Dywidenda

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 
Dywidenda za rok 2015 2016 2017 2018 2019
Data podjęcia uchwały 06.06.2016r. 06.06.2017r. 26.04.2018r. 10.06.2019r. 07.07.2020r.*
Kwota dywidendy

I transza

6 037 500 zł

II transza

3 622 500 zł

Łącznie

9 660 000 zł

15 093 750 zł

I transza

6 037 500 zł

II transza

9 056 250 zł

Łącznie

15 093 750 zł

19 923 750 zł 0 zł
Dywidenda na jedną akcję

I transza

0,10 zł

II transza

0,06 zł

Łącznie

0,16 zł

0,25 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,15 zł

Łącznie

0,25 zł

0,33 zł

0 zł

Dzień dywidendy 05.08.2016r. 12.06.2017r. 30.05.2018r. 18.06.2019r. nd
Dzień wypłaty

I transza

18.08.2016r.

II transza

14.12.2016r.

26.06.2017r.

I transza

20.06.2018r.

II transza

29.08.2018r.

27.06.2019r. nd
Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. nd

*W dniu 7 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. ww. wniosku, postanowiło zysk netto w kwocie 30 782 tys. zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2019 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.