Skład grupy

Notowania akcji

Dzisiejszy kurs akcji Wielton S.A.

12.00 zł
Wielton SA [WLT]
Data - 24-03-2019
Wolumen - 10 423 szt.
Kurs minimalny - 11.80 zł
Wielton SA [WLT]
Zmiana procentowa 0.00%
Obrót (tys.) - 125.08 zł
Kurs maksymalny - 12.48 zł

Notowania spółki - dzisiaj

Żródło – Giełda Papierów Wartościowych

Raporty giełdowe

Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu

Opinie niezależnych biegłych rewidentów

Prezentacje

Informacje finansowe

 

 

Skonsolidowane raporty roczne

2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 588 101 584 207 630 276 1 197 698 1 597 248
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 35 351 26 496 44 608 82 407 89 037
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 25 381 7 318 37 098 81 155 84 448
Zysk (strata) netto (tys. zł) 25 786 24 477 33 946 59 604 83 429
Amortyzacja (tys. zł) 14 800 14 508 16 077 23 690 27 090
EBITDA (tys. zł) 50 151 41 004 60 685 106 097 116 127
Aktywa (tys. zł) 387 293 394 310 489 413 772 695 951 709
Kapitał własny (tys. zł)* 186 522 193 862 216 713 305 105 316 344
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) 186 522 193 862 216 713 261 560 312 763
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,09 3,21 3,59 4,33 5,18
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK
 

Jednostkowe raporty roczne

2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 553 995 560 778 613 481 757 074 896 322
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 30 322 25 598 22 933 57 725 52 839
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 33 311 14 184 16 249 55 039 48 835
Zysk (strata) netto (tys. zł) 34 557 30 357 11 698 42 374 57 350
Amortyzacja (tys. zł) 14 149 13 909 15 192 15 833 15 458
EBITDA (tys. zł) 44 471 39 507 38 125 73 558 68 297
Aktywa (tys. zł) 381 979 386 117 455 401 506 802 678 777
Kapitał własny (tys. zł)* 182 512 192 494 189 394 221 238 265 461
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,02 3,19 3,14 3,66 4,40
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK

Kalendarium wydarzeń

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

I. Raporty kwartalne

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2019 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2019 roku

II. Raport półroczny

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2019 roku

III. Raporty roczne

Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA-R) za 2018 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2018 rok

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikować raportów okresowych za IV kwartał 2018 r. oraz za II kwartał 2019 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości tzw. "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Struktura akcjonariatu

  • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
  • MPSZ Sp. z o.o.** 13.35%
  • Łukasz Tylkowski 9.72%
  • VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych 5.27%
  • Pozostali akcjonariusze 34.04%
  • Ogólna liczba akcji 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem zależnym od MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez Forum TFI S.A. Beneficjentem rzeczywistym reprezentowanego podmiotu są Panowie Mariusz i Paweł Szataniak, których udział w sprawowaniu kontroli jest równy.

Kontakt

Centrum Informacji Giełdowej

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl