Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2012 rok

Zarząd Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu (Emitent, Spółka) przedstawia prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 rok.

W 2012 roku Emitent planuje osiągnąć skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 20 mln zł, tj. o 82% wyższy niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł tj. o 11% wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku. Skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta dla okresu czterech kwartałów 2011 roku zostały zaprezentowane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2011 roku przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 29 lutego 2012 roku.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2012 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego obecnego stanu wiedzy.

Prognozowany wzrost skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki opiera na:

  • bieżącej koniunkturze w branży potwierdzonej wypracowanym w okresie styczeń – luty 2012 roku przychodzie ze sprzedaży na poziomie 98,5 mln zł, przy rekordowym przychodzie ze sprzedaży za miesiąc luty 2012 roku na poziomie 54 mln zł,
  • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływają do Spółki, w szczególności w związku z uzyskaniem rekordowej liczby zamówień z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty (głównie rynek rosyjski),
  • planowanemu wzrostowi marży brutto ze sprzedaży.

Emitent będzie na bieżąco monitorował wykonanie prognozy. Spółka planuje dokonać oceny możliwości realizacji prognoz w okresach kwartalnych. W raportach okresowych za rok 2012 Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognoz w świetle wyników zaprezentowanych w tych raportach. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych pozycji określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości prognozowanej, Zarząd Spółki przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe