Dywidenda

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 
Dywidenda za rok 2016 2017 2018 2019 2020
Data podjęcia uchwały 06.06.2017r. 26.04.2018r. 10.06.2019r. 07.07.2020r.* 24.06.2021r.*
Kwota dywidendy 15 093 750 zł

I transza

6 037 500 zł

II transza

9 056 250 zł

Łącznie

15 093 750 zł

19 923 750 zł 0 zł

I transza

10 263 750 zł

II transza

9 660 000 zł

Łącznie

19 923 750 zł

Dywidenda na jedną akcję

0,25 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,15 zł

Łącznie

0,25 zł

0,33 zł

0 zł

I transza

0,17 zł

II transza

0,16 zł

Łącznie

0,33 zł

Dzień dywidendy 12.06.2017r. 30.05.2018r. 18.06.2019r. nd 24.09.2021r.
Dzień wypłaty 26.06.2017r.

I transza

20.06.2018r.

II transza

29.08.2018r.

27.06.2019r. nd

I transza

05.10.2021r.

II transza

22.12.2021r.

Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. nd 60 375 000 szt.

*

W dniu 24 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku („Uchwała ZWZ”).

Zgodnie z podjętą Uchwałą ZWZ postanowiono, iż pod warunkiem, że:

  1. banki kredytujące tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A i PKO Bank Polski S.A., działające w konsorcjum, nie sprzeciwią się przeznaczeniu na dywidendę kwoty 19 923 750 zł z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz, że
  2. wskaźnik dług netto do EBITDA Spółki wyliczony na podstawie skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2021 roku będzie nie wyższy niż 2,5 („Warunki Wypłaty Dywidendy”),

zysk netto w kwocie 27 927 461,35 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 roku zostanie podzielony w ten sposób, że:

  • kwota 19 923 750 zł zostanie przeznaczona na dywidendę (tj. 0,33 zł na akcję); oraz
  • kwota 8 003 711,35 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Z zastrzeżeniem spełnienia się Warunków Wypłaty Dywidendy, dzień dywidendy został ustalony na 24 września 2021 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach w następujących terminach:

  1. 5 października 2021 r. – wypłata kwoty 10 263 750 zł tytułem pierwszej raty dywidendy (tj. 0,17 zł na akcję) oraz
  2. 22 grudnia 2021 r. – wypłata kwoty 9 660 000 zł tytułem drugiej raty dywidendy (tj. 0,16 zł na akcję).

Dywidendą objętych zostanie 60 375 000 akcji Spółki.

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały ZWZ, ustalenie drugiego terminu wypłaty dywidendy na dzień 22 grudnia 2021 r. uzasadnione jest względami zarządzania płynnością w Spółce.

W przypadku braku spełnienia się Warunków Wypłaty Dywidendy do dnia 17 września 2021 r. zysk netto w kwocie 27 927 461,35 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z Uchwałą ZWZ, Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się Warunków Wypłaty Dywidendy niezwłocznie po powzięciu wiadomości o spełnieniu się lub braku spełnienia Warunków Wypłaty Dywidendy, najpóźniej w dniu 17 września 2021 r. Spółka niezwłocznie po powzięciu wiadomości o spełnieniu się bądź niespełnieniu Warunków Wypłaty Dywidendy poinformuje o tym w formie raportu bieżącego.