News & Press

Wielton obejmuje 100% udziałów we francuskiej spółce Fruehauf

Wielton S.A., jeden z czołowych europejskich producentów naczep i przyczep, podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiego giganta. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln EUR i zostanie sfinalizowana w ramach opcji kupna do 28 grudnia 2017 r. lub w ciągu 6 miesięcy od dnia zaprzestania sprawowania funkcji zarządzającego Fruehauf SAS przez Dauphine Investissements. Podpisanie aneksu stanowi ważny element procesu konsolidacji francuskiej firmy, na której czele z końcem stycznia 2018 r. stanie Richard Rihouet, pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki.

Finalizacja przejęcia przez Wielton francuskiej spółki Fruehauf SAS to kolejny, ważny etap realizacji strategii wzrostu na lata 2017-2020. Zgodnie z jej założeniami Grupa Wielton planuje zwiększenie wolumenu sprzedaży z 12,9 do 25 tysięcy sztuk rocznie, podwojenie rocznych przychodów ze sprzedaży do poziomu 2,4 mld zł, przy utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności, a także wzrost obecności na kluczowych rynkach zagranicznych.

Nabycie 34,69% udziałów w spółce Fruehauf SAS oznacza zakończenie procesu akwizycji francuskiej firmy przez polskiego producenta naczep i przyczep. Transakcja na łączną kwotę 11 mln EUR obejmuje podstawową cenę nabycia (6,6 mln EUR) zwaloryzowaną i powiększoną o premię wynikającą z wyników finansowych Fruehauf SAS osiągniętych w latach 2015-2016 i w I półroczu 2017 roku. Premia za II półrocze 2017 roku zostanie ustalona i wypłacona po zbadaniu sprawozdania finansowego Fruehauf SAS za 2017 rok.

Wcześniej, w wyniku umowy z dnia 21 maja 2015 r. Wielton S.A. przejął w I. etapie transakcji większościowy, tj. 65,31% pakiet akcji spółki od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Wartość tej transakcji wyniosła 9,5 mln euro.

Zamykamy bardzo ważny proces, a zarazem ciekawy etap współpracy pomiędzy Wieltonem, a spółką Fruehauf. Wierzę, że dzięki pełnej integracji firm, a tym samym wykorzystaniu efektu skali, przewaga Grupy Wielton na rynkach europejskich istotnie wzrośnie – komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodaje –Wspierał nas w tym będzie Richard Rihouet, obejmując stanowisko prezesa zarządu Fruehauf SAS. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować Panu Francisowi Doblin, dotychczasowemu prezesowi spółki za jego zaangażowanie w budowę pozycji firmy na francuskim rynku, a także doświadczenie, którym się z nami dzielił na każdym etapie procesu przejęcia.

 

Obejmujący stanowisko prezesa zarządu spółki Fruehauf SAS, Richard Rihouet ma bogate doświadczenie w obszarze zarządzania w branży produkcyjnej w oparciu o metodykę Lean oraz procesy ciągłego doskonalenia. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie oraz wieloletnią praktykę w prowadzeniu wielomilionowych projektów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Aby zapewnić zachowanie płynności dokonywanej zmiany na stanowisku prezesa zarządu spółki, strony uzgodniły, że ustępujący z funkcji Francis Doblin, będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku, pełnił rolę doradcy nowego prezesa Fruehauf SAS, Richarda Rihouet.

Po 14 latach zarządzania spółką Fruehauf jako prezes zarządu i jej akcjonariusz, mam zaszczyt przekazania Wieltonowi marki o silnej rozpoznawalności i wiodącej pozycji rynkowej we Francji. Dzięki integracji w ramach Grupy Wielton oba podmioty będą mogły korzystać z efektów synergii sprzedażowej, zakupowej, a także ze wspólnego potencjału produkcyjnego stworzonego na przestrzeni ostatnich dwóch lat – mówi Francis Doblin, dotychczasowy prezes zarządu Fruehauf SAS i dodajeJestem przekonany, że dzięki Mariuszowi Golcowi, prezesowi Wielton S.A., oraz Richardowi Rihouet`owi, który przejmie po mnie funkcję nowego prezesa zarządu, rozwój spółki Fruehauf nabierze nowego tempa, a integracja z Grupą Wielton pozwoli jej stać się silnym, globalnym graczem, oferującym innowacyjne rozwiązania klientom i wyróżniającym się wyjątkową efektywnością operacyjną.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Jan Jasiński

Havas PR Warsaw

jan.jasinski@havas.com

+48 603 760 304

 

Alicja Górka

Havas PR Warsaw

alicja.gorka@havas.com

+48 512 021 090