Skład grupy
ikona eu

Ład korporacyjny

Informacje giełdowe

Schemat organizacyjny

Struktura zarządu i podział kompetencji został oparty na zbudowaniu zespołu Nadzoru Grupowego zarządzanego przez Prezesa Zarządu oraz zespołu zarządzania Odziałem Wielton w Wieluniu zarządzanego przez Wiceprezesa Zarządu w funkcji Dyrektora Generalnego.

Zarząd grupy kapitałowej

Prezes zarządu

Paweł Szataniak

 • Wizja i kierunki rozwoju
 • Cele strategiczne
 • Reprezentacja
 • Fuzje i przejęcia
 • Inwestycje
 • Rozwój nowych produktów
 • Rozwój nowych technologii i procesów produkcyjnych
 • Polityka HR
I Wiceprezes Zarządu, CEO Grupy

Mariusz Golec

 • Nadzór biznesowy nad spółkami
 • Zakupy strategiczne
 • Rynki, produkty, marki
 • Strategia sprzedażowa
 • Strategia obsługi posprzedażnej
 • Relacje inwestorskie
 • Public relations
 • Monitoring projektów strategicznych
 • Audyt wewnętrzny
Wiceprezes Zarządu, CFO Grupy

Piotr Maciej Kamiński

 • Strategia finansowa
 • Sprawozdawczość skonsolidowana
 • Informacja zarządcza
 • Budżetowanie i kontroling
 • Finansowanie zewnętrzne
 • Zarządzanie płynnością
 • Strategia rozwoju informatyki
 • Zarządzanie ryzykami finansowymi
 • Obsługa prawna

Wielton Wieluń

Wiceprezes GM Wieluń

Piotr Kuś

 • Operacje Oddziału w Wieluniu (m.in.: produkcja, zakupy operacyjne, gospodarka materiałowa, kontrola jakości oraz doskonalenie procesów)
 • IT
 • inwestycje i zarządzanie aktywami
 • BHP
 • Ochrona i monitoring
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Koordynacja prac pozostałych członków Zarządu w Oddziale w Wieluniu
Członek Zarządu, CFO Wieluń

Tomasz Śniatała

 • Finansowanie
 • Księgowania
 • Budżetowanie i kontroling
 • Rozliczenia wynagrodzeń
 • Kancelaria zakładu
Członek Zarządu, CSO Wieluń

Andrzej Mowczan

 • Sprzedaż
 • Export (z wyłączeniem Rynków Wschodnich i Krajów Bałtyckich)
 • Marketingu i Public Relations
 • Obsługa posprzedażowa
 • Pojazdy używane i programy finansowe
 • Administracja sprzedaży
Członek Zarządu

Włodzimierz Masłowski

 • Agro
 • Zabudowy
 • Sprzedaży na Rynkach wschodnich i Krajach Bałtyckich
 • Produkt Development
 • Wielton Logistic

Rada Nadzorcza Wielton S.A.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Paweł Szataniak

Prezes Zarządu

Pan Paweł Szataniak jest doktorem nauk technicznych, obronił dysertację doktorską na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Żylinie; wcześniej ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (kierunek: zarządzanie jakością). Pan Paweł Szataniak jest również absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (kierunek: Kozminski Advanced Management Program).
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Swoją przygodę jako przedsiębiorca rozpoczął w 1993 roku, kiedy wspólnie z bratem Mariuszem założył firmę Pamapol, z siedzibą w Ruścu. Pan Paweł Szataniak do roku 2008 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Pamapol S.A., a od 2009 roku do czerwca 2021 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pamapol S.A. oraz spółek zależnych.
Od czerwca 2021 roku Pan Paweł Szataniak jest Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej Pamapol.
Dzięki nadarzającej się okazji, w roku 2006 Pan Paweł wraz z bratem, stał się większościowym udziałowcem w firmie Wielton S.A. W latach 2010 – 2020 zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. Od 1 lipca 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej. W Zarządzie jest odpowiedzialny m.in. zakreowanie wizji oraz wytyczanie kolejnych kierunków rozwoju Grupy Wielton.

Mariusz Golec

CEO

Od 1 lipca 2020 roku Pan Mariusz Golec jest I Wiceprezesem Zarządu Wielton S.A. i CEO Grupy Wielton. W Zarządzie jest odpowiedzialny m.in. za nadzór nad spółkami, budowanie synergii w Grupie, poszukiwanie nowych rynków oraz kontynuację rozwoju Grupy Wielton.
Początki ścieżki kariery zawodowej Wiceprezesa Mariusza Golca sięgają 1994 roku. Doświadczenie zdobywał w różnych firmach produkcyjnych – początkowo zajmował stanowiska związane z produkcją bezpośrednią, następnie pracował jako projektant i menedżer procesów montażowych.
Ze spółką Wielton Pan Mariusz Golec jest związany prawie od początku jej powstania. W latach 2000 – 2015 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od 2015 roku do 30 czerwca 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A.
W czasie 20 lat swojej pracy w Wielton S.A., aktywnie uczestniczył we wszystkich kluczowych projektach Spółki, biorąc udział m.in. we wprowadzeniu jej w 2007 roku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W akwizycjach zagranicznych prowadzonych w latach 2015 – 2018 zaangażowany był w proces nabycia udziałów francuskiej spółki Fruehauf SAS, włoskiej spółki Compagnia Italiana Rimorchi, niemieckiej spółki Langendorf oraz brytyjskiej spółki Lawrence David. W 2017 roku koordynował prace nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Wzrostu Grupy Wielton 2020. Kierował także szeregiem inwestycji badawczo – rozwojowych oraz zrealizował wiele projektów skupionych na poprawie efektywności i zwiększeniu mocy produkcyjnych.
Pan Mariusz Golec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a także studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Advanced Management Program (AMP) IESE Business School.

Piotr Kamiński

Wiceprezes Zarządu

Od 4 sierpnia 2020 roku Pan Piotr Maciej Kamiński jest Wiceprezesem Zarządu Wielton S.A. i CFO Grupy Wielton. W Zarządzie jest odpowiedzialny przede wszystkim za strategię finansową Grupy.
W przeszłości Pan Piotr Maciej Kamiński był m.in. Wiceprezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2000-2003), Członkiem Zarządu PKO Bank Polski S.A. odpowiedzialnym za Obszar Korporacyjny i Skarbu (2003-2006), Prezesem Zarządu Banku Pocztowego S.A. (2006-2009) oraz Wiceprezesem CFO oraz p.o. Prezesa Zarządu w Totalizator Sportowy Sp z o.o. (2011-2013).
Pan Piotr Maciej Kamiński pełnił również liczne funkcje w centralnych urzędach i organach administracji publicznej. Do najistotniejszych piastowanych funkcji można zaliczyć: w latach 1994-2000 Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w latach 2009-2019 Członek Komisji Nadzoru Audytowego (I, II i III kadencji od jej powstania w 2009 roku), od 2020 roku Członek Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
W latach 2006-2019 Pan Piotr Maciej Kamiński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. oraz Członka Komitetu Audytu.
Ponadto Pan Piotr Maciej Kamiński pełni lub pełnił funkcje m.in. w radach nadzorczych spółek prawa handlowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2005-2008, w tym 2006-2008 Prezes Rady Giełdy), Budimex S.A. (2010-2019), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (2010-2011), Idea Bank S.A. (2010-2011, 2015-2020), Pamapol S.A. (2006-2011, 2014- obecnie; Członek Rady, Członek Komitetu Audytu), Platige Image S.A. (2018-2019, 2019 – obecnie), Altus TFI S.A. (2014 – 2020, w tym od 2019 Przewodniczący Rady; Członek Komitetu Audytu), Sfinks S.A. (2013-2019, w tym od 2018 Członek Komitetu Audytu), WorkService S.A. (2013-2019; Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu), Immobile S.A. (2013- 2018 Przewodniczący Rady, od 2017 Przewodniczący Komitetu Audytu), Newag S.A. (2013-2019 Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu), Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (2007-2011, 2018-2019 Przewodniczący Rady), RockBridge TFI S.A. (2018-2019, 2019 – obecnie), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (2009-2010), Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. (2003-2006 Przewodniczący Rady), Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (2003- 2006 Przewodniczący Rady), Centralna Tabela Ofert S.A. (2001-2003 Przewodniczący Rady).
Od 1993 roku prowadzi wykłady na seminariach i konferencjach oraz uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa) m.in. na temat rynku kapitałowego, rachunkowości sprawozdawczej, zarządzania informacją, praktycznych aspektów prawa handlowego.
Pan Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Uczestniczył w Międzynarodowym Programie Studiów Podyplomowych Tempus – CUBIS zorganizowanym przez Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Katolicki w Leuven oraz Uniwersytet w Amsterdamie. Brał udział w Specjalistycznym Międzynarodowym Programie Szkoleniowym „International Institute of Securities Market Development” organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Ukończył IESE Business School (University of Navarra) – Advanced Management Program.

Piotr Kuś

Wiceprezes
Dyrektor Zarządzający

Od 1 lipca 2020 roku Pan Piotr Kuś jest Wiceprezesem Zarządu Wielton S.A. i Dyrektorem Generalnym Oddziału Wielton w Wieluniu. W Zarządzie jest odpowiedzialny za operacyjne funkcjonowanie Oddziału, inwestycje, rozwój sprzedaży i zarządzanie aktywami zakładów oraz za koordynowanie prac pozostałych Członków Zarządu Oddziału Wielton.
Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Delphi Automotive Systems – jednym z największych producentów części dla przemysłu samochodowego. Do 2004 roku pełnił tam funkcję Szefa Nowych Uruchomień. Następnie w latach 2004 – 2006 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w TBMECA. Pan Piotr Kuś od 2006 roku był związany z firmą Faurecia, gdzie w latach 2008 – 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Zakładu, a od 2012 roku stanowisko Dyrektora Operacyjnego EMEA w Dywizja Comfort & Trim. Następnie w latach 2015 – 2018 był Dyrektorem Zakładu w spółce Electrolux. Pełnił również funkcję Dyrektora Operacyjnego EMEA – Seat Structures and Mechanism Division w firmie Adient.
Pan Piotr Kuś jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Poznańskiej oraz studiów MBA – Oxford Brookes University/Polish Open University.

Tomasz Śniatała

Członek Zarządu

Od 1 lipca 2020 roku Pan Tomasz Śniatała jest Członkiem Zarządu Wielton S.A. i CFO Oddziału Wielton w Wieluniu. W Zarządzie jest odpowiedzialny przede wszystkim za strategię finansową Oddziału Wielton.
Pan Tomasz Śniatała od 1995 roku przez 10 lat był związany z firmą Wagon S.A., w której pełnił funkcje kierownicze oraz stanowiska dyrektorskie związane z restrukturyzacją i kontrolingiem. W latach 2001 – 2003 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. W 2005 roku awansował na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Europejskiego Konsorcjum Kolejowego Wagon S.A. Z kolei w 2007 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Prokurenta, Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych spółki Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon” S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Energetyka Wagon Sp. z o.o., by w 2009 roku objąć stanowisko Prezesa Zarządu.
W latach 2009 – 2010 sprawował funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych
Europejskiego Konsorcjum Kolejowego Wagon Sp. z o.o. W 2010 roku związał się z firmą Wielton S.A. obejmując funkcję Członka Zarządu. Natomiast w latach 2013 – 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych Wielton S.A.
Pan Tomasz Śniatała został wyróżniony podczas XI edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii dużych firm. W konkursie doceniono jego wkład w budowę polskiej marki w Europie, zdobycie ważnego finansowania oraz wsparcie dla międzynarodowej ekspansji firmy.
Pan Tomasz Śniatała jest absolwentem Wydziału Rolniczego, Oddziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył również Studium Pedagogiczne w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Kaliszu, Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Rynku Kapitałowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a także Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Finansów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Tomasz Śniatała jest absolwentem studiów Advanced Management Program (AMP) IESE Business School.

Andrzej Mowczan

Członek Zarządu

Od 4 sierpnia 2020 roku Pan Andrzej Mowczan jest Członkiem Zarządu Wielton S.A. i Dyrektorem Komercyjnym Oddziału w Wieluniu. W Zarządzie jest odpowiedzialny m.in. za sprzedaż krajową i eksportową, oprócz krajów WNP, programy finansowe i remarketing oraz administrację sprzedaży.
Pan Andrzej Mowczan w latach 2004-2007 był przedstawicielem handlowym Wielton na Ukrainie. Następnie w okresie 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Wielton Ukraina. Od 2010 roku do 2017 roku był Dyrektorem Eksportu Wielton S.A. Pan Andrzej Mowczan w latach 2017-2020 pełnił funkcję Dyrektora Komercyjnego Grupy Wielton.
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze o specjalizacji Handel Zagraniczny. Pan Andrzej Mowczan jest również absolwentem studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Włodzimierz Masłowski

Członek Zarządu

Od 1 lipca 2020 roku Pan Włodzimierz Masłowski jest Członkiem Zarządu Wielton S.A. na poziomie Oddziału Wielton w Wieluniu. W Zarządzie jest odpowiedzialny za sprzedaż na rynkach wschodnich i w krajach bałtyckich oraz za sprzedaż zabudów wstecznych i za segment Agro. Nadzoruje również Aftersales. Pan Włodzimierz Masłowski swoją karierę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Przedsiębiorstwie Techniczno – Handlowym Motoryzacji (PTHM) Polmozbyt w Warszawie, w którym przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej, kilkakrotnie awansował. Następnie w 1991 roku związał się ze spółką PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu, by w 1999 roku objąć stanowisko Prezesa Zarządu. W 1996 roku Pan Włodzimierz Masłowski dołączył do zespołu Wielton Sp. z o.o. i koordynował powstający zakład, a następnie w latach 2003 – 2004 sprawował stanowisko Prezesa Zarządu. W latach 2004 – 2005 i 2006 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. Następnie w latach 2010 – 2020 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A.
Pan Włodzimierz Masłowski jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki
Warszawskiej. Ukończył również MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Waldemar Frąckowiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny, habilitacja, tytuł dr, tytuł mgr – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska Harvard Business School, Alumnus, Boston, USA, 1992, 1993.

Pan  Waldemar  Frąckowiak  posiada  wiedzę  i  umiejętności  w  zakresie  rachunkowości  i  badania sprawozdań finansowych

Profesor zwyczajny, pomysłodawca i kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Główny obszar zainteresowań badawczych Profesora dotyczy: strategii korporacyjnej i finansów, fuzji i przejęć, rynków i instytucji finansowych. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych i prasowych, w tym kilkunastu książek i tekstów badawczych.

Profesor Frąckowiak jest pionierem polskiego rynku fuzji i przejęć, posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kształcenia akademickiego, doradztwa w dziedzinie finansów korporacji, a także pełnienia funkcji członka zarządu bez uprawnień wykonawczych oraz prezesa zarówno spółek notowanych na giełdzie, jak i innych dużych firm i spółek inwestycyjnych. Profesor był założycielem i Partnerem Zarządzającym Spółki W. Frąckowiak & Partnerzy, jednej z pierwszych kancelarii doradczych i audytorskich w Polsce, która posiada obecnie 25-letnie doświadczenie, a która w późniejszych latach funkcjonowała jako HLB Frąckowiak & Partnerzy, a obecnie działa pod nazwą Grant Thornton. W latach 90. Profesor aktywnie doradzał inwestorom w zakresie wielu pierwszych dużych transakcji przeprowadzonych na polskim rynku fuzji i przejęć po transformacji ustrojowej z 1990r.

Od roku 1993 Profesor towarzyszył polskiej transformacji, współtworząc jednocześnie historię nowoczesnej polskiej gospodarki. Profesor Frąckowiak uczestniczył i doradzał w niektórych z największych transakcji i restrukturyzacji właścicielskich w Polsce, jak i innych międzynarodowych projektach inwestycyjnych.

W minionych latach Profesor Frąckowiak pełnił również funkcję prezesa oraz członka zarządu bez uprawnień wykonawczych w różnych czołowych polskich przedsiębiorstwach – zarówno notowanych na giełdzie, jak i spółkach prywatnych, takich jak KGHM Polska Miedź S.A., BZ WBK Bank S.A., Inter Groclin Auto S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Profesor Frąckowiak posiada szeroką sieć kontaktów biznesowych i akademickich w Polsce, USA i wielu krajach UE. Profesor jest aktywnym wykładowcą podczas wielu imprez i prezentacji biznesowych, rządowych, akademickich, naukowych i innych.

Mariusz Szataniak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Szataniak posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie produkcją).

Mariusz Szataniak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

 • w latach 2000 – 2004 w Pamapol Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
 • w latach  2003 – 2011  – w Pamapol- Logistic Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2004 – 2006 w Pamapol S.A. jako Prezes Zarządu,
 • w latach  2005 – 2011 roku  w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Prokurent,
 • od roku 2006 w Pamapol S.A. jako Wiceprezes Zarządu,
 • od 2006 roku w Wielton S.A. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2007 – 2008 w Mitmar Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu
 • od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2007 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od 2008 roku w Mitmar Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2009 – 2012 w CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2011 – 2013 roku i od 2014 roku w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej.

Krzysztof Półgrabia

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Półgrabia jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości (specjalność: zarządzanie bankiem).

Doświadczenie zawodowe:

 • od roku 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu jako dyrektor finansowy, od października 2008 r. jako członek zarządu, od 1 grudnia 2008 r. jako prezes zarządu, a od 11 marca 2013 r. jako wiceprezes zarządu,
 • od stycznia 2015 r. do października 2015 r. – Dystrybucja Sp. z o.o. w Ruścu jako likwidator,
 • 2008 – 2011 – Naturis Sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu jako członek rady nadzorczej,
 • 2009 – 2012 – Cenos Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni jako członek rady nadzorczej,
 • od roku 2007 – Huta Szkła Sławno z siedzibą w Sławnie jako członek rady nadzorczej,
 • od roku 2007 – Mitmar Sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, od marca 2008 r. do grudnia 2008 r. jako prezes zarządu, od grudnia 2008 r. do marca 2010 r. jako członek rady nadzorczej, od marca 2010 r. do lipca 2013 r. pełnił funkcję prezesa zarządu tejże spółki, a następnie od 21 czerwca 2013 r. do 12 stycznia 2015 r. wiceprezesa zarządu, od 12 stycznia 2015 r. sprawuje funkcję prezesa zarządu,
 • w latach 2007-2013 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. w Ziębicach jako członek rady nadzorczej, a od maja 2011 r. do września 2013 r. jako prezes zarządu,
 • od roku 2005 w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie jako członek rady nadzorczej, od kwietnia 2013 r. jako wiceprezes zarządu tej spółki,
 • od roku 2005 w Wielton S.A. w Wieluniu jako członek rady nadzorczej, w tym od 2009 roku jako sekretarz rady nadzorczej
 • w latach 2004 – 2005 w Wielton S.A. jako doradca ds. finansowych,
 • w latach 2003 – 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu (i jej poprzedniku prawnym Pamapol sp. z o.o.) jako doradca ds. finansowych,
 • w latach 2001 – 2002 w Holding P.T.S. S.A. w Wieluniu jako wiceprezes zarządu,
 • w latach 1997 – 2001 i 2002 – 2007 w Procar S.A. w Wieluniu, w tym kolejno jako: specjalista ds. analiz finansowych, dyrektor, wiceprezes zarządu (1999-2001), prezes zarządu (od 2002 do 2007 roku),
 • w latach 1996 – 1997 w PKO BP S.A. Oddział Wieluń na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych klientów korporacyjnych.

Krzysztof Tylkowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Tylkowski posiada wykształcenie średnie (technik mechanik) ukończył Zespół Szkół Zawodowych w Wieluniu oraz posiada tytuł Mistrza Mechaniki Pojazdowej.

W latach następnych Krzysztof Tylkowski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

 • w latach 1987-1993 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „Ślusarstwo produkcyjne” Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c.
 • w latach 1993–1998 w spółce PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 1995–1996 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 1996–2002 w spółce PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,
 • od roku 1997 w spółce ZWzD PROMET Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 1998–2007 w spółce WŚT Sp. z o.o. w Kępnie jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 1999–2001 w spółce Wielton Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,
 • w latach 2000–2006 w spółce Holding PTS S.A. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • od roku 2001 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2002 w spółce PROTYL SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, następnie jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 2002–2006 w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2004 w spółce PROMETEO Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 2005–2006 w Wielton S.A. jako Prezes Zarządu,
 • w latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie,
 • od 2006 roku w Wielton S.A. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2006 -2015 w spółce PROMET S.A. w Starachowicach jako Prezes Zarządu,
 • od 2017 roku w Spółce SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu.

Tadeusz Uhl

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Profesor Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Pan Tadeusz Uhl posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Wielton S.A.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1998 – Założyciel i Prezes spółki EC Grupa, grupy spółek z obszaru R&D (obecny stan zatrudnienia w firmie wynosi ponad 700 inżynierów),
 • 2001- Katedra Mechatroniki i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • 1998- Profesor zwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • 1991 – 1997 Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • 1883 – 1991 Wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • 1983 – 1990 Asystent, współpracownik Akademia Górniczo-Hutnicza.

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

• America Society of Mechanical Engineers [Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników], członek od 1996 r.,

• Society of Experimental Mechanics [Towarzystwo Mechaniki Eksperymentalnej], członek od 2001r.,

• Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, członek od 2000 r., przewodniczący od 2010 r.,

• Polskie Towarzystwo Akustyczne, członek od 1997 r.,

• Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek od 2001 r.,

• Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, członek w latach 1997 – 2000,

• Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członek od 2008 r.,

• Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmu, Polska Akademia Nauk, członek od 2000 r.,

• Komitet Techniczny Mechatroniki przy IFToMM, członek od 2002 r.,

• Sekcja Mechatroniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący w latach 1997-2007 r.,

• Członek Grupy Wysokiego Szczebla Kluczowych Technologii Wspomagających – Komisja Europejska 2013 r.,

• Członek Rady Nadzorczej Fam ur S.A.

 

Obszary specjalizacji i badań naukowych:

Mechatronika, monitorowanie stanu technicznego konstrukcji, monitorowania stanu maszyn wirnikowych, zaawansowane przetwarzanie sygnału, analiza numeryczna do wykrywania uszkodzeń, technologia inteligentnych czujników, dynamika konstrukcji, wibrotermografia dla systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji, czujniki bezprzewodowe, metody optyczne, identyfikacja układów mechanicznych. Obecnie zespół Profesora pracuje w zakresie następujących obszarów:
Mikrorobotyka – zespół opracował nowy typ robotów do manipulacji wewnątrz komórek biologicznych z systemem kontroli wzrokowej, przy tworzeniu prototypu robota zastosowaliśmy podejście mechatroniczne sformułowane przez mój zespół. Robot jest oparty na koncepcji robota równoległego.

Robotyka – opracowanie projektu robotów, szybkie prototypowanie systemów sterowania robotów, projektowanie robotów inspekcyjnych, wdrożenia robotów inspekcyjnych do monitorowania rurociągów, opracowanie projektu robotów mobilnych, opracowanie projektu robotów kosmicznych.

Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji – zespół opracował nowe podejście do konstrukcji kompozytowych do monitorowania stanu technicznego konstrukcji przy zastosowaniu wibrotermografii, obecnie rozwijamy system monitorowania stanu technicznego konstrukcji przy pomocy piezoaktywatorów dla wzbudzania termicznego kompozytów. Opracowaliśmy system wizyjny dla monitowania dużych konstrukcji i zupełnie nowe urządzenia do badania fal Lambda w konstrukcjach.

Komitet Audytu Wielton S.A.

W ramach Rady Nadzorczej Wielton S.A. funkcjonuje jeden komitet – Komitet Audytu w składzie:

 • Tadeusz Uhl – Przewodniczący,
 • Waldemar Frąckowiak – Członek,
 • Krzysztof Półgrabia – Członek.

Pan Waldemar Frąckowiak oraz Pan Tadeusz Uhl spełniają kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.