Skład grupy

Notowania akcji

Dzisiejszy kurs akcji Wielton S.A.

7.89 zł
Wielton SA [WLT]
Data - 17-02-2020
Wolumen - 68 245 szt.
Kurs minimalny - 7.66 zł
Wielton SA [WLT]
Zmiana procentowa 0.50%
Obrót (tys.) - 523.51 zł
Kurs maksymalny - 8.35 zł

Notowania spółki - dzisiaj

Żródło – Giełda Papierów Wartościowych

Raporty giełdowe

Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu

Opinie niezależnych biegłych rewidentów

Prezentacje

Informacje finansowe

 

 

Skonsolidowane raporty roczne

2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 584 207 630 276 1 197 698 1 597 248 2 068 313
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 26 496 44 608 82 407 89 037 96 082
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 318 37 098 81 155 84 448 83 538
Zysk (strata) netto (tys. zł) 24 477 33 946 59 604 83 429 70 967
Amortyzacja (tys. zł) 14 508 16 077 23 690 27 090 33 741
EBITDA (tys. zł) 41 004 60 685 106 097 116 127 129 823
Aktywa (tys. zł) 394 310 489 413 772 695 951 709 1 414 158
Kapitał własny (tys. zł)* 193 862 216 713 305 105 316 344 362 325
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) 193 862 216 713 261 560 312 763 336 735
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,21 3,59 4,33 5,18 5,58
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK
 

Jednostkowe raporty roczne

2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 560 778 613 481 757 074 896 322 1 072 345
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 25 598 22 933 57 725 52 839 56 806
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 184 16 249 55 039 48 835 84 720
Zysk (strata) netto (tys. zł) 30 357 11 698 42 374 57 350 79 601
Amortyzacja (tys. zł) 13 909 15 192 15 833 15 458 18 341
EBITDA (tys. zł) 39 507 38 125 73 558 68 297 75 147
Aktywa (tys. zł) 386 117 455 401 506 802 678 777 1 006 810
Kapitał własny (tys. zł)* 192 494 189 394 221 238 265 461 327 677
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,19 3,14 3,66 4,40 5,43
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK

Kalendarium wydarzeń

Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

I. Raporty kwartalne

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2020 roku.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2020 roku.

II. Raport półroczny

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2020 roku.

III. Raporty roczne

Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA-R) za 2019 rok.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2019 rok

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Struktura akcjonariatu

  • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
  • MPSZ Sp. z o.o.** 13.35%
  • Łukasz Tylkowski 9.72%
  • Fundusze zarządzane przez Copernicus Capital TFI S.A. wraz z podmiotem zależnym 7.37%
  • Pozostali akcjonariusze 31.94%
  • Ogólna liczba akcji 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem zależnym od MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez Forum TFI S.A. Beneficjentem rzeczywistym reprezentowanego podmiotu są Panowie Mariusz i Paweł Szataniak, których udział w sprawowaniu kontroli jest równy.

Kontakt

Centrum Informacji Giełdowej

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl