News & Press

Z początkiem stycznia br. Grupa Wielton powołała Radę Dyrektorów. Jest to międzynarodowe gremium osób zarządzających i dyrektorów z Grupy. Jej celem jest usprawnienie procesów integracji, a także weryfikacja i wybór inicjatyw oraz projektów strategicznych dla Grupy.

 W skład Rady Dyrektorów weszli najważniejsi przedstawiciele Grupy Wielton, czyli zarząd Wielton S.A.: prezes zarządu Mariusz Golec oraz wiceprezesi Tomasz Śniatała i Włodzimierz Masłowski, dyrektor komercyjny Andrzej Mowczan oraz dyrektor operacyjny Wojciech Peret. W Radzie znaleźli się także przedstawiciele zagranicznych spółek z Grupy Wielton, w tym Richard Rihouët, dyrektor zarządzający Fruehauf oraz Klaus Strautmann, dyrektor zarządzający Langendorf. Do Rady Dyrektorów zostali również włączeni Maciej Kaczor, dyrektor ds. badań i rozwoju oraz Bartosz Strugacz, dyrektor ds. zakupów strategicznych.

Do głównych zadań Rady należą: weryfikacja i wybór inicjatyw oraz projektów strategicznych, monitorowanie postępu prac nad nimi, a także integracja strategicznych projektów we wszystkich spółkach Grupy.

Nadrzędnym celem Rady Dyrektorów będzie integracja struktur i procesów, które mają zapewnić uzyskanie efektu synergii zakupowej, produkcyjnej i sprzedażowej, gwarantując jednocześnie zwiększenie efektywności biznesowej całej Grupy oraz umacniając jej pozycję na kluczowych rynkach międzynarodowych.

Przedstawiciele Rady Dyrektorów będą spotykali się cyklicznie, minimum 4 razy w roku. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 lutego br. Jego przedmiotem była dyskusja na temat zadań, celów i możliwości Rady Dyrektorów w kontekście procesów integracyjnych oraz planowanych nowych projektów. Co szczególnie istotne, na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu zostały wypracowane założenia i plan działania dla każdej spółki zależnej, zgodnie z przyjętą Zrównoważoną Kartą Wyników (Balanced scorecard – BSC), która jest skutecznym narzędziem wspierającym realizację strategii wzrostu Grupy na lata 2017-2020. Przedstawiciele Rady Dyrektorów wypracowali również zasady procesu unifikacji w ramach Grupy Wielton oraz wybrali pierwsze projekty, które zostaną mu poddane. Ich wdrożenie przyniesie wymierne korzyści dla Grupy i przełoży się na efektywność kosztową na poziomie operacyjnym.