Dywidenda

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 
Dywidenda za rok 2016 2017 2018 2019 2020
Data podjęcia uchwały 06.06.2017r. 26.04.2018r. 10.06.2019r. 07.07.2020r. 24.06.2021r.*
Kwota dywidendy 15 093 750 zł

I transza

6 037 500 zł

II transza

9 056 250 zł

Łącznie

15 093 750 zł

19 923 750 zł 0 zł

I transza

10 263 750 zł

II transza

9 660 000 zł

Łącznie

19 923 750 zł

Dywidenda na jedną akcję

0,25 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,15 zł

Łącznie

0,25 zł

0,33 zł

0 zł

I transza

0,17 zł

II transza

0,16 zł

Łącznie

0,33 zł

Dzień dywidendy 12.06.2017r. 30.05.2018r. 18.06.2019r. nd 24.09.2021r.
Dzień wypłaty 26.06.2017r.

I transza

20.06.2018r.

II transza

29.08.2018r.

27.06.2019r. nd

I transza

05.10.2021r.

II transza

22.12.2021r.

Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. nd 60 375 000 szt.

 

* W dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku („Uchwała ZWZ”).

Zgodnie z podjętą Uchwałą ZWZ ustalono następujące Warunki Wypłaty Dywidendy z zysku za 2020 rok:

  • • banki kredytujące tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A. i PKO Bank Polski S.A., działające w konsorcjum, nie sprzeciwią się przeznaczeniu na dywidendę kwoty 19 923 750 zł z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz, że
  • • wskaźnik dług netto do EBITDA Spółki wyliczony na podstawie skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2021 roku będzie nie wyższy niż 2,5

zysk netto w kwocie 27 927 461,35 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 roku zostanie podzielony w ten sposób, że:

1) kwota 19 923 750 zł zostanie przeznaczona na dywidendę (tj. 0,33 zł na akcję); oraz

2) kwota 8 003 711,35 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Jeżeli Warunki Wypłaty Dywidendy będą spełnione to:

  • • dzień dywidendy ustalono na 24 września 2021 roku,
  • • wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach w następujących terminach:

a) w dniu 5 października 2021 roku – wypłata kwoty 10 263 750 zł tytułem pierwszej raty dywidendy (tj. 0,17 zł na akcję), oraz

b) w dniu 22 grudnia 2021 roku – wypłata kwoty 9 660 000 zł tytułem drugiej raty dywidendy (tj. 0,16 zł na akcję).

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały ZWZ, ustalenie drugiego terminu wypłaty dywidendy na dzień 22 grudnia 2021 roku uzasadnione jest względami zarządzania płynnością w Spółce.

Dywidendą objętych zostanie 60 375 000 akcji Spółki.

W dniu 15 września 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, w której stwierdził, iż:

(i) wskaźnik dług netto do EBITDA wyliczony na dzień 30 czerwca 2021 roku na podstawie skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2021 roku wyniósł 2,2 tj. jest nie wyższy niż 2,5;

(ii) wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przewidziana w efekcie spełnienia się Warunków Wypłaty Dywidendy stosownie do postanowień Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jest zgodna z postanowieniami umowy kredytów zawartej dnia 14 grudnia 2018 roku, z późn. zm. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A i PKO Bankiem Polskim S.A., jako kredytodawcami działającymi w konsorcjum, w szczególności ze zobowiązaniami Spółki z tejże umowy kredytów; oraz

(iii) kredytodawcy Spółki tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A i PKO Bank Polski S.A., działający w konsorcjum, nie sprzeciwili się przeznaczeniu z zysku netto Spółki za 2020 rok na dywidendę kwoty 19 923 750 zł.

W związku z tym spełniły się ww. Warunki Wypłaty Dywidendy.

O powyższych zdarzeniach Spółka informowała w raportach bieżących nr 13/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz nr 18/2021 z dnia 15 września 2021 roku.