Skład grupy

Ład korporacyjny

Informacje giełdowe

Schemat organizacyjny

Struktura zarządu i podział kompetencji został oparty na zbudowaniu zespołu Nadzoru Grupowego zarządzanego przez Prezesa Zarządu oraz zespołu zarządzania Odziałem Wielton w Wieluniu zarządzanego przez Wiceprezesa Zarządu w funkcji Dyrektora Generalnego.

Zarząd grupy kapitałowej

Prezes zarządu

Paweł Szataniak

 • Wizja i kierunki rozwoju
 • Cele strategiczne
 • Reprezentacja
 • Fuzje i przejęcia
 • Inwestycje
 • Rozwój nowych produktów
 • Rozwój nowych technologii i procesów produkcyjnych
 • Polityka HR
I Wiceprezes Zarządu, CEO Grupy

Mariusz Golec

 • Nadzór biznesowy nad spółkami
 • Zakupy strategiczne
 • Rynki, produkty, marki
 • Strategia sprzedażowa
 • Strategia obsługi posprzedażnej
 • Relacje inwestorskie
 • Public relations
 • Monitoring projektów strategicznych
 • Audyt wewnętrzny
Wiceprezes Zarządu, CFO Grupy

Piotr Maciej Kamiński

 • Strategia finansowa
 • Sprawozdawczość skonsolidowana
 • Informacja zarządcza
 • Budżetowanie i kontroling
 • Finansowanie zewnętrzne
 • Zarządzanie płynnością
 • Strategia rozwoju informatyki
 • Zarządzanie ryzykami finansowymi
 • Obsługa prawna

Wielton Wieluń

Wiceprezes GM Wieluń

Piotr Kuś

 • Operacje Oddziału w Wieluniu (m.in.: produkcja, zakupy operacyjne, gospodarka materiałowa, kontrola jakości oraz doskonalenie procesów)
 • IT
 • inwestycje i zarządzanie aktywami
 • BHP
 • Ochrona i monitoring
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Koordynacja prac pozostałych członków Zarządu w Oddziale w Wieluniu
Członek Zarządu, CFO Wieluń

Tomasz Śniatała

 • Finansowanie
 • Księgowania
 • Budżetowanie i kontroling
 • Rozliczenia wynagrodzeń
 • Kancelaria zakładu
Członek Zarządu

Włodzimierz Masłowski

 • Agro
 • Zabudowy
 • Sprzedaży na Rynkach wschodnich i Krajach Bałtyckich
 • Produkt Development
 • Wielton Logistic
Członek Zarządu, CSO Wieluń

Andrzej Mowczan

 • Sprzedaż
 • Export (z wyłączeniem Rynków Wschodnich i Krajów Bałtyckich)
 • Marketingu i Public Relations
 • Obsługa posprzedażowa
 • Pojazdy używane i programy finansowe
 • Administracja sprzedaży

Rada nadzorcza

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Paweł Szataniak

Prezes Zarządu

Od 1 lipca 2020 roku jest Prezesem Zarządu Wielton S.A. i kieruje Zarządem Grupy Kapitałowej Wielton. W Zarządzie jest odpowiedzialny m.in. za kreowanie wizji oraz wytyczanie kolejnych kierunków rozwoju Grupy Wielton.

Od 2005 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Naturis (w latach 2005 – 2012). Od 2007 r. sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mitmar Sp. z o. o. Zajmował także stanowisko Członka Rady Nadzorczej Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o. o. (w latach 2007 – 2013), Huty Szkła Sławno Sp. z o. o. (w latach 2007 – 2013) oraz Cenos Sp. z o. o. (w latach 2009 – 2013). Od 2009 r.  jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pamapolu (wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2004 – 2006). W latach 2006 – 2008 był Prezesem Zarządu Pamapol S.A.

W okresie od 2010 roku do 30 czerwca 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Wielton S.A. w funkcji Przewodniczącego.

Prezes Paweł Szataniak jest pośrednio większościowym akcjonariuszem Wielton S.A. oraz spółki Pamapol S.A.

Prezes Paweł Szataniak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych, dysertację doktorską obronił na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Żylinie.

Mariusz Golec

I Wiceprezes Zarządu

Od 1 lipca 2020 roku jest I Wiceprezesem Zarządu Wielton S.A. i CEO Grupy Kapitałowej Wielton. W Zarządzie jest odpowiedzialny m.in. za nadzór nad spółkami, budowanie synergii w Grupie, poszukiwaniem nowych rynków oraz kontynuację rozwoju Grupy Wielton.

Początki  ścieżki  kariery  zawodowej  Wiceprezesa Mariusza Golca sięgają  1994 r. Doświadczenie zdobywał w różnych firmach produkcyjnych – początkowo zajmował stanowiska związane  z produkcją  bezpośrednią,  następnie  pracował  jako   projektant   i  menedżer  procesów montażowych.

Ze spółką Wielton jest związany prawie  od  początku  jej  powstania. W latach 2000 – 2015 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od 2015 roku do 30 czerwca 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A.

W czasie 20 lat swojej pracy w Wielton S.A., aktywnie uczestniczył we wszystkich kluczowych projektach Spółki, biorąc udział m.in. we wprowadzeniu jej w 2007 r. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W akwizycjach zagranicznych prowadzonych w latach 2015 – 2018 zaangażowany był w proces nabycia udziałów francuskiej spółki Fruehauf SAS, włoskiej spółki Compagnia Italiana Rimorchi,  niemieckiej spółki Langendorf oraz brytyjskiej spółki Lawrence David. W 2017 roku koordynował prace nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Wzrostu Grupy Wielton 2020. Kierował także szeregiem inwestycji badawczo – rozwojowych oraz zrealizował wiele projektów skupionych na poprawie efektywności i zwiększeniu mocy produkcyjnych.

Pan Mariusz Golec jest  absolwentem  Wydziału  Mechanicznego  Politechniki  Łódzkiej, a także studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Advanced Management Program (AMP) IESE Business School.

Piotr Kamiński

Wiceprezes Zarządu

W dniu 9 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Wielton S.A. powołała w skład Zarządu Pana Piotra Kamińskiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO Grupy Kapitałowej – uchwała o powołaniu wejdzie w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) zmian w Statucie Spółki umożliwiających rozszerzenie liczebności składu Zarządu Wielton S.A. Powyższe zmiany zostały poddane pod głosowanie i przyjęte uchwałą akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2020 roku.

W Zarządzie będzie odpowiedzialny przede wszystkim za strategię finansową Grupy.

W przeszłości Pan Piotr Maciej Kamiński m.in. był Wiceprezesem Zarządu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2000 – 2003). Od 2003 do 2006 r. jako Członek Zarządu PKO Bank Polski S.A. odpowiedzialny był za Obszar Korporacyjny i Skarbu. Następnie w latach 2006 – 2009 był Prezesem Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Pan Piotr Maciej Kamiński pełnił również liczne funkcje w centralnych urzędach i organach administracji publicznej. Do najistotniejszych piastowanych funkcji można zaliczyć: w latach 2009 – 2019 był Członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (I, II i III kadencji od jej powstania w 2009 r.), natomiast od 2020 r.  jest Członkiem Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

W latach 2006 – 2019 Pan Piotr Maciej Kamiński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A.

Ponadto Pan Piotr Maciej Kamiński pełni lub pełnił funkcje m.in. w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2005 – 2008, w tym 2006 – 2008 Prezes Rady Giełdy), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (2010 – 2011), Idea Bank S.A. (2015 – 2020, w tym od 2017 Przewodniczący Komitetu Audytu), Pamapol S.A. (2006 – 2011, 2014 – obecnie; Członek Rady, Członek Komitetu Audytu), Platige Image S.A. (2018 – 2019, 2019 – obecnie), Budimex S.A. (2010 – 2019), Altus TFI S.A. (2014 – obecnie, w tym od 2019 Przewodniczący Rady; Członek Komitetu Audytu), Sfinks S.A. (2013 – 2019, w tym od 2018 Członek Komitetu Audytu), WorkService S.A. (2013 – 2019; Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu), Immobile S.A. (2013 – 2018 Przewodniczący Rady, od 2017 Przewodniczący Komitetu Audytu), Newag S.A. (2013 – 2019 Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu), Idea Bank S.A. (2010 – 2011), Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (2007 – 2011, 2018 – 2019 Przewodniczący Rady), RockBridge TFI S.A. (2018 – 2019, 2019 – obecnie), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (2009 – 2010), Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. (2003 – 2006 Przewodniczący Rady), Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (2003 – 2006 Przewodniczący Rady), Centralna Tabela Ofert S.A. (2001 – 2003 Przewodniczący Rady).

Od 1993 roku prowadzi wykłady na seminariach i konferencjach oraz uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa) m.in. na temat rynku kapitałowego, rachunkowości sprawozdawczej, zarządzania informacją, praktycznych aspektów prawa handlowego.

Pan Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Uczestniczył w Międzynarodowym Programie Studiów Podyplomowych Tempus – CUBIS zorganizowanym przez Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Katolicki w Leuven oraz Uniwersytet w Amsterdamie. Brał udział w Specjalistycznym Międzynarodowym Programie Szkoleniowym „International Institute of Securities Market Development” organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Ukończył IESE Business School – Advanced Management Program (University of Navarra).

Piotr Kuś

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Śniatała

Członek Zarządu

Andrzej Mowczan

Członek Zarządu

Włodzimierz Masłowski

Członek Zarządu

Waldemar Frąckowiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej i niezależny członek rady nadzorczej

Mariusz Szataniak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Szataniak posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie produkcją).

Mariusz Szataniak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

 • w latach 2000 – 2004 w Pamapol Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
 • w latach  2003 – 2011  – w Pamapol- Logistic Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2004 – 2006 w Pamapol S.A. jako Prezes Zarządu,
 • w latach  2005 – 2011 roku  w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Prokurent,
 • od roku 2006 w Pamapol S.A. jako Wiceprezes Zarządu,
 • od 2006 roku w Wielton S.A. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2007 – 2008 w Mitmar Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu
 • od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2007 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od 2008 roku w Mitmar Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2009 – 2012 w CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 2011 – 2013 roku i od 2014 roku w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej.

Krzysztof Półgrabia

Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Tylkowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Tylkowski posiada wykształcenie średnie (technik mechanik) ukończył Zespół Szkół Zawodowych w Wieluniu oraz posiada tytuł Mistrza Mechaniki Pojazdowej.

W latach następnych Krzysztof Tylkowski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

 • w latach 1987-1993 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „Ślusarstwo produkcyjne” Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c.
 • w latach 1993–1998 w spółce PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 1995–1996 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 1996–2002 w spółce PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,
 • od roku 1997 w spółce ZWzD PROMET Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 1998–2007 w spółce WŚT Sp. z o.o. w Kępnie jako Członek Rady Nadzorczej,
 • w latach 1999–2001 w spółce Wielton Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,
 • w latach 2000–2006 w spółce Holding PTS S.A. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
 • od roku 2001 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2002 w spółce PROTYL SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, następnie jako Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 2002–2006 w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • od roku 2004 w spółce PROMETEO Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • w latach 2005–2006 w Wielton S.A. jako Prezes Zarządu,
 • w latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie,
 • od 2006 roku w Wielton S.A. jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od roku 2006 -2015 w spółce PROMET S.A. w Starachowicach jako Prezes Zarządu,
 • od 2017 roku w Spółce SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu.

Tadeusz Uhl

Członek Rady Nadzorczej