Dywidenda

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 
Dywidenda za rok 2017 2018 2019 2020 2021
Data podjęcia uchwały 26.04.2018r. 10.06.2019r. 07.07.2020r. 24.06.2021r. 23.06.2022r.*
Kwota dywidendy

I transza

6 037 500 zł

II transza

9 056 250 zł

Łącznie

15 093 750 zł

19 923 750 zł 0 zł

I transza

10 263 750 zł

II transza

9 660 000 zł

Łącznie

19 923 750 zł

0 zł
Dywidenda na jedną akcję

I transza

0,10 zł

II transza

0,15 zł

Łącznie

0,25 zł

0,33 zł

0 zł

I transza

0,17 zł

II transza

0,16 zł

Łącznie

0,33 zł

0 zł
Dzień dywidendy 30.05.2018r. 18.06.2019r. nd 24.09.2021r. nd
Dzień wypłaty

I transza

20.06.2018r.

II transza

29.08.2018r.

27.06.2019r. nd

I transza

05.10.2021r.

II transza

22.12.2021r.

nd
Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. nd 60 375 000 szt. nd

* W dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (Uchwała ZWZ).

Zgodnie z podjętą Uchwałą ZWZ ustalono następujące Warunki Wypłaty Dywidendy z zysku za 2021 rok:

 1. banki kredytujące tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A. i PKO Bank Polski S.A., działające w konsorcjum, nie sprzeciwią się przeznaczeniu na dywidendę kwoty 12 075 000 zł z zysku netto Spółki za 2021 rok oraz, że
 2. zysk netto Spółki w kwocie 36 708 206,98 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku zostanie podzielony w ten sposób, że:
 1. kwota 12 075 000 zł zostanie przeznaczona na dywidendę (tj. 0,20 zł na akcję);
 2. kwota 20 000 000 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, oraz;
 3. kwota 4 633 206,98 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Jeżeli Warunki Wypłaty Dywidendy będą spełnione to:

 1. dzień dywidendy ustalono na 23 września 2022 roku;
 2. wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach w następujących terminach:
 1. w dniu 4 października 2022 roku – wypłata kwoty 6 037 500 zł tytułem pierwszej raty dywidendy (tj. 0,10 zł na akcję), oraz;
 2. w dniu 21 grudnia 2022 roku – wypłata kwoty 6 037 500 zł tytułem drugiej raty dywidendy (tj. 0,10 zł na akcję).

Dywidendą objętych zostanie 60 375 000 akcji Spółki.

W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy do dnia 16 września 2022 r. zysk netto Spółki za rok 2021 w kwocie 36 708 206,98 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 zostanie podzielony w ten sposób, że:

 1. kwota 20 000 000 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę
  akcji własnych, oraz;
 2. kwota 16 708 206,98 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.”

W dniu 15 września 2022 roku Zarząd Wielton S.A. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż:

 1. kredytodawcy Spółki tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A. i PKO Bank Polski S.A., działający w konsorcjum, nie wyrazili sprzeciwu wobec wypłaty dywidendy w przypadku spełnienia warunków ustalonych w umowie kredytowej zawartej w dniu 14 grudnia 2018 roku (z późniejszymi zmianami),
 2. z dokonanej przez Spółkę analizy wynika, że nie są spełnione ww. warunki do wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2021 rok.

W związku z powyższym Zarząd Spółki stwierdził brak spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy przewidzianego w Uchwale ZWZ z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z treścią Uchwały ZWZ wobec braku spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy zysk netto Spółki w kwocie 36 708 206,98 zł osiągnięty w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku zostanie podzielony w ten sposób, że:

 1. kwota 20 000 000 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych,
 2. kwota 16 708 206,98 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Utworzenie kapitału rezerwowego ma na celu sfinansowanie przeprowadzenia w przyszłości skupu akcji własnych jako formy dystrybucji zysku, przy czym na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne decyzje wykonawcze w tym zakresie. Szczegółowe zasady skupu akcji, o których mowa w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, powinny zostać określone przez kolejne Walne Zgromadzenie Spółki.