Skład grupy
ikona eu

Notowania akcji

Dzisiejszy kurs akcji Wielton S.A.

5.90 zł
Wielton SA [WLT]
Data - 28-06-2022
Wolumen - 29 183 szt.
Kurs minimalny - 5.64 zł
Wielton SA [WLT]
Zmiana procentowa 0.00%
Obrót (tys.) - 145.92 zł
Kurs maksymalny - 6.19 zł
ISIN: PLWELTN00012
Indeksy: sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG

Notowania spółki - dzisiaj

Żródło – Giełda Papierów Wartościowych

Raporty giełdowe

Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu
Brak raportów dla wybranego okresu

Opinie niezależnych biegłych rewidentów

Materiały Inwestorskie

Informacje finansowe

POBIERZ PONIŻSZE DANE FINANSOWE >>

 

 

Skonsolidowane raporty roczne

2017 2018 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 597 248 2 068 313 2 343 187 1 817 302 2 696 420
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 89 037 96 082 89 687 37 017 79 293
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 84 448 83 538 80 474 19 992 59 184
Zysk (strata) netto (tys. zł) 83 429 70 967 57 891 27 292 47 636
Amortyzacja (tys. zł) 27 090 33 741 52 148 59 025 65 167
EBITDA (tys. zł) 116 127 129 823 141 835 96 042 144 460
Aktywa (tys. zł) 951 709 1 414 158 1 397 778 1 479 268 1 857 513
Kapitał własny (tys. zł)* 316 344 362 325 403 425 427 682 465 949
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) 312 763 336 735 377 096 403 749 440 307
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,18 5,58 6,25 6,69 7,29
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK
 

Jednostkowe raporty roczne

2017 2018 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 896 322 1 072 345 1 057 627 837 066 1 546 367
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 839 56 806 47 918 17 091 64 823
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 48 835 84 720 40 007 16 755 47 716
Zysk (strata) netto (tys. zł) 57 350 79 601 30 782 27 927 36 708
Amortyzacja (tys. zł) 15 458 18 341 24 686 26 971 30 641
EBITDA (tys. zł) 68 297 75 147 72 604 44 062 95 464
Aktywa (tys. zł) 678 777 1 006 810 992 585 1 031 680 1 270 094
Kapitał własny (tys. zł)* 265 461 327 677 340 215 351 113 327 898
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,40 5,43 5,64 5,82 6,18
Raport zbadany przez audytora TAK TAK TAK TAK TAK

Kalendarium wydarzeń

Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Wielton S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

I. Raporty kwartalne

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

II. Raporty półroczne

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2022 roku

III. Raporty roczne

Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. za 2021 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton za 2021 rok

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Wielton S.A.:

Zmiany w kapitale zakładowym Spółki Wielton S.A.: W okresie ostatnich 5 lat nie było zmian w kapitale zakładowym Spółki.

  • MP Inwestors S.à r.l. * 37.62%
  • MPSZ Sp. z o.o.** 13.35%
  • Łukasz Tylkowski 9.72%
  • VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych*** 5.89%
  • Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A. 5.03%
  • Pozostali akcjonariusze 28.39%
  • Ogólna liczba akcji 100%

37.62%

MP Inwestors S.à r.l. *

* MP Inwestors S.a r.l. jest podmiotem zależnym od FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzanym przez Forum TFI S.A. Beneficjentem rzeczywistym reprezentowanego podmiotu są Panowie Mariusz i Paweł Szataniak, których udział w sprawowaniu kontroli jest równy.

Kontakt

Magda Kołodziejczyk

Agencja M+G

wielton@mplusg.com.pl

+48 22 416 01 02

Investor Relations

,,IR” Wielton S.A.

ir@wielton.com.pl

Centrum Informacji Giełdowej

„CIG” Wielton S.A.

cig@wielton.com.pl