Skład grupy

Notowania akcji

Dzisiejszy kurs akcji Wielton S.A.

9.32 zł
Wielton SA [WLT]
Data - 19-04-2021
Wolumen - 28 666 szt.
Kurs minimalny - 9.00 zł
Wielton SA [WLT]
Zmiana procentowa +2.42%
Obrót (tys.) - 257.99 zł
Kurs maksymalny - 9.55 zł
ISIN: PLWELTN00012
Indeksy: sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG

Notowania spółki - dzisiaj

Żródło – Giełda Papierów Wartościowych

Raporty giełdowe

Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu

Opinie niezależnych biegłych rewidentów

Prezentacje

Informacje finansowe

POBIERZ PONIŻSZE DANE FINANSOWE >>

 

 

Skonsolidowane raporty roczne

2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 630 276 1 197 698 1 597 248 2 068 313 2 343 187
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 44 608 82 407 89 037 96 082 89 687
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 37 098 81 155 84 448 83 538 80 474
Zysk (strata) netto (tys. zł) 33 946 59 604 83 429 70 967 57 891
Amortyzacja (tys. zł) 16 077 23 690 27 090 33 741 52 148
EBITDA (tys. zł) 60 685 106 097 116 127 129 823 141 835
Aktywa (tys. zł) 489 413 772 695 951 709 1 414 158 1 397 778
Kapitał własny (tys. zł)* 216 713 305 105 316 344 362 325 403 425
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) 216 713 261 560 312 763 336 735 377 096
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,59 4,33 5,18 5,58 6,25
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK
 

Jednostkowe raporty roczne

2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 613 481 757 074 896 322 1 072 345 1 057 627
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 933 57 725 52 839 56 806 47 918
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 249 55 039 48 835 84 720 40 007
Zysk (strata) netto (tys. zł) 11 698 42 374 57 350 79 601 30 782
Amortyzacja (tys. zł) 15 192 15 833 15 458 18 341 24 686
EBITDA (tys. zł) 38 125 73 558 68 297 75 147 72 604
Aktywa (tys. zł) 455 401 506 802 678 777 1 006 810 992 585
Kapitał własny (tys. zł)* 189 394 221 238 265 461 327 677 340 215
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,14 3,66 4,40 5,43 5,64
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK

Kalendarium wydarzeń

Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

I. Raporty kwartalne

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

II. Raport półroczny

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 roku

III. Raporty roczne

Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. za 2020 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton za 2020 rok

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Struktura akcjonariatu

  • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
  • MPSZ Sp. z o.o.** 13.35%
  • Łukasz Tylkowski 9.72%
  • VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych wraz z podmiotem zależnym*** 6.70%
  • Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A. 5.03%
  • Pozostali akcjonariusze 27.58%
  • Ogólna liczba akcji 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Inwestors S.a r.l. jest podmiotem zależnym od FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzanym przez Forum TFI S.A. Beneficjentem rzeczywistym reprezentowanego podmiotu są Panowie Mariusz i Paweł Szataniak, których udział w sprawowaniu kontroli jest równy.

Kontakt

Tomasz Gutowski

InnerValue

t.gutowski@innervalue.pl

+48 794 444 574

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl

Centrum Informacji Giełdowej

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl