Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

Zarząd Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu (Emitent, Spółka) przedstawia prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 rok. W 2013 roku Emitent planuje osiągnąć skonsolidowany zysk netto w wysokości 20 mln zł, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego obecnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki opiera na:

  • bieżącej koniunkturze w branży,
  • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływają do Spółki,
  • planowanym wzroście marży brutto ze sprzedaży dla kategorii asortymentowych objętych prognozą.

Emitent będzie na bieżąco monitorował wykonanie prognozy. Spółka planuje dokonać oceny możliwości realizacji prognoz w okresach kwartalnych. W kolejnych raportach okresowych za rok 2013 Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognoz w świetle wyników zaprezentowanych w tych raportach. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych pozycji określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości prognozowanej, Zarząd Spółki przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe