News & Press

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

I. Raporty kwartalne:

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2014 roku: 02 marca 2015 r.

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2015 roku: 15 maja 2015 r.

• Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2015 roku: 16 listopada 2015 r.

II. Raport półroczny:

• Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2015 roku: 31 sierpnia 2015 r.

III. Raporty roczne:

• Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA- R) za 2014 rok: 29 kwietnia 2015 r.

• Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2014 rok: 29 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości tzw. „rozszerzonych” skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pobierz raport bieżący nr 1/2015