Skład grupy
ikona eu

RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE GIEŁDOWE I FINANSOWE

Centrum wyników

Wielton S.A. na GPW

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Misją Grupy jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. Swoją aktywność Grupa Wielton opiera na czterech kluczowych wartościach, do których zaliczają się: ludzie, inicjatywa, jakość i bezpieczeństwo.

Akcje Wielton S.A. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku.

Notowania akcji

Dzisiejszy kurs akcji Wielton S.A.

8.04 zł
Wielton SA [WLT]
Data - 22-04-2024
Wolumen - 11 332 szt.
Kurs minimalny - 7.76 zł
Wielton SA [WLT]
Zmiana procentowa 0.50%
Obrót (tys.) - 90.76 zł
Kurs maksymalny - 8.28 zł
ISIN: PLWELTN00012
Indeksy: sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG

Notowania spółki - dzisiaj

Żródło – Giełda Papierów Wartościowych

Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Wielton S.A.:

Zmiany w kapitale zakładowym Spółki Wielton S.A.: W okresie ostatnich 5 lat nie było zmian w kapitale zakładowym Spółki.

 • MP Inwestors S.à r.l. *,** 37.62%
 • MPSZ Sp. z o.o.* 13.35%
 • Łukasz Tylkowski 9.72%
 • VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych** 5.86%
 • Pozostali akcjonariusze 33.45%
 • Ogólna liczba akcji 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *,**

* MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem zależnym od Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (jedyny wspólnik MP Inwestors S.à r.l.).

Posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty są Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak.

Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak posiadają ponadto po 50% udziałów w spółce MPSz sp. z o.o. oraz stanowią cały skład jej zarządu.

Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak oraz MP Inwestors S.à r.l. i MPSz sp. z o.o. są stronami umowy o współpracy, która ma charakter porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej (…) dotyczącego akcji Wielton S.A. („Porozumienie”). Zgodnie z treścią Porozumienia:

Zobacz więcej

– MP Inwestors S.à r.l. ma m.in. prawo do wykonywania prawa głosu z wszystkich udziałów w kapitale zakładowym MPSz sp. z o.o. oraz do powoływania i odwoływania większości członków zarządu MPSz sp. z o.o., przez co jest podmiotem dominującym spółki MPSz sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy ofercie publicznej (…),

– MPSz sp. z o.o. jest zobowiązana do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji Wielton S.A. na walnych zgromadzeniach Wielton S.A. w sposób zgodny z instrukcjami przekazanymi przez MP Inwestors S.à r.l.

** Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będący podmiotem dominującym – jedynym wspólnikiem MP Inwestors S.à r.l. oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych są funduszami zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych – Forum TFI S.A.

W związku z powyższym, stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających je również w sposób pośredni jest następujący:

 • MP Inwestors S.à r.l. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio (poprzez MPSz sp. z o.o., z uwagi na fakt, iż MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem dominującym spółki MPSZ sp. z o.o.) 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 • Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada pośrednio (poprzez MP Inwestors S.à r.l.) 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 • Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak posiadają łącznie pośrednio przez podmiot zależny MPSZ sp. z o.o. 8 058 300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8 058 300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, a ponadto są posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiada pośrednio 30 772 918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30 772 918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym ten stan posiadania obejmuje 22 714 618 akcji posiadanych przez MP Inwestors S.à r.l. oraz ww. 8 058 300 akcji posiadanych przez przez MPSz sp. z o.o.),
 • fundusze zarządzane przez Forum TFI S.A. (Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych) posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio 34 309 423 akcje Spółki, stanowiące 56,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 34 309 423 głosów, stanowiących 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dywidenda

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 
DYWIDENDA ZA ROK 2018 2019 2020 2021 2022
Data podjęcia uchwały 10.06.2019 07.07.2020 24.06.2021 23.06.2022* 29.06.2023
Kwota dywidendy 19 923 750 zł 0 zł I transza

10 263 750 zł

II transza

9 660 000 zł

Łącznie

19 923 750 zł

0 zł I transza

6 037 500 zł

II transza

18 112 500 zł

Łącznie

24 150 000 zł

Dywidenda na jedną akcję

0,33 zł

0 zł

I transza

0,17 zł

II transza

0,16 zł

Łącznie

0,33 zł

0 zł I transza

0,10 zł

II transza

0,30 zł

Łącznie

0,40 zł

Dzień dywidendy 18.06.2019 nd 24.09.2021 nd 02.08.2023r.
Dzień wypłaty 27.06.2019 nd I transza

05.10.2021

II transza

22.12.2021

nd I transza

07.08.2023r.

II transza

02.11.2023r.

Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 nd 60 375 000 nd 60 375 000 szt.
Zobacz więcej

* W dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (Uchwała ZWZ).

Zgodnie z podjętą Uchwałą ZWZ ustalono następujące Warunki Wypłaty Dywidendy z zysku za 2021 rok:

 • – banki kredytujące tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A. i PKO Bank Polski S.A., działające w konsorcjum, nie sprzeciwią się przeznaczeniu na dywidendę kwoty 12 075 000 zł z zysku netto Spółki za 2021 rok oraz, że
 • – zysk netto Spółki w kwocie 36 708 206,98 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym
  się dnia 31 grudnia 2021 roku zostanie podzielony w ten sposób, że:
 1. kwota 12 075 000 zł zostanie przeznaczona na dywidendę (tj. 0,20 zł na akcję);
 2. kwota 20 000 000 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, oraz; 3) kwota 4 633 206,98 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Jeżeli Warunki Wypłaty Dywidendy będą spełnione to:

 • – dzień dywidendy ustalono na 23 września 2022 roku;
 • – wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach w następujących terminach:
 1. w dniu 4 października 2022 roku – wypłata kwoty 6 037 500 zł tytułem pierwszej raty dywidendy (tj. 0,10 zł na akcję), oraz;
 2. w dniu 21 grudnia 2022 roku – wypłata kwoty 6 037 500 zł tytułem drugiej raty dywidendy (tj. 0,10 zł na akcję).

Dywidendą objętych zostanie 60 375 000 akcji Spółki.

W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy do dnia 16 września 2022 r. zysk netto Spółki za
rok 2021 w kwocie 36 708 206,98 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia
2021 zostanie podzielony w ten sposób, że:

 1. kwota 20 000 000 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę
  akcji własnych, oraz;
 2. kwota 16 708 206,98 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

 

W dniu 15 września 2022 roku Zarząd Wielton S.A. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż: 

 1. kredytodawcy Spółki tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A. i PKO Bank Polski S.A., działający w konsorcjum, nie wyrazili sprzeciwu wobec wypłaty dywidendy w przypadku spełnienia warunków ustalonych w umowie kredytowej zawartej w dniu 14 grudnia 2018 roku (z późniejszymi zmianami),
 2. z dokonanej przez Spółkę analizy wynika, że nie są spełnione ww. warunki do wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2021 rok. 

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki stwierdził brak spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy przewidzianego w Uchwale ZWZ z dnia 23 czerwca 2022 roku.

 

Zgodnie z treścią Uchwały ZWZ wobec braku spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy zysk netto Spółki w kwocie 36 708 206,98 zł osiągnięty w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku zostanie podzielony w ten sposób, że:

1) kwota 20 000 000 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, 

2) kwota 16 708 206,98 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

 

Utworzenie kapitału rezerwowego ma na celu sfinansowanie przeprowadzenia w przyszłości skupu akcji własnych jako formy dystrybucji zysku, przy czym na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne decyzje wykonawcze w tym zakresie. Szczegółowe zasady skupu akcji, o których mowa w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, powinny zostać określone przez kolejne Walne Zgromadzenie Spółki.

Informacje finansowe

POBIERZ PONIŻSZE DANE FINANSOWE >>

 

 

Skonsolidowane raporty roczne

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 597 248 2 068 313 2 343 187 1 817 302 2 696 420 3 433 366
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 89 037 96 082 89 687 37 017 79 293 130 920
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 84 448 83 538 80 474 19 992 59 184 126 746
Zysk (strata) netto (tys. zł) 83 429 70 967 57 891 27 292 47 636 114 430
Amortyzacja (tys. zł) 27 090 33 741 52 148 59 025 65 167 72 120
EBITDA (tys. zł) 116 127 129 823 141 835 96 042 144 460 203 040
Aktywa (tys. zł) 951 709 1 414 158 1 397 778 1 479 268 1 857 513 2 104 817
Kapitał własny (tys. zł)* 316 344 362 325 403 425 427 682 465 949 564 935
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) 312 763 336 735 377 096 403 749 440 307 554 278
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,18 5,58 6,25 6,69 7,29 9,18
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK TAK
 

Jednostkowe raporty roczne

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 896 322 1 072 345 1 057 627 837 066 1 546 367 1 920 211
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 839 56 806 47 918 17 091 64 823 90 571
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 48 835 84 720 40 007 16 755 47 716 73 431
Zysk (strata) netto (tys. zł) 57 350 79 601 30 782 27 927 36 708 72 690
Amortyzacja (tys. zł) 15 458 18 341 24 686 26 971 30 641 30 838
EBITDA (tys. zł) 68 297 75 147 72 604 44 062 95 464 121 409
Aktywa (tys. zł) 678 777 1 006 810 992 585 1 031 680 1 270 094 1 413 108
Kapitał własny (tys. zł)* 265 461 327 677 340 215 351 113 372 898 445 713
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,40 5,43 5,64 5,82 6,18 7,38
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Raporty giełdowe

Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu

Centrum wyników

Dokumenty i multimedia:
Wyniki 1Q
Wyniki 1H
Wyniki 1-3Q
Wyniki FY
Prezentacja wynikowa [PDF]
Fact Sheet [PDF]
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
Komunikat prasowy [PDF]
Oświadczenie niefinansowe [PDF]
Dokumenty i multimedia:
Wyniki 1Q
Wyniki 1H
Wyniki 1-3Q
Wyniki FY
Prezentacja wynikowa [PDF]
Fact Sheet [PDF]
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
Komunikat prasowy [PDF]
Oświadczenie niefinansowe [PDF]
Dokumenty i multimedia:
Wyniki 1Q
Wyniki 1H
Wyniki 1-3Q
Wyniki FY
Prezentacja wynikowa [PDF]
Fact Sheet [PDF]
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
Komunikat prasowy [PDF]
Oświadczenie niefinansowe [PDF]
Dokumenty i multimedia:
Wyniki 1Q
Wyniki 1H
Wyniki 1-3Q
Wyniki FY
Prezentacja wynikowa [PDF]
Fact Sheet [PDF]
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
Komunikat prasowy [PDF]
Oświadczenie niefinansowe [PDF]
Dokumenty i multimedia:
Wyniki 1Q
Wyniki 1H
Wyniki 1-3Q
Wyniki FY
Prezentacja wynikowa [PDF]
Fact Sheet [PDF]
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
Komunikat prasowy [PDF]
Oświadczenie niefinansowe [PDF]
Dokumenty i multimedia:
Wyniki 1Q
Wyniki 1H
Wyniki 1-3Q
Wyniki FY
Prezentacja wynikowa [PDF]
Fact Sheet [PDF]
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
Komunikat prasowy [PDF]
Oświadczenie niefinansowe [PDF]
Dokumenty i multimedia:
Wyniki 1Q
Wyniki 1H
Wyniki 1-3Q
Wyniki FY
Prezentacja wynikowa [PDF]
Fact Sheet [PDF]
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [PDF]
Komunikat prasowy [PDF]
Oświadczenie niefinansowe [PDF]

Kalendarium wydarzeń

„Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Wielton S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

I. Raporty kwartalne

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

II. Raporty półroczne

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 rok

III. Raporty roczne

Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. za 2023 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton za 2023 rok

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości raportów kwartalnych i raportu półrocznego w formie raportów rozszerzonych skonsolidowanych, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.”

Kontakt

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl

Centrum Informacji Giełdowej

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl