Archiwum

Uchwała Zarządu w sprawie przydziału akcji serii D.

Zarząd Wielton S.A.(Emitent) informuje, iż w dniu 22 listopada 2007 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji serii D. W ramach oferty publicznej zostały subskrybowane i należycie opłacone wszystkie 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, w związku z czym emisja doszła do skutku.

Ponadto Emitent informuje, iż w ramach poszczególnych transz dokonano przydziału akcji w liczbie:
1. Transza Detaliczna: 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D.
2. Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 8.700.000 (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy) akcji serii D.
3. Transza Kierowana: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D.

Stopa redukcji w Transzy Detalicznej wyniosła 49,18%.

Cena sprzedaży akcji serii D wynosiła 7,00 PLN za akcję i była jednakowa dla wszystkich transz.

Pełny raport, o którym mowa w § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zostanie przekazany w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż działając zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej oraz na podstawie § 3 pkt 2 i 4 uchwały nr 24 ZWZ Spółki z dnia 15 czerwca 2007 r., po przeprowadzonym procesie budowy Księgi Popytu (book building), cena akcji oferowanych, będących przedmiotem Oferty Publicznej j.10.000.000 (słownie: dziesięć milionów ) akcji serii D została ustalona w wysokości 7,00 PLN (słownie: siedem zlotych) za jedną akcję.

Ponadto Emitent informuje, iż wielkość transz adresowanych do poszczególnych grup inwestorów ustalona została na następującym poziomie:
1. Transza Detaliczna: 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D.
2. Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 8.700.000 (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy) akcji serii D.
3. Transza Kierowana: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia przedziału cenowego akcji serii D.

Zarząd Wielton S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2007 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia przedziału ceny emisyjnej akcji serii D. Przedział cenowy, w ramach którego inwestorzy składający deklaracje nabycia określać będą cenę, po jakiej gotowi są nabyć określoną liczbę akcji i w ramach którego zawierać się będzie cena emisyjna nowoemitowanych akcji serii D Spółki Wielton S.A. ustalony został na poziomie od 7,00 do 9,00 PLN.

Jednocześnie Zarząd Wielton S.A informuje, iż zgodnie z harmonogramem oferty publicznej ostateczna cena emisyjna akcji serii D ustalona zostanie w dniu 16 listopada 2007 r. Informacja o cenie emisyjnej zgodnie z art. 54 ustawy o ofercie publicznej zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Przystąpienie do systemu ESPI

Zgodnie z par.10 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd Wielton S.A. informuje, że Wielton S.A. przystępuje do systemu ESPI i od dnia 09.11.2007 roku rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna

Inne uregulowania