News & Press

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SSAB (z siedzibą od lipca 2014 r. w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych) w okresie od dnia 2 lipca 2014 r., w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 25/2014, wyniosła 18,2 mln zł i przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec IV kwartału 2014 r. wyniosły ok. 181,1 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była jedna z dostaw blach trudnościeralnych z dnia 10 września 2014 r. na kwotę 0,60 mln zł.

Dostawy, o których mowa powyżej zrealizowane zostały na warunkach, o których Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym nr 25/2014.

Jako kryterium uznania łącznej wartości dostaw za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 7/2015