartale br. o 49 proc. r/r, co przełożyło się na prawie 500 mln zł przychoduocenia Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Kluczowym celem, jaki stawia przed sobą Grupa Wielton, jest rozwój w oparciu o konsekwentnie realizowaną strategię Wielton 2020 oraz sukcesywne umacnianie pozycji na wszystkich kluczowych rynkach działalności przy pełnym wykorzystaniu potencjału konsolidowanych spółek. Dowodem skutecznej integracji przejmowanych marek Grupy jest zwiększenie sprzedaży produktów do poziomu 5 767 szt. w pierwszym kwartale 2019 r. Wartość ta konsoliduje wynik w obszarze działalności marek Wielton, Fruehauf, Viberti i Cardi oraz Langendorf, a także spółki Lawrence David. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, wynik na koniec I kwartału 2019 roku jest wyższy o 31,5 proc., z czego aż 4 482 szt. stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Stabilne wyniki spółki na krajowym rynku

W I kwartale 2019 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 1 285 szt. produktów, a przychody ze sprzedaży na rynku krajowym osiągnęły poziom 124,6 mln zł. Tym samym spółka wypracowała 14,6 proc. udział w rynku krajowym., którego wielkość po pierwszym kwartale wzrosła o 7,8 %, wynosząc 7 414 szt. zarejestrowanych w tym czasie pojazdów.

Sprzyjająca koniunktura we Francji i Niemczech

Grupa Wielton umacnia pozycję lidera na rynku francuskim, odnotowując po pierwszym kwartale 2019 roku rekordowy wzrost zarówno na poziomie wolumenu (1 669 szt.), jak i przychodów ze sprzedaży (196,4 mln zł) odpowiednio o 20,8 proc. i 24,4 proc.

Dążymy do tego aby rozwijać się na wszystkich rynkach prowadzonej działalności. W tym celu konsekwentnie wdrażamy kolejne rozwiązania podnoszące efektywność naszych spółek i wpływające na poziom ich integracji w ramach Grupypodkreśla Mariusz Golec i dodajePrzykładem skuteczności takiej strategii jest m.in. spółka Fruehauf, która po pierwszym kwartale osiągnęła rekordowe wolumeny sprzedaży i przychody. Tak dobry wynik to w dużej mierze efekt inwestycji w moce produkcyjne, zrealizowane w ostatnim czasie na terenie zakładu w Auxerre.

Równie wysoki wzrost był widoczny na rynku niemieckim, gdzie po pierwszym kwartale przychody Grupy Wielton wzrosły o 26,4 proc. do poziomu 75,6 mln zł, a sprzedaż wzrosła o 28,9 proc., osiągając wartość 366 szt. W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa Wielton odnotowała także poprawę sprzedaży o 3,8% na rynku włoskim przy wolumenie 192 szt, co przełożyło się na wzrost przychodów o 2,7% do poziomu 18,8 mln zł. Równie stabilną sprzedaż Grupa odnotowała na rynku rosyjskim. W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa skonsolidowała także wolumen sprzedaży spółki Lawrence David, sprzedając na brytyjskim rynku 1 095 sztuk produktów i uzyskując przychody na poziomie 87,7 mln zł.

W 2019 roku Wielton będzie kontynuować prace w obszarze doskonałości operacyjnej. Rok ten będzie dla Spółki ważny także w zakresie rozwoju struktur międzynarodowych. Część z tych zmian została już wprowadzona lub znajduje się aktualnie w fazie wdrożenia. Przykładem jest niedawne rozszerzenie składu władz spółki. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 18 marca do Zarządu Wielton S.A. powołany został Piotr Bogaczyński, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu i stanowisko Dyrektora Zarządzającego zakładem produkcyjnym w Wieluniu.

Sukcesywna realizacja inwestycji

Rozwojowi dywersyfikacji portfela produktowego towarzyszą inwestycje w nowoczesne procesy technologiczne, obejmujące automatyzację i robotyzację. Prowadzone aktualnie inwestycje Grupy Wielton koncentrują się na zwiększeniu zdolności produkcyjnych i przełożą się na podniesienie doskonałości operacyjnej. W I kwartale 2019 r. realizowano prace związane z odbudową mocy produkcyjnych lakierni. Odtworzenie lakierni zaplanowano w 2 fazach. Pierwsza faza obejmuje odbudowę hali produkcyjnej, wykonanie instalacji oraz montaż wyposażenia. Jej zakończenie przewidywane jest na koniec czerwca 2019 r. Z kolei w drugiej fazie planowane jest wykonanie sytemu transportu i uruchomienie pracy w ciągu technologicznym. Zakończenie tego etapu zaplanowano na grudzień 2019. Odbudowa lakierni wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnej o 22 szt./dobę. Realizowane są także inwestycje obejmujące automatyzację procesów produkcyjnych i modernizację parku maszynowego m.in. zaimplementowano automatyczne systemy magazynowania komponentów oraz wyposażono wydział przygotowania produkcji w nowoczesny sprzęt gwarantujący wysoką wydajność oraz dynamikę procesu gięcia i cięcia blach.