Aktualizacja prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

W związku z zakończeniem w dniu 14 listopada 2013 r. oceny bieżącej realizacji budżetu oraz aktualizacji projekcji
finansowej do końca 2013 roku Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) podjął decyzję o aktualizacji prognozy
skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta na rok 2013, która została przekazana do publicznej
wiadomości w treści raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 23 maja 2013 roku.
Ogłoszone w przywołanym raporcie bieżącym prognozy skonsolidowanych wyników finansowych zakładały
osiągniecie w 2013 roku:

  • skonsolidowanego zysku netto w wysokości 20 mln zł,
  • skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł.
   Aktualne prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta zakładają osiągnięcie w 2013 roku:
  • skonsolidowanego zysku netto w wysokości 26 mln zł,
  • skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł.

Zaktualizowane prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach,
które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego obecnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości
skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki opiera na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • wolumenie i strukturze portfela zamówień na czwarty kwartał 2013,
 • wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę za trzy pierwsze kwartały 2013 roku.

Emitent będzie na bieżąco monitorował wykonanie prognozy. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych
pozycji określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości prognozowanej, Zarząd Spółki
przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. W takim przypadku raport
bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych […].

PODSTAWA PRAWNA

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe