Art. 19 Rozporządzenia MAR

Wielton S.A. (Spółka) jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tym Spółka podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającemu dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Zgodnie z wymogami art. 19 Rozporządzenia MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązani są do powiadamiania Wielton S.A. i Komisję Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na akcjach Wielton S.A., instrumentach dłużnych Spółki lub instrumentach pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych, niezwłocznie i nie później niż 3 dni robocze po dniu transakcji. Przedmiotowy obowiązek powstaje dla każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.

Osoba blisko związana oznacza:

a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;

b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;

c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub

d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Wielton S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), lub nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

 

Procedura notyfikacji:

  1. Osoby pełniące obowiązki zarządcze w Wielton S.A. i osoby blisko z nimi związane powinny przesłać powiadomienie na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprzez elektroniczny formularz.

Elektroniczny formularz należy uzupełnić zgodnie z Instrukcją użytkownika formularza 19.MAR.

Na adres awaryjny.19mar@knf.gov.pl należy przesyłać notyfikacje „w trybie awaryjnym”, czyli w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Niezwłocznie po usunięciu awarii lub ustaniu ww. zdarzeń, powiadomienie powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą ww. elektronicznego formularza.

W przypadku realizacji obowiązku notyfikacyjnego w ramach pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty z nim związanej należy złożyć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poza elektronicznym formularzem, poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej (adres: dno@knf.gov.pl lub knf@knf.gov.pl).

  1. Należy przesłać wypełniony elektroniczny formularz >>  na adres mailowy Wielton S.A. cig@wielton.com.pl (wypełniony formularz można pobrać bezpośrednio z systemu KNF bądź z wiadomości e-mail potwierdzającej wprowadzenie danych do systemu KNF). Alternatywnie do Spółki można również przesłać skan odrębnie wypełnionego formularza notyfikacyjnego. 

Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi obowiązku notyfikacji z art. 19 MAR dostępnymi na dedykowanej stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

Regulacje prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Art. 56, s. 57)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.