Prognoza sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) przedstawia prognozę sprzedaży na rok 2011.

W roku 2011 Emitent planuje osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł., tj. o 66 % wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku, przy sprzedaży ilościowej rzędu 5.755 szt., tj. o 59 % wyższej niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku.

Prognozę sprzedaży na rok 2011 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego obecnego stanu wiedzy. Prognozowany wzrost sprzedaży, zarówno wartościowy jak i ilościowy Zarząd Spółki opiera na zamówieniach, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływają do Spółki, szczególnie z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty.

Inne istotne założenia, będące podstawą publikowanej prognozy są następujące:
– utrzymanie średniego kursu PLN/EUR w 2011 roku od daty niniejszego raportu na poziomie 4,0119 PLN/EUR,
– wzrost udziału sprzedaży eksportowej pod względem wartości w strukturze sprzedaży Spółki do 47% z poziomu 36% w okresie czterech kwartałów 2010 roku, emitent będzie na bieżąco monitorował wykonanie prognozy. Spółka planuje dokonywać oceny możliwości realizacji prognozy w okresach kwartalnych. W raportach okresowych za rok 2011 Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognozy w świetle wyników zaprezentowanych w tych raportach. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych pozycji określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości prognozowanej, Zarząd Spółki przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe