News & Press

W 2017 r. przychody Grupy Wielton ze sprzedaży wzrosły o ponad 33%,
osiągając historyczny poziom 1,6 mld złotych

  • W 2017 roku wolumen sprzedaży Grupy Wielton wyniósł 15 109 szt. (17,5% r/r)
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 1 597,2 mld zł (wzrost o 33,4% r/r)
  • Na koniec okresu skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 83,4 mln zł (wzrost o 40% r/r)
  • 116,1 mln zł wyniku EBITDA przy rentowności 7,3% w 2017 r. (wzrost o 9,5% r/r)
  • Sprzedaż zagraniczna Grupy w 2017 r. wyniosła 10 574 sztuk (wzrost o 17,5% r/r),
    a przychody z eksportu sięgnęły 1 146,1 mln zł (wzrost o 50% r/r)

W 2017 r. Grupa Wielton osiągnęła rekordowe przychody, wyższe o ponad 1/3 w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec 2017 roku był aż o 10 mln zł wyższy niż przed rokiem i wyniósł
116,1 mln zł przy rentowności na poziomie 7,3%.  Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2017 r. o 40% r/r do 77,3 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost na poziomie sprzedaży i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach i umocniła swoją pozycję, kontynuując przyjętą politykę akwizycyjną, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf, a także zwiększając do 100% udziały w spółce Fruehauf SAS.

– Rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków Grupy są najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja wdrożonej przez nas strategii rozwoju przebiega zgodnie z planem. Jednym z kluczowych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy było systematyczne umacnianie pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Założenie to konsekwentnie realizujemy, co ma odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście przychodów z eksportu, który
w 2017 roku był o połowę wyższy niż w roku ubiegłym. Niezależnie od sukcesów na rynkach zagranicznych w Polsce utrzymujemy trzecią pozycję, redukując dystans do liderów
– komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

Wolumen sprzedaży Grupy Wielton w 2017 roku wyniosła łącznie 15 109 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Wynik ten konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także sprzedaż spółki Langendorf w okresie od sierpnia do grudnia ub.r. W porównaniu
z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 12 859 sztuk, skumulowany wynik za rok 2017 jest wyższy o 17,5%. Blisko 70% (10 574 szt.) to sprzedaż za granicą.

Sprzyjająca rekordom koniunktura i trzycyfrowy wzrost Rosji

Rekordowe przychody ze sprzedaży Grupa odnotowała na wszystkich rynkach. We Francji, na rynku rosnącym
o 7,2% r/r sprzedaż francuskiej spółki Fruehauf SAS, wyniosła 5 020 sztuk i była wyższa o 5,8% r/r. We Włoszech, gdzie wielkość rynku szacowana w oparciu o rejestracje wyniosła 16 142 sztuki pojazdów (wzrost
o 8,8% r/r/), należąca do Grupy spółka Viberti zanotowała wzrost sprzedaży produktów o 34,2% r/r do poziomu 882 sztuk, a jej przychody w 2017 roku wyniosły 85 mln zł (wzrost o 24,1% r/r). Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 1 758 sztuk (wzrost o 141,2% r/r), a także przychodów, które wzrosły do 155 mln zł (wzrost
o 138,5% r/r). W czwartym kwartale 2017 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 602 szt. produktów.

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju 2017-2020

– Rok 2017 był dla Grupy Wielton bardzo udany. Ogłosiliśmy strategię rozwoju na lata 2017-2020, nabyliśmy 80% udziałów niemieckiej spółki Langendorf oraz sfinalizowaliśmy przejęcie francuskiej spółki Fruehauf SAS. Jednocześnie wdrożyliśmy procesy konsolidacyjne i integracyjne, a równolegle zrealizowaliśmy szereg inwestycji w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Przy tak dużej dynamice nieodzowne są zmiany funkcjonalne. Dlatego w 2017 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnego modelu zarządzania w całej organizacji, który istotnie przyspieszy integracje wszystkich spółek w Grupie – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

W 2017 roku Grupa Wielton zrealizowała szereg inwestycji, których celem było zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfolio produktowego. Dzięki silnej pozycji finansowej, popartej wysokim poziomem środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej, były one finansowane głównie
z zasobów własnych. Inwestycje zrealizowane w 2017 roku objęły m.in. linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernię, które znajdują się obecnie w fazie testów. Istotnymi projektami w kontekście działań skierowanych do klientów były wypracowanie architektury marek oraz działania w zakresie corporate identity, zdefiniowanie i wdrożenie ujednoliconego zakresu funkcji obiektów i standardów obsługi klienta w COK, a także rozbudowa sieci punktów serwisowych na terenie całej Europy. Dodatkowo zintegrowano również systemy jakościowe w Grupie i rozpoczęto prace nad uruchomieniem struktur, narzędzi oraz procesów operacyjnych dla handlu naczepami używanymi.

 

Inwestycje w automatyzację i robotyzację i robotyzacj

 

Równolegle z inwestycjami, mającymi na celu podniesienie efektywności operacyjnej Grupy, zrealizowano także szereg projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Na początku 3 kwartału 2017 r. oddano do użytku trzy linie do spawania ram naczep. W kolejnych miesiącach zakończono również montaż sprzętu na nowej linii KTL. W sierpniu spółka zawarła także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r. wyniesie 20 mln zł, z czego 44% będzie dofinansowanych przez NCBiR.

 

Inwestycje aktualnie prowadzone przez Grupę Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych
i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W 1. kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep. W fazie testów jest także zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernia. W 2 kwartale do użytku oddane zostaną również dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

 

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za 4 kwartał i 4 kwartały 2017 r. Grupy Wielton [mln zł, %, p.p.]

 

2016

 

zmiana

[r/r]

2017

 

Wolumen 12 859 +17,5% 15 109

Przychody

ze sprzedaży [mln zł]

1 197,7 mln zł +33,4% 1 597,2 mln zł
EBITDA [mln zł] 106,1 mln zł +9,4% 116,1 mln zł
Marża EBITDA [%] 8,9% -1,6 pp 7,3%
EBIT [mln zł] 82,4 mln zł +8,0% 89,0 mln zł
Marża EBIT [%] 6,9% -1,3 pp 5,6%
Zysk netto [mln zł] 59,6 mln zł +40,0% 83,4 mln zł
Marża netto [%] 5,0% +0,2 pp 5,2%