News & Press

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej z Michelin Polska S.A. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż na dzień 19 lutego 2015 roku łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Michelin Polska S.A. (Dostawca) w ramach umowy ramowej (Umowa Ramowa), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku, wyniosła 17,5 mln zł. Ww. wartość dostaw przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2014 r. wyniosły ok. 172,51 mln zł.

Dostawą o najwyższej wartości była dostawa opon z dnia 31 stycznia 2015 r. na kwotę 0,37 mln zł. Szczegółowy opis warunków Umowy Ramowej został przedstawiony w ww. raporcie nr 5/2014.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 4/2015