Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011 oraz dywidenda ze spółki zależnej.

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje o przekroczeniu prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011 przekazanej do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego nr 7/2011 w dnia 12 kwietnia 2011 roku. W okresie styczeń – listopad 2011 roku przychody ze sprzedaży Wielton S.A. wyniosły 440 mln zł.

Zgodnie z treścią prognozy przekazanej w przywołanym raporcie bieżącym nr 7/2011 Emitent planował osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł.

Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży związane było w szczególności:

  • z osiągnięciem rekordowej miesięcznej sprzedaży w listopadzie 2011 roku w wysokości przekraczającej 50 mln zł. przy sprzedaży ponad 560 szt. produktów,
  • z wysokim udziałem sprzedaży na rynkach zagranicznych przy sprzyjającym kursie EUR/PLN.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 roku Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Wielton Rosja sp. z o.o. (Wielton Rosja) podjęło uchwałę w sprawie wypłacenia jedynemu udziałowcowi Wielton Rosja sp. z o.o. tj. Emitentowi dywidendy w łącznej kwocie 21,6 mln RUB, co po przeliczeniu wg kursu NBP na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego stanowi równowartość 2,3 mln zł, przy czym kwota 4,4 mln RUB stanowi dywidendę za rok obrotowy 2010 a kwota 17,2 mln RUB stanowi dywidendę za okres pierwszych dwóch kwartałów 2011 roku. Dywidenda, o której mowa powyżej zostanie wypłacona przez Wielton Rosja w terminie do końca 2011 roku. Wypłata dywidendy przez Wielton Rosja pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji