News & Press

Mapa

Wielton pokazał w 2015 r. skonsolidowany wzrost przychodów o 7,9% rdr do poziomu 630 mln zł. Skonsolidowany EBIT wzrósł o 169% do 44,9 mln zł, co przełożyło się na wzrost marży EBIT do poziomu 7,1%. Zysk netto grupy wyniósł 33,5 mln zł, tj. 36,7% wzrostu rdr.

– Ubiegły rok był szczególnie dobry dla spółki: umocniliśmy pozycję na rynku w kraju i za granicą dystansując liderów w branży. Nowe podmioty w grupie pokazały również solidne wyniki, co potwierdza słuszność naszej strategii rozwoju. W obszarze inwestycji w lutym br. otworzyliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton CBR. Innowacyjność rozwiązań produktowych zapewni spółce trwałą przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich, podsumował Mariusz Golec,Prezes Zarządu Wielton SA.

Wielton rośnie szybciej niż liderzy branży, umacnia pozycję na rynku w kraju i za granicą na rynkach Europy Zachodniej.

W 2015 r. Grupa Wielton sprzedała 6930 sztuk naczep i przyczep, tj. 5,8% wzrostu rdr (dane księgowe spółki). Sprzedaż w kraju wyniosła 3951 sztuk, tj. 16,2% wzrostu rdr, powyżej branżowych liderów.
W omawianym okresie krajowy rynek wzrósł o 15,7% rdr w całym 2015 r. Wielton umocnił pozycję w branży: wzrost udziałów w polskim rynku do 14,4% na koniec 2015 r. z 13,8% w 2014 r. (według danych CEPIK). Sprzedaż zagraniczna Grupy w 2015 r. wyniosła 2979 sztuk, tj. 5,4% spadku rdr, pochodna dekoniunktury w Rosji (dane księgowe spółki).

W 2015 r. Fruehauf, spółka zależna Wieltonu, zdystansowała konkurencję i zarejestrowała 4297 sztuk naczep i przyczep, tj. 25% wzrostu rdr (dane rynkowe), przy 21% wzroście rynku francuskiego. Wzrost sprzedaży przełożył się na umocnienie pozycji na rynku do 33,4% z 32,3% udziału w 2014 r. We Włoszech Grupa Wielton zanotowała skokowy wzrost sprzedaży powyżej budżetu do poziomu 420 sztuk. Rynek włoski pokazał najszybszy wzrost w Europie Zachodniej o 79,2% rdr. Rynek rosyjski pozostaje pod wpływem sytuacji politycznej: Grupa Wielton zakończyła 2015 r. sprzedażą  na rynku rosyjskim w wysokości 480 sztuk, tj. 58% spadku rdr.

Na koniec 2015 r. Grupa zanotowała narastająco 630 mln zł przychodów, tj. 7,9% wzrostu rdr. Sprzedaż krajowa wyniosła 328 mln zł, tj. 18,1% wzrostu, zaś sprzedaż zagraniczna 281 mln zł, tj. 2,7% spadku rdr, pochodna dekoniunktury na rynku wschodnim.

Poprawa zysków w 2015 r., wpływ zdarzeń losowych.

W IV kw. 2015 r. skonsolidowany zysk operacyjny Grupy wyniósł 23 mln zł, w tym 17,3 mln zł z tytułu wyceny okazyjnego nabycia Fruehauf. Zysk operacyjny Grupy w całym 2015 r. wyniósł 44,9 mln zł, tj. wzrost o 169% rdr. Wzrost EBIT – bez wyceny nabycia Fruehauf – wyniósł 6,4% do poziomu 28,2 mln zł. Marża EBIT wyniosła 7,1% wobec 4,5% w 2014 r. W wyniku operacyjnym grupy uwzględniono 7,3 mln zł, co stanowi 65% zysku netto wypracowanego przez spółkę Fruehauf. Wynik netto grupy za IV kw. 2015 r. wyniósł 20,4 mln zł, tj. wzrost o 330% rdr. Narastająco Grupa Wielton wygenerowała 33,5 mln zł zysku netto, tj. 36,7% wzrostu rdr. W IV kw. i narastająco w 2015 r. Grupa pokazała spadek kosztów finansowych odpowiednio o 62,8% rdr do poziomu 3 mln zł i o 59,7% rdr do poziomu 7,9 mln zł w 2015 r.

Kierunek zachód: Francja i Włochy powyżej oczekiwań, ekspansja na rynki Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Według analiz rynkowych, rynek we Francji powinien pokazać co najmniej jednocyfrowe wzrosty w 2016 r. Dobra koniunktura jest oczekiwana również na rynku włoskim z potencjałem wzrostu powyżej 10% rdr. Nadzieję dalszego rozwoju Wielton wiąże także z rynkiem niemieckim, który jest największym rynkiem zbytu w Europie z roczną sprzedażą na poziomie 54 tys. sztuk. Spółka jest obecna od 11 lat na rynku niemieckim poprzez sieć dilerską i z roku na rok powiększa wolumen sprzedaży swoich produktów. W 2015 roku sprzedaż Wieltonu w Niemczech zwiększyła się o 15% rdr przy 1% wzroście rynku. W lutym br. Grupa powoła spółkę zależną Wielton Niemcy GmbH, której celem będzie sprzedaż produktów i zapewnienie opieki serwisowej Grupy na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W perspektywie 3-5 lat Zarząd zakłada dynamiczny rozwój Grupy Wielton w regionie z potencjałem sprzedaży powyżej 1500 sztuk rocznie.

– Założenie niemieckiej spółki wpisuje się w strategię ekspansji Wieltonu w całej Europie i jest kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia pozycji trzeciego producenta na kontynencie. Niemcy są największym rynkiem przyczep i naczep w Europie, a rynek wykazuje duży potencjał wzrostu w kolejnych latach, powiedział Mariusz Golec, Prezes Wieltonu.