Archiwum

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (SPR. RN WIELTON SA z oceny sprawozdań i przeznaczenia zysku Wielton za 2019).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w zakresie istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej a także z oceny prowadzonej przez Spółkę i Grupę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (SPR. RN WIELTON SA z oceny sytuacji w 2019).